Przerwa na czytanie 2023

Po raz trze­ci wzięliśmy udzi­ał IV MIĘDZYNARODOWEJ EDYCJI VIII OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJIPRZERWA NA CZYTANIEBICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”, której celem  jest pro­moc­ja czytel­nict­wa wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie uczniom, że czy­tanie jest fajne, może być zabawą i spraw­iać przy­jem­ność. Akc­ja real­i­zowana jest w ramach Między­nar­o­dowego Miesią­ca Bib­liotek Szkol­nych oraz kam­panii społecznej „Cała Pol­s­ka czy­ta dzieciom”.

Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w nasze szkolne “zaczy­tanie” i próbę pobi­cia ubiegłorocznego reko­r­du. Czy będzie nowy reko­rd? — to okaże się już niebawem. O czym oczy­wiś­cie Was poin­for­mu­je­my.

Fotorelac­ja