Samorząd szkolny na rok 2023/2024

Przed­staw­iamy skład Samorzą­du Szkol­nego w roku szkol­nym 2023/2024: prze­wod­niczą­cy Fil­ip Rewaj, klasa 7a; zastęp­ca prze­wod­niczącego Mar­ty­na Budzianows­ka, klasa 7a; członkowie — Wik­to­ria Panek, klasa 5b, Mile­na Kubat, klasa 5a, Nadia Wanat, klasa 6b.  Grat­u­lu­je­my!! Całą społeczność uczniowską zaprasza­my do współpra­cy.