Szkoła pamięta

Włącza­jąc się do akcji „ Szkoła Pamię­ta ” nasi uczniowie przy­wołali pamięć bohaterów lokalnych, którzy wal­czyli za naszą wol­ność. Zor­ga­ni­zowal­iśmy zbiórkę zniczy, które zapłonęły przy Pom­niku Sybi­raków i Pom­niku 1000 lecia. Wykon­al­iśmy również prace plas­ty­czne związaneze Świętem Wszys­t­kich Świę­tych oraz dniem zadusznym, które moż­na zobaczyć na wys­taw­ie szkol­nej.

Na lekc­jach zapoz­nal­iśmy się z his­torią Pom­ników Pamię­ci w Żarach, wykon­al­iśmy prezen­tac­je oraz gazet­ki szkolne, w których przy­pom­i­namy o życiu i zasłu­gach osób związanych z his­torią naszego mias­ta.