Żarska Piątka Pamięta

Szkolne Koło PCK dzięku­je wszys­tkim, którzy przyłączyli się do akcji zapale­nia zniczy na opuszc­zonych grobach. Przynie­sione przez Was znicze zapłoną 1 listopa­da na żarskim cmen­tarzu. Dzięku­je­my!