Mistrzostwa województwa lubuskiego w sztafetowych biegach przełajowych

19 październi­ka w Babi­moś­cie odbyły się Mis­tr­zost­wa wojew­ództ­wa lubuskiego w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych, do których awans uzyskała druży­na chłopców z 7 i 8 klas. Nasi zawod­ni­cy, pomi­mo bard­zo krótkiego cza­su między zawoda­mi powia­towy­mi a wojew­ódzki­mi, wykaza­li się wielką wolą wal­ki i zaan­gażowaniem i po walce upla­sowali się na 10 miejs­cu w wojew­ództwie.

Naszą szkołę reprezen­towali: Ilia Vasylchenko, Mateusz Bartkowiak, Oli­wier Gór­ni­ak, Marcin Maciejew­s­ki, Fil­ip Rewaj i Szy­mon Frymer, rez­er­wowym był Vitalii Tsarevych. Grat­u­lac­je!!!