Plebiscyt Edukacyjny 2023

Szanowni Państ­wo,
Miło jest nam jest ozna­jmić, że nasza szkoła po raz kole­jny została zgłos­zona przez naszych uczniów i ich rodz­iców do nagrody w tegorocznej edy­cji Plebis­cy­tu Eduka­cyjnego 2023. Pon­ad­to nom­i­nację otrzy­mali Dyrek­tor naszej szkoły Pani Mał­gorza­ta Sto­dul­s­ka oraz wychowaw­ca klasy 2a Pani Syl­wia Lid­win.
Nomi­nowanym serdecznie grat­u­lu­je­my!!! Kole­j­na edy­c­ja najwięk­szego w Polsce Plebis­cy­tu Eduka­cyjnego rozpoczę­ta! Zachę­camy Państ­wa do głosowa­nia!

Szczegóły oraz możli­wość zagłosowa­nia pod linkim:
Na Dyrek­tor, Panią Mał­gorza­tę Sto­dul­ską tutaj:
Na Panią Syl­wię Lid­win pod linkiem:
Na szkołę gło­su­je­my klika­jąc: