Szkoła pamięta — podsumowanie

Miło nam poin­for­mować, że w tegorocznej akcji, do której przys­tąpil­iśmy na zaprosze­nie Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej, wzięło udzi­ał pon­ad 11 tys. przed­szkoli, szkół i placówek oświa­towych.  1,6 mln uczniów i 161 tys. nauczy­cieli okaza­ło troskę i wrażli­wość na potrze­bę pielęg­nowa­nia pamię­ci o naszych bohat­er­ach, szczegól­nie tych związanych z his­torią danego miejs­ca i regionu.  Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w przeprowadze­nie inic­jaty­wy w naszej szkole.