Dzień Niepodległości

Z okazji 105. roczni­cy odzyska­nia przez nasz kraj niepodległoś­ci odbył się uroczysty apel z okazji, pod­czas którego wspól­nie cele­browal­iśmy naszą wol­ność i niepodległość. To była chwila, kiedy zjed­noczyliśmy się jako społeczność szkol­na, aby wspól­nie odd­ać hołd bohaterom, którzy wal­czyli o naszą nieza­leżność. Dzięku­je­my wszys­tkim za udzi­ał w tym ważnym wydarze­niu. Był to czas pełen dumy i sza­cunku. 🇵🇱 #Świę­toNiepodległoś­ci #Jesteśmy­Wol­ni #Jed­ność❤️

Zdję­cia