Tosia z wyróżnieniem

Uczen­ni­ca klasy 7a, Anton­i­na Syguła, została wyróżniona w konkur­sie STARTUP — SPOŁECZNIE POZYTYWNY orga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach w ramach pro­gra­mu “Żary, tu chcę żyć!” Zadanie konkur­sowe pole­gało na stworze­niu i przed­staw­ie­niu pomysłu na biznes, który miał­by realne szanse powodzenia w Żarach. Tosia zapro­ponowała pro­jekt Teatral­no-kostiu­mowego oprowadza­nia po Żarach. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!!