W karnawale, w karnawale nie siedzimy w domu wcale, wybieramy się na bale…

5 lutego odbył się bal kar­nawałowy, w którym uczest­niczyły dzieci z klas 1–3. Sala gim­nasty­cz­na w pięknej, bar­wnej scener­ii wyglą­dała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdzi­wą salę balową. Dzieci wys­tąpiły w ciekawych i kolorowych kostiu­mach, prze­brane były za bohaterów znanych bajek i nie tylko… Niek­tórzy byli nie do poz­na­nia.

Wszyscy uczniowie baw­ili się znakomi­cie przy ryt­mach różnorod­nej muzy­ki, przy­go­towanej przez pana Adri­ana Adamkiewicza. W cza­sie krót­kich prz­erw dzieci raczyły się smakołyka­mi przy­go­towany­mi przez rodz­iców. Kiedy czas zabawy dobiegł koń­ca, uczest­ni­cy z żalem opuszcza­li salę. Bal dostar­czył wielu przeżyć i nieza­pom­ni­anych wrażeń!

Gale­ria zdjęć