Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 — działamy i o zdrowie dbamy!!!

Dzi­ałamy w ramach Dzień Bez­piecznego Inter­ne­tu 2024 i My!!! Inic­jaty­wa przy­pa­da na 6 lutego, ale jego obchody w formie real­i­zowanych w całej Polsce lokalnych inic­jatyw eduka­cyjnych
są zaplanowane aż do koń­ca mar­ca 2024. Tak też jest w naszej szkole. Uczniowie z klas 4–8, po odczy­ta­niu zakodowanych haseł o bez­pieczeńst­wie w sieci za pomocą kodów QR, już przy­go­towu­ją plakaty. Po feri­ach w holu szkoły zor­ga­nizu­je­my wys­tawę.

Z malucha­mi roz­maw­ial­iśmy o bez­pieczeńst­wie w sieci, dzieci otrzy­mały do pokolorowa­nia rysun­ki. Ogłosil­iśmy dwa konkursy. Pier­wszy na filmik ukazu­ją­cy, w jaki sposób uczniowie dba­ją o swo­je zdrowie i bez­pieczeńst­wo pod­czas korzys­ta­nia z kom­put­era i tele­fonu. Dru­gi na rysunek przed­staw­ia­ją­cy alter­naty­wny czas bez ekranu. Po feri­ach też będziemy brali udzi­ał w szeregu lekcji online przez­nac­zonych dla dzieci w różnym wieku, np. klasy 7–8 nauczą się odróż­ni­ać fake od newsa, a klasy 1–3 wezmą udzi­ał w szkole­niu “Sieci­a­ki – pięć zasad bez­pieczeńst­wa!”
Pamię­ta­j­cie o bez­pieczeńst­wie w sieci, kom­put­ery i smart­fony są dla Nas, ale korzys­ta­jmy z nich rozsąd­nie i z umi­arem! Tym­cza­sem rados­nych i spoko­jnych ferii!