Bieg po zdrowie

Klasa 4a pra­cow­ała nad pro­gramem pro­fi­lak­ty­cznym Bieg po zdrowie doty­czą­cym szkodli­woś­ci pale­nia papierosów oraz propagu­ją­cym akty­wny i zdrowy styl życia. Oto etapy pra­cy oraz jej efek­ty.