Sukcesy w biegach przełajowych

Na żarskiej „Syre­nie” 27 mar­ca roze­gra­no Igrzys­ka Dzieci oraz Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach przeła­jowych. W zawodach miejs­kich przy­go­towanych przez Agros Żary wys­tar­towało ok. 200 zawod­ników, a medale wręcza­li Pan Dyrek­tor MOSiR Andrzej Marku­lak i Pan Bog­dan Kępińs­ki. Zawod­nikom towarzyszyła bard­zo ład­na pogo­da, a ich zma­gania na wspani­ałych zdję­ci­ach uwieczniła Pani @Fudali.

Nasi zawod­ni­cy star­towali ze zmi­en­nym szczęś­ciem — dwa złote medale w najs­tarszej grupie wywal­czyli: Kali­na Rybak oraz Fil­ip Rewaj, nato­mi­ast druży­na chłopców z 7 i 8 klas zwyciężyła w klasy­fikacji drużynowej. Chłop­cy wys­tąpili w składzie: Fil­ip Rewaj, Mateusz Bartkowiak, Oli­w­er Gór­ni­ak, Ilia Vasylchenko, Marcin Maciejew­s­ki i Fil­ip Franczuk, rez­er­wowym był Vital­ij Tsarewych. Grat­u­lac­je! Najlep­si przeła­jow­cy spotka­ją się w na zawodach powia­towych, które odbędą się 12 kwiet­nia w Lipinkach.