Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych

W Lipinkach odbyły się Powia­towe Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w drużynowych i indy­wid­u­al­nych bie­gach przeła­jowych, w których bard­zo dobrze zaprezen­towała się druży­na chłopców z klas 7 i 8. Bie­gacze z dość dużą przewagą zwyciężyli w klasy­fikacji drużynowej. Skład drużyny: Oli­wier Gór­ni­ak, Marcin Maciejew­s­ki, Mateusz Bartkowiak, Fil­ip Rewaj, Ilia Vasylchenko, Fil­ip Franczuk i rez­er­wowy Igor Sze­jdewik.

W klasy­fikacji indy­wid­u­al­nej dwa brą­zowe medale zdobyli: Kali­na Rybak i Fil­ip Rewaj. W Babi­moś­cie 25 kwiet­nia wszyscy powal­czą o medale w Mis­tr­zost­wach Wojew­ództ­wa Lubuskiego! No i oczy­wiś­cie wielkie dzię­ki dla Pani @Małgorzata Fudali Hak­man za super fot­ki z zawodów!