Pomaganie mają we krwi!

Miło nam ogłosić, że nasi dwaj młodzi dziel­ni Ratown­i­cy z klasy 4a — Bar­tosz Bochoń i Jonatan Pop­ko zwyciężyli w rejonowych Mis­tr­zost­wach Pier­wszej Pomo­cy PCK, które odbyły się 23 kwiet­nia br. w Żarach. Pokon­ali sześć innych drużyn, zma­ga­jąc się na pozorowanych stac­jach z różny­mi uraza­mi poszkodowanych. Chłop­cy musieli m.in. wykon­ać RKO, opa­trzyć rany pow­stałe w wyniku oparzenia wap­nem i na skutek wypad­ku z udzi­ałem row­erzysty, wezwać służ­by medy­czne czy “zająć” się osobą pod wpły­wem alko­holu. Grat­u­lu­je­my! Już za miesiąc Bartek i Jonatan będą reprezen­tować naszą szkołę w etapie okrę­gowym! Trzy­mamy kciu­ki!