X Lubuski Sejmik Dziecięcy

3 czer­w­ca 2024 r. w Sali Kolum­nowej Urzę­du Marsza­łkowskiego Wojew­ództ­wa Lubuskiego  w Zielonej Górze obrad­ował X Lubus­ki Sejmik Dziecię­cy. Dziecię­cy rad­ni przy­jechali  m.in. z Żar, Dąbia, Babi­mostu, Gor­zowa Wlkp. czy Trze­biechowa. Naszą szkołę reprezen­tował uczeń kl. VI b Alek­sander Kalem­ba.


Przed obrada­mi uczest­ni­cy wzięli  udzi­ał w spotka­niu z marsza­łkiem wojew­ództ­wa lubuskiego Marcin­em Jabłońskim, prze­wod­niczącą Sejmiku Wojew­ództ­wa Lubuskiego Anną Syn­owiec oraz wiceprze­wod­niczącą Sejmiku Anną Chi­nal­ską.
Marsza­łek wyjaśnił , jak wyglą­da posiedze­nie Zarzą­du Wojew­ództ­wa Lubuskiego, pokazał salę obrad i opowiedzi­ał o sposo­bie załatwia­nia spraw w urzędzie. Goś­cie odwiedzili także biuro woje­w­ody w del­e­gaturze Lubuskiego Urzę­du Wojew­ódzkiego oraz Biuro Sejmiku Wojew­ództ­wa Lubuskiego.
Mot­tem obrad było hasło Wszyscy jesteśmy jed­nakowo ważni. Posiedze­nie X Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego rozpoczęła prze­wod­niczą­ca Sejmiku Wojew­ództ­wa Lubuskiego Anna Syn­owiec. Wyjaśniła, że obrady każdego sejmiku dziecięcego odby­wa­ją się na wzór posiedzeń Sejmiku Wojew­ództ­wa Lubuskiego. Pod­czas obrad na dachu budynku Urzę­du Marsza­łkowskiego powiewa pol­s­ka fla­ga. To znak i infor­ma­c­ja dla mieszkańców, że w Sali Kolum­nowej toczą się obrady.
Marsza­łek Marcin Jabłońs­ki i złożył życzenia dziecię­cym rad­nym z okazji Dnia Dziec­ka.
Następ­nie prowadze­nie posiedzenia dziecięcego sejmiku przekazano najs­tarszej stażem dziecięcej rad­nej, Alek­san­drze Kuc ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Bojown­ików o Wol­ność Zie­mi Babi­mo­jskiej w Babi­moś­cie.
Młodzi rad­ni wysłuchali także wys­tąpi­enia na tem­at budowa­nia więzi społecznych. Przy­go­towała je Izabela Sum­ińs­ka, kon­sul­tan­t­ka wojew­ódz­ka w dziedzinie psy­chologii klin­icznej.
W dal­szej częś­ci obrad rad­ni Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego obe­jrzeli prezen­tację o wojew­ództwie lubuskim i samorządzie, a potem odpowiadali na pyta­nia w quizie.
X Lubus­ki Sejmik Dziecię­cy zakończył się przyję­ciem stanowiska w spraw­ie Między­nar­o­dowego Dnia Dziec­ka i poczęs­tunkiem w postaci okolicznoś­ciowego tor­tu.