Category Archives: INFORMACJE

Wycieczka do Chich

W środę uczniowie klasy 5a i kilku z innych klas wybrali się na wycieczkę do Chich i pob­liskiej Szprotawy. Goś­cili w XVI wiecznym pałacu. Brali udzi­ał w warsz­tat­ach ceram­icznych, turnieju łuczniczym, grali w kryki­eta, robili wielkie ban­ki myd­lane i jedli kiełbaskę z gril­la. W Szprotaw­ie odwiedzili Pale­op­ark. Humory dopisy­wały. Wracali pełni wrażeń ze śpiewem na ustach. Chcą jechać znowu… Było super!!!

Dzień Języka Angielskiego

W poniedzi­ałek 24 kwiet­nia obchodzil­iśmy Dzień Języ­ka Ang­iel­skiego. Z tej okazji uczniowie przy­go­towali różne cieka­wost­ki, krzyżów­ki, łamigłów­ki, które uroz­maiciły nasze lekc­je.

Upamiętniliśmy rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwiet­nia obchodzil­iśmy 80. rocznicę wybuchu pow­sta­nia w get­cie warsza­wskim. Gru­pa naszych ósmok­la­sistów upamięt­niła to wydarze­nie, biorąc udzi­ał w Sejmie Dzieci i Młodzieży, który w tym roku jest poświę­cony pow­sta­niu. Przy­go­towal­iśmy strony inter­ne­towe, słu­chowiska radiowe i filmy związane z pow­staniem. Co praw­da wyni­ki konkur­su Sejm RP dopiero ogłosi, ale my już ter­az zaprasza­my do obe­jrzenia prac.

Dzień Ziemi

21 kwiet­nia, jak co roku, obchodzil­iśmy w naszej szkole Świa­towy Dzień Zie­mi. Akc­ja zapoc­zątkowana na całym świecie w roku 1970 ma na celu pro­mowanie ochrony środowiska, rozsz­erzanie świado­moś­ci eko­log­icznej, propagowanie życia w zgodzie z naturą. My także czu­je­my się odpowiedzial­ni za nasza plan­etę i z tej okazji zasadzil­iśmy drze­wa wokół szkoły, sprzą­tal­iśmy teren, seg­re­gowal­iśmy śmieci, oglą­dal­iśmy filmy przy­rod­nicze, na pod­staw­ie których pow­stały plakaty infor­mu­jące o sposobach ochrony Zie­mi.

Wypływali” medale

W ubiegły piątek, na base­nie Wod­nik, odbyły się powia­towe zawody w pły­wa­niu szkół pod­sta­wowych. Bard­zo dobrze się zaprezen­towali się w nich nasi uczniowie, zdoby­wa­jąc drużynowo brą­zowy medal w kat­e­gorii dziew­cząt i chłopców. Nato­mi­ast w sztafe­tach dziew­czę­ta wypły­wały sre­brny medal, a chłop­cy brą­zowy.

Jedziemy na Mistrzostwa Polski

W Babi­moś­cie dziew­czę­ta z naszej piąt­ki zostały mis­trzy­ni­a­mi wojew­ództ­wa w drużynowych bie­gach przeła­jowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Druży­na w składzie: Han­na Andrze­jew­s­ka, Maja Gołąb, Han­na Kopala, Amelia Kowzan, Kali­na Rybak, San­dra Soj­ka, Justy­na Wer­cholak star­tu­ją w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki do Byd­goszczy.

Fizyk na 100%! Hubert Laureatem z Fizyki!!!

Hubert Tokar­czuk z klasy VII­Ic został Lau­re­atem Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Fizy­ki orga­ni­zowanego w roku szkol­nym 2022/2023 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. Uczeń prze­brnął przez trzy etapy Konkur­su (szkol­ny, rejonowy i wojew­ódz­ki) i w ostat­nim otrzy­mał 100% punk­tów. Grat­u­lac­je i wielkie brawa, tym więk­sze, że fizy­ka, jak wiado­mo, do łatwych nie należy! Ucz­nia do Konkur­su przy­go­towywała Pani Joan­na Bog­danow­icz, której także grat­u­lu­je­my! Huber­towi życzymy dal­szych sukcesów naukowych.

Finalistka Hania

Uczen­ni­ca klasy 8c, Hania Kopala, uzyskała tytuł final­isty w etapie ogólnopol­skim Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucz­nia. Dodatkowo otrzy­mała upomin­ki fun­dowane przez Rzeczni­ka Praw Oby­wa­tel­s­kich, Sejm RP oraz Komisję Europe­jską. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!!

Bezpieczni w Internecie

Zakończyliśmy cykl wydarzeń związanych z bez­pieczeńst­wem w Internecie. W klasach 1–3 odbyły się tem­aty­czne warsz­taty uświet­nione wys­tępem słowno ‑muzy­cznym przy­go­towanym przez klasy 5. Rozstrzyg­nięte zostały również konkursy: plas­ty­czny, fotograficzny, poe­t­y­c­ki i kreaty­wny na najlep­sze prze­branie. Wyróżnieni uczniowie otrzy­mali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Grat­u­lu­je­my! Tegoroczne Dni Bez­piecznego Inter­ne­tu dobiegły koń­ca, ale pamię­ta­jmy, że zasady zachowa­nia się w Internecie obow­iązu­ją zawsze.

Sukcesy w przełajach

Wczo­raj w Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Finały Powiatu w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach sztafe­towych, w których świet­nie spali się nasi uczniowie. Zdobyli medale oraz awan­sowali do Finału Wojew­ódzkiego, który odbędzie się w Babi­moś­cie 20 kwiet­nia br. Zło­ty medal w drużynie dziew­cząt w Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej oraz indy­wid­u­alne: 2 i 3 miejsce Hani Andrze­jew­skiej i Kaliny Rybak. Sre­brne medale drużyny chłopców oraz 2 miejsce indy­wid­u­al­nie w Igrzyskach Dzieci Starszych dla Fil­i­pa Rewa­ja. Grat­u­lu­je­my!