Category Archives: INFORMACJE

PRO-ARTE 2024 LUBUSKA GALA TEATRALNA

Region­alne Cen­trum Ani­macji Kul­tu­ry w Zielonej Górze zaprasza do udzi­ału w jed­noetapowym wydarze­niu konkur­sowym LUBUSKIEJ GALI TEATRALNEJ, które odbędzie się 23 maja 2024 r. w Cen­trum Kreaty­wnej Kul­tu­ry w Zielonej Górze, przy ul. Sienkiewicza 11 (doty­czy real­iza­cji trady­cyjnej). Do konkur­su Lubuskiej Gali Teatral­nej mogą być zgłos­zone Spek­tak­le, które odpowiada­ją następu­ją­cym warunk­om:

Pomaganie mają we krwi!

Miło nam ogłosić, że nasi dwaj młodzi dziel­ni Ratown­i­cy z klasy 4a — Bar­tosz Bochoń i Jonatan Pop­ko zwyciężyli w rejonowych Mis­tr­zost­wach Pier­wszej Pomo­cy PCK, które odbyły się 23 kwiet­nia br. w Żarach. Pokon­ali sześć innych drużyn, zma­ga­jąc się na pozorowanych stac­jach z różny­mi uraza­mi poszkodowanych. Chłop­cy musieli m.in. wykon­ać RKO, opa­trzyć rany pow­stałe w wyniku oparzenia wap­nem i na skutek wypad­ku z udzi­ałem row­erzysty, wezwać służ­by medy­czne czy “zająć” się osobą pod wpły­wem alko­holu. Grat­u­lu­je­my! Już za miesiąc Bartek i Jonatan będą reprezen­tować naszą szkołę w etapie okrę­gowym! Trzy­mamy kciu­ki!

Tytuł Finalisty dla Estery Mierzejewskiej klasy VI b

W dniu 9 kwiet­nia 2024 r. w sali kon­fer­en­cyjnej parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze odbył się VII Finał Diecez­jal­nego Konkur­su Wiedzy Bib­li­jnej. Orga­ni­za­tora­mi wydarzenia byli mgr inż. Wio­let­ta Pilec­ka i ks. dr Andrzej Maciejew­s­ki. W uroczys­toś­ci zakończenia Konkur­su brali udzi­ał ks. bp Paweł Socha i przed­staw­iciel Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty Andrzej Woj­nakows­ki — dyrek­tor Del­e­gatu­ry Kura­to­ri­um Oświaty w Zielonej Górze.
Opiekunem Estery była Pani Ane­ta Auguś­cik.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych

W Lipinkach odbyły się Powia­towe Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w drużynowych i indy­wid­u­al­nych bie­gach przeła­jowych, w których bard­zo dobrze zaprezen­towała się druży­na chłopców z klas 7 i 8. Bie­gacze z dość dużą przewagą zwyciężyli w klasy­fikacji drużynowej. Skład drużyny: Oli­wier Gór­ni­ak, Marcin Maciejew­s­ki, Mateusz Bartkowiak, Fil­ip Rewaj, Ilia Vasylchenko, Fil­ip Franczuk i rez­er­wowy Igor Sze­jdewik.

LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI PRO ARTE 2024 – PRZEGLĄD POWIATOWYPOWIAT ŻARSKI

W sobotę 6 kwiet­nia odbył się  LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI PRO ARTE 2024 – PRZEGLĄD POWIATOWYPOWIAT ŻARSKI. Miło nam poin­for­mować, że po wysłucha­niu 59 prezen­tacji młodych wokalistów Rada
Artysty­cz­na fes­ti­walu postanow­iła wyróżnić dwie nasze uczen­nice: Tolę Duzi­ak z klasy 4a i Zuzan­nę Rybkę z klasy 6a. Dziew­czyn­ki przy­go­towywały swo­je wys­tępy pod opieką pani Iwony Walkowiak.

Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży za rok 2022/23

W dniu 27 mar­ca odbyło się uroczyste pod­sumowanie Powia­towej Olimpiady Młodzieży za rok 2022/23. Nagrod­zony­mi ucz­ni­a­mi Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 zostali: Han­na Andrze­jew­s­ka, Amelia Kowzan, Kali­na Rybak, San­dra Soj­ka, Han­na Kopala, Justy­na Wer­cholak, Jakub Jobczyk, Szy­mon Maty­jasek, Jakub Pop­ko, Fil­ip Rewaj, Karoli­na Dac, Mile­na Kubat, Marceli­na Med­wediuk, Zuzan­na Pał­ka, Wik­to­ria Panek i Kacper Twardy. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów 💪💪💪

Sukcesy w biegach przełajowych

Na żarskiej „Syre­nie” 27 mar­ca roze­gra­no Igrzys­ka Dzieci oraz Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach przeła­jowych. W zawodach miejs­kich przy­go­towanych przez Agros Żary wys­tar­towało ok. 200 zawod­ników, a medale wręcza­li Pan Dyrek­tor MOSiR Andrzej Marku­lak i Pan Bog­dan Kępińs­ki. Zawod­nikom towarzyszyła bard­zo ład­na pogo­da, a ich zma­gania na wspani­ałych zdję­ci­ach uwieczniła Pani @Fudali.

Srebrne medale w pływaniu

Dziew­czę­ta na zawodach pływac­kich zdoby­wa­ją sre­brne medale. Hania Lato z kl. 5a w sty­lu klasy­cznym, Olek­san­dra Senkiv z kl. 5a w sty­lu grz­bi­etowym i Bian­ka Gielicz z kl. 6a w kraulu oraz w sztafe­cie. Dziew­czę­ta miały do poko­na­nia 50 m. Grat­u­lu­je­my!

Wiosna!

Wresz­cie wios­na!! Przy­wital­iśmy ją radośnie i kolorowo. Odbyły się zawody sportowe, rysowanie kredą, pokaz mody wiosen­nej, ses­ja wiosen­nych zdjęć. To był rados­ny i pełen wrażeń dzień.

Światowy Dzień Zespołu Downa

21 mar­ca Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na. Przez cały tydzień przy­go­towywal­iśmy się do tego dnia. Odbyły się lekc­je wychowaw­cze na tem­at zespołu Dow­na, akcep­tacji i wza­jem­nej pomo­cy. Przy­go­towal­iśmy łańcuch kolorowych skar­pet, a dzisi­aj skar­pety nie do pary były obow­iązkowym ele­mentem wiosen­nego stro­ju. Mały sym­bol, duże poczu­cie wspól­no­ty.