Category Archives: INFORMACJE

Sukcesy w tańcu

Zespół Sabat ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach zdobył I i II miejsce na 3. Polsko-Niemieckim Fes­ti­walu Tańca w Lub­sku, II i III miejsce na Ogólnopol­skim Fes­ti­walu Tańca w Lip­i­anach oraz II i III miejsce na 10. Polsko-Niemieckim Fes­ti­walu Tańca w Żarach. Gratulujemy!

Ogólnopolskie Drużynowe Biegi Przełajowe

W Kamionie (gmina Sochaczew) odbyły się Ogólnopol­skie Drużynowe Biegi Przeła­jowe Szkół Pod­sta­wowych Szkol­nego Związku Sportowego. Po zwycięst­wie w Mis­tr­zost­wach Wojew­ództwa nasza drużyna miała możli­wość rywal­i­zowa­nia na bardzo wyma­ga­ją­cych przeła­jowych trasach z najlep­szymi szkołami w Polsce.

Maja i Kuba wyśpiewali finał!

26 kwiet­nia 2019 roku odbyły sie pier­wsze elim­i­nacje XIX Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosenki “Śpiewać może każdy” — Sława 2019. Na sce­nie zaprezen­towało się 37 solistów w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych z wojew­ództw: lubuskiego, dol­nośląskiego i wielkopolskiego.

Maja w finale

W sali Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Przy­tocznej, 5 kwiet­nia br., odbyły się Pół­fi­nałowe przesłucha­nia Lubuskiego Fes­ti­walu Piosenki w ramach pro­gramu „PRO ARTE”. Na sce­nie zaprezen­towali się najlepsi przed­staw­iciele wyłonieni z elim­i­nacji powia­towych w dwóch najmłod­szych kat­e­gorii wiekowych. Kliknij, aby posłuchać.

Rozśpiewane Nutki 2019

06 kwiet­nia 2019 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrodka Kul­tury Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się XVII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosenki „Rozśpiewane nutki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 70 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kraju. Każdy z wykon­aw­ców musiał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku polskim.

Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

3 kwiet­nia 2019 roku, w LO im. B. Prusa oraz na sta­dionie Syrena, odbyły się elim­i­nacje wojew­ódzkie Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Naszą szkołę reprezen­towały trzy drużyny: „Nobelki”- Alek­san­dra Jobczyk-Klimas, Milena Tom­czyk i Joanna Bąkowska, „Nobliści” – Hubert Jurec, Karolina Żurawska, Zuzanna Pilas oraz „Gim­busy” – Oli­wier Wojnicki, Kacper Flor­czyk, Michał Lechocki (uczniowie klas gimnazjalnych).

Sejmik Krajoznawczy

Klasa 8b uczest­niczyła w IX Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym „Mija­jące Kra­jo­brazy”. Uczniowie zapoz­nali się z filmem doku­men­tal­nym „Kresy” oraz his­torią znaczka turysty­cznego. Na koniec nagrod­zono uczest­ników konkursu OMKK „Poz­na­jemy Ojcowiznę”.

Mistrzostwa w pływaniu

3 kwiet­nia odbyły się na base­nie WODNIK Mis­tr­zostwa Żar Szkół Pod­sta­wowych w pły­wa­niu. Naszą szkołę reprezen­towały: Vik­to­ria Czech (brą­zowy medal w kraulu i sztafe­cie), Hanna Paw­likiewicz (brą­zowy medal w grz­biecie i sztafe­cie), Hanna Ste­fan (brą­zowy medal w sztafe­cie), Kor­nelia Matrunionek (brą­zowy medal w sztafe­cie), Aleksandra

Podsumowanie konkursów przedmiotowych

2 kwiet­nia 2019 r., w Gor­zowie Wielkopol­skim, odbyło się uroczyste pod­sumowanie konkursów przed­miotowych dla uczniów gim­nazjów wojew­ództwa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty. W uroczys­tości wzięły udział: Wik­to­ria Muszyńska (Lau­re­atka Konkursu z Języka Pol­skiego), która otrzy­mała stosowne zaświad­cze­nie i nagrodę oraz pani Mał­gorzata Matkowska (nauczy­cielka języka pol­skiego), której wręc­zono stosowne podziękowania.

Zachowuję w pamięci — wystawa fotograficzna Pauliny Pajdzik

Piękne zdję­cia! Nieza­pom­ni­ane przeży­cia! Paulina, jakiej nie znamy! Miejska Bib­lioteka Pub­liczna w Żarach we współpracy ze Szkołą Pod­sta­wową nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów zaprasza Uczniów, Rodz­iców, Nauczy­cieli, Pra­cown­ików Szkoły oraz wszys­t­kich zain­tere­sowanych na wys­tawę fotograficzną pt. “Zachowuję w pamięci” uczen­nicy klasy IIIa gim­nazjum, Pauliny Pajdzik, . Wys­tawa czynna od 1.04.2019 do 15.06.2019 w godz­i­nach otwar­cia MBP w Żarach. SERDECZNE ZAPRASZAMY!!!!