Category Archives: INFORMACJE

Lubuski Festiwal Piosenki

W dni­ach 10 – 11.05 2022 roku odbył się finał wojew­ódz­ki Lubuskiego Fes­ti­walu Piosen­ki – sce­na dziecię­ca i młodzieżowa. Na sce­nach w Zielonej Górze i Przy­tocznej zaprezen­towało się pon­ad 80 wokalistów i 8 zespołów wyło­nionych z elim­i­nacji w poszczegól­nych powiat­ach. W najmłod­szej kat­e­gorii wiekowej w bajkowej scener­ii Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Przy­tocznej zaśpiewała Pola Paczkows­ka uczen­ni­ca klasy 2b. Pola za wyko­nanie piosen­ki “Baj­ka nieza­pom­i­na­j­ka” otrzy­mała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my.

Wycieczka do stolicy

Uczniowie klas ósmych w dni­ach 25–27.04.2022r. odwiedzili Warsza­wę. Pier­wszego dnia udali się z wiz­ytą do Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego, zobaczyli Sta­dion Nar­o­dowy oraz wjechali windą na 30 piętro Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki, z którego podzi­wiali piękną panoramę mias­ta. Tego dnia mieli też okazję prze­jechać się metrem.

Finaliści z języka polskiego!

Kor­nelia Gawlak i Adam Durys z klasy 8c, Nina Gór­na z klasy 8b oraz Marceli­na Skier­s­ka z klasy 8a to nasi Final­iś­ci Wojew­ódzkiego Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego. Grat­u­lu­je­my! Uczniowie przy­go­towywali się pod troskli­wą opieką p. Mał­gorzaty Ostrowskiej oraz p. Mał­gorzaty Matkowskiej.

Laboratoria Przyszłości

W ramach rzą­dowego pro­gra­mu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, którego celem jest doposaże­nie pra­cowni w szkołach pod­sta­wowych zgod­nie z tzw. kierunk­iem STEAM: nau­ka, tech­nolo­gia, inżynieria, sztu­ka i matem­aty­ka, dociera do naszej placów­ki zamówiony przez nas sprzęt. Są to drukar­ka 3D Skri­Lab i fil­a­men­ty potrzeb­ne do druku, BeCreo — zestawy z mikrokon­trol­erem, stac­ja lutown­icza HOT AIR, statyw do aparatu i kamery MANFROTTO, mikro­port Sara­mon­ic Blink 500 B1, mikro­fon kierunk­owy Sara­mon­ic Vmic-Mini, gim­bal do aparatu fotograficznego i kamery, aparat fotograficzny Sony ZV‑1 do wideoblogów, zestawy LEGO Edu­ca­tion SPIKE Essen­tial oraz Photony, zestaw PRO oraz Robo­ty Pho­ton EDU — paki­et rozsz­er­zony.

Nasze lekc­je będą jeszcze ciekawsze!!!

Poznajemy Ojcowiznę

W środę, 13.04.2022r., w żarskim Fol­warku, odbyło się uroczyste wręcze­nie nagród uczest­nikom XXIX Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Konkur­su Kra­joz­naw­czego POZNAJEMY OJCOWIZNĘ. Alek­sander Bartkowiak, klasa 7d, otrzy­mał 1 miejsce i tytuł lau­re­a­ta na poziomie wojew­ódzkim. Jego pra­ca została zak­wal­i­fikowana do eta­pu cen­tral­nego. Grat­u­lu­je­my sukce­su i czekamy na wieś­ci z Warsza­wy! Na ogromne grat­u­lac­je zasłużyli również pozostali uczest­ni­cy. Anton­i­na Syguła, klasa 5a, i Adam Harasim, klasa 3b, otrzy­mali wyróżnie­nie w finale powia­towym.

Jesteśmy Szkołą Roku!

8 kwiet­nia, w Sule­chowskim Domu Kul­tu­ry, zostały wręc­zone nagrody i wyróżnienia dla najpop­u­larniejszych Nauczy­cieli, a także placówek eduka­cyjnych w Lubuskiem! Przy­pom­ni­jmy, że i my zostal­iśmy nagrodzeni i wyróżnieni. W wielkim Plebis­cy­cie Eduka­cyjnym w wojew­ództwie lubuskim otrzy­mal­iśmy zaszczyt­ny tytuł Szkoła Roku i I miejsce w powiecie żarskim oraz III miejsce w wojew­ództwie! Zaprasza­my do obe­jrzenia fil­mu z uroczys­toś­ci wręcza­nia nagród oraz obsz­ernej fotorelacji! Mate­ri­ał pod linkiem

Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci

2 kwiet­nia to Między­nar­o­dowy Dzień Książek dla Dzieci. Z tej okazji w bib­liotece szkol­nej odbyły się z spotka­nia z ucz­ni­a­mi, pod­czas których roz­maw­ial­iśmy o ulu­bionych książkach, kolorowal­iśmy postaci z najchęt­niej czy­tanych bajek oraz oglą­dal­iśmy filmy: o pow­stawa­niu książek i sposo­bie wyko­na­nia samodziel­nie książecz­ki. Spotka­nia zakończyły zabawy: zagad­ki, rebusy i kalam­bury doty­czące bajek dla dzieci. Zaprasza­my do czy­ta­nia, nie tylko od świę­ta!!!

Śpiewający weekend

W piątek, 25 mar­ca 2022 roku, w sali kon­cer­towej Sławskiego Cen­trum Kul­tu­ry i Sportu, odbyły się pier­wsze elim­i­nac­je do XXII Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosen­ki „Śpiewać może każdy”. Na sce­nie wys­tąpiły dwie nasze młode wokalist­ki. W pier­wszej kat­e­gorii wiekowej Pola Paczkows­ka, za wyko­nanie piosen­ki „Baj­ka nieza­pom­i­na­j­ka”, otrzy­mała stat­uetkę małego mikro­fonu, nato­mi­ast Maja Gontar­czyk, w drugiej kat­e­gorii wiekowej, za wyko­nanie piosen­ki „Mał­gorza­ta bez mis­trza”, otrzy­mała wyróżnie­nie. Obie wokalist­ki otrzy­mały nom­i­nację do finału, który odbędzie się 26 czer­w­ca br. na sce­nie plen­erowej nad jeziorem sławskim.

Wszystkie Kolory Świata — podsumowanie

Uczniowie SP 5 w Żarach wzięli udzi­ał w VI edy­cji pro­jek­tu UNICEF “Wszys­tkie Kolory Świa­ta”. Do pro­jek­tu przys­tąpili uczniowie kl. I — VIII. W I etapie poz­nali prob­le­my dzieci na świecie, na pod­staw­ie mate­ri­ałów UNICEF zapoz­nali się z sytu­acją dzieci z różnych częś­ci świa­ta. Następ­nie odbyli podróże przez kon­ty­nen­ty, wybrali kraj, z którego będzie pochodz­iła lalecz­ka, zebrali o nim infor­ma­c­je. W II etapie uczniowie na pod­staw­ie szablonu włas­noręcznie pro­jek­towali i szyli szma­ciane lalecz­ki. Każ­da z nich otrzy­mała akt urodzenia-nadano jej imię, przyp­isano kraj, z którego pochodzi. W akcie znalazły się również rysun­ki i zdję­cia laleczek.

Młodzież zapobiega pożarom

W naszej szkole odbył  się konkurs wiedzy pożar­niczej “Młodzież zapo­b­ie­ga pożarom”. SP5 reprezen­towały 3 oso­by. Fil­ip Bobrows­ki z klasy V a zajął 3 miejsce w swo­jej kat­e­gorii wiekowej. Emil­ka Wieczyńs­ka z klasy VII c zajęła 1 miejsce i będzie reprezen­tować naszą szkołę już za tydzień na etapie miejskim. Grat­u­lu­je­my. Konkurs uświet­nił pokaz psów ratown­iczych.