Category Archives: FESTIWAL TAŃCA

Festiwal Tańca 2016 — lista zamknięta — wykaz zespołów

Uprze­jmie infor­muję, że lista uczest­ników na 7 Pol­sko — Niemiec­ki Fes­ti­wal Tań­ca 2016 z dniem dzisiejszym zosta­je zamknię­ta. Poniżej pub­liku­jemy wykaz zare­je­strowanych zespołów.

Festiwal Tańca 2016 — rejestracja zespołów

Serdecznie zaprasza­my zespoły taneczne z Pol­ski i Niemiec, prag­nące wys­tąpić w 7 Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca Dzieci i Młodzieży, do rejes­tracji poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Licz­ba miejsc ogranic­zona.

PO DOKONANEJ REJESTRACJI PROSZĘ ZACHOWAĆ LINK SWOJEGO FORMULARZA W CELU DOKONYWANIA EWENTUALNYCH POPRAWEK. KAŻDE ZGŁOSZENIE GENERUJE INNY LINK.

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem fes­ti­walu.

7 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2016. Regulamin

Zamieszcza­my pełny reg­u­lamin 7 Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tań­ca, który odbędzie się 19 mar­ca 2016 roku . Prosimy zwró­cić szczegól­ną uwagę na zmi­any reg­u­laminowe.

downloadREGULAMIN POLSKONIEMIECKIEGO FESTIWALU TAŃCA 2016

 

downloadREGELWERK TANZFESTIVAL 2016

 

Takiego sukcesu w tańcu jeszcze nie było

Takich sukcesów w tańcu dla zespołów z Żar jeszcze nie było. Żarskie zespoły taneczne na 6 Pol­sko Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca zdobyły 7 pier­wszych miejsc oraz trzy drugie. Niespodzianką było Gran Prix dla zespołu “Sabat” z naszego Gim­nazjum.

Zdjęcia z Festiwalu Tańca 2015

Do pobra­nia praw­ie 2000 zdjęć z 6 Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tań­ca 2015. Miłego oglą­da­nia.

Zakończono 6 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2015. Protokół

Przed­staw­iamy pro­tokół Rady Artysty­cznej, która przyz­nała  puchary, dyplomy i wyróżnienia.

Festiwal Tańca 2015 — rezerwacja prób tańca

Zaprasza­my wszys­tkie zespoły taneczne biorące udzi­ał w 6. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca 21 mar­ca 2015 roku do rez­erwacji godzi­nowej prób na sce­nie głównej. Infor­ma­cje o zarez­er­wowanym numerze pró­by, godzinie rozpoczę­cia, zakończenia pró­by, nazwy zespołu, mias­ta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: gim3zary@post.pl . W poniższej tabeli moż­na śledz­ić przyjęte rez­erwac­je.

O rez­erwacji wyz­nac­zonej godziny decy­du­je kole­jność nadsyłanych zgłoszeń.

Festiwal Tańca 2015 — w poniedziałek rezerwujemy próby

Od poniedzi­ałku tj. 9 mar­ca, na naszej stron­ie inter­ne­towej, uruchami­amy możli­wość rez­erwacji prób tań­ca zespołów, które wys­tąpią w 6. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca 2015. Zaprasza­my wkrótce!

Festiwal Tańca 2015 — program festiwalu

Poniżej zamieszcza­my pro­gram 6. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tań­ca 2015

Pro­gram Fes­ti­walu 2015

Festiwal Tańca 2015 — wyżywienie

Zespoły zain­tere­sowane wykupi­e­niem obi­adów w trak­cie trwa­nia Fes­ti­walu Tań­ca, pros­zone są o kon­takt mailowy lub tele­fon­iczny na poniższy adres. Zapisy trwa­ją do 15 mar­ca 2015r., cena: 15 zł.

E‑Mail: tadmir@wp.pl    Tel.604 988 674

WYDAWANIE OBIADÓW W GODZINACH OD 12:00 DO 16:00