Category Archives: UCZNIOWIE

Zajęcia z udziałem psa są ciekawe ;)

I cza­sem bywa tak, że “Psi­ja­ciel” jest z puchatych wyciorków, a “Psiekład­ka” poma­ga w czy­ta­niu. Psio- szkol­na Psi­jaźń rozk­wi­ta, jak wszys­tko w maju🐺🐕‍🦺❤️

Mamy złoto!!!

W Fes­ti­walu sztafet, który odbył się na sta­dion­ie Syre­na w Żarach, druży­na SP 5 zdobyła zło­ty medal w finale powiatu Igrzysk Dzieci w kat­e­gorii 4x100 metrów. Szkołę reprezen­towali: Kacper Twardy 7b, Jakub Pop­ko 7b, Szy­mon Maty­jasek 7b, Remigiusz Kliszczak 7d i Fil­ip Piotrows­ki  7d. Druży­na zwyciężyła również w kat­e­gorii sztafe­ta szwedz­ka 400–300-200–100 metrów, ale w tym biegu wys­tar­towała bez możli­woś­ci klasy­fikacji. GRATULACJE!!!

Szaleństwa wycieczkowe 3b i Dolina Szyszyny

Spaceru­jąc ścieżka­mi leśny­mi, brzegiem Szyszyny, widzieliśmy paśnik dla zwierząt, karm­ni­ki dla ptaków oraz łap­ki na szkod­ni­ki. Zwiedzanie his­to­rycznych budowli oraz szukanie skar­bów zostaw­iliśmy sobie na koniec. To był udany dzień. Dobrze być razem.

Lubuski Festiwal Piosenki

W dni­ach 10 – 11.05 2022 roku odbył się finał wojew­ódz­ki Lubuskiego Fes­ti­walu Piosen­ki – sce­na dziecię­ca i młodzieżowa. Na sce­nach w Zielonej Górze i Przy­tocznej zaprezen­towało się pon­ad 80 wokalistów i 8 zespołów wyło­nionych z elim­i­nacji w poszczegól­nych powiat­ach. W najmłod­szej kat­e­gorii wiekowej w bajkowej scener­ii Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Przy­tocznej zaśpiewała Pola Paczkows­ka uczen­ni­ca klasy 2b. Pola za wyko­nanie piosen­ki “Baj­ka nieza­pom­i­na­j­ka” otrzy­mała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my.

7c na wycieczce

Wycieczka do stolicy

Uczniowie klas ósmych w dni­ach 25–27.04.2022r. odwiedzili Warsza­wę. Pier­wszego dnia udali się z wiz­ytą do Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego, zobaczyli Sta­dion Nar­o­dowy oraz wjechali windą na 30 piętro Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki, z którego podzi­wiali piękną panoramę mias­ta. Tego dnia mieli też okazję prze­jechać się metrem.

Finaliści z języka polskiego!

Kor­nelia Gawlak i Adam Durys z klasy 8c, Nina Gór­na z klasy 8b oraz Marceli­na Skier­s­ka z klasy 8a to nasi Final­iś­ci Wojew­ódzkiego Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego. Grat­u­lu­je­my! Uczniowie przy­go­towywali się pod troskli­wą opieką p. Mał­gorzaty Ostrowskiej oraz p. Mał­gorzaty Matkowskiej.

W naszej szkole możliwe są i takie przyjaźnie ;)

Poznajemy Ojcowiznę

W środę, 13.04.2022r., w żarskim Fol­warku, odbyło się uroczyste wręcze­nie nagród uczest­nikom XXIX Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Konkur­su Kra­joz­naw­czego POZNAJEMY OJCOWIZNĘ. Alek­sander Bartkowiak, klasa 7d, otrzy­mał 1 miejsce i tytuł lau­re­a­ta na poziomie wojew­ódzkim. Jego pra­ca została zak­wal­i­fikowana do eta­pu cen­tral­nego. Grat­u­lu­je­my sukce­su i czekamy na wieś­ci z Warsza­wy! Na ogromne grat­u­lac­je zasłużyli również pozostali uczest­ni­cy. Anton­i­na Syguła, klasa 5a, i Adam Harasim, klasa 3b, otrzy­mali wyróżnie­nie w finale powia­towym.

Życzenia świąteczne!

Życzymy wesołych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych Pracownikom Naszej Szkoły oraz Wszystkim Jej sympatykom, Uczniom i Ich Rodzicom.