Category Archives: UCZNIOWIE

Zapraszamy do magicznej piątki

Dyrek­tor, uczniowie i nauczy­ciele Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach mają zaszczyt zaprosić Przed­szko­laków wraz z Rodzi­ca­mi na DZIEŃ OTWARTY pod hasłem „ Z wiz­ytą w mag­icznej piątce“, który odbędzie się 5 mar­ca (czwartek) 2020 roku o godz. 16.30.

Aleksander Kalemba Laureatem Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego (etap powiatowy)

Reprezen­tan­ci naszej szkoły wzięli udzi­ał w powia­towym etapie Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego. Alek­sander Kalem­ba otrzy­mał tytuł LAUREATA i nom­i­nację do finału wojew­ódzkiego. Natalia Gbyl otrzy­mała wyróżnie­nie. Jesteśmy z Was bard­zo dum­ni. Dzięku­je­my!

Mini Olimpiada BIOPOL

19 lutego 2020r. tro­je uczniów naszej szkoły z klasy 8a wzięło udzi­ał w IV edy­cji Mini Olimpiady BIO-POL zor­ga­ni­zowanej w I LO im. Bolesława Prusa w Żarach. Mar­ta, Mar­cel i Oli­wier musieli wykazać się pomysłowoś­cią, kreaty­wnoś­cią oraz wiedzą na tem­at ssaków wys­tępu­ją­cych w Polsce. Otrzy­mali wyróżnienia i drob­ne prezen­ty, a przy okazji świet­nie się baw­ili.

Wycieczka do Hydropolis

W cza­sie ferii zimowych dzieci z klas I‑III odbyły wycieczkę do inter­ak­ty­wnego cen­trum wiedzy o wodzie — Hydropo­lis we Wrocław­iu. Jest to miejsce, w którym różnorodne tech­nolo­gie mul­ti­me­di­alne, inter­ak­ty­wne insta­lac­je, wierne rep­li­ki i mod­ele oraz bogate w infor­ma­c­je ekrany dotykowe ukazy­wały wodę w różnorod­nych fas­cynu­ją­cych per­spek­tywach.

Sporty wędkarskie rosną w siłę!

O miłoś­ci do sportów węd­kars­kich opowiadał wczo­raj w naszej szkole Pan Nor­bert Kró­lik. Dzię­ki niemu poz­nal­iśmy naszych szkol­nych miłośników spin­ningu: Szy­mona Kuba­ta, Anton­inę Sygułę i najmłod­szą uczest­niczkę zajęć szkół­ki węd­karskiej — Milenę Kubat.

Sukcesy lekkoatletów!

Lekkoatle­ci rozpoczęli star­ty na hali. Po zawodach w Zielonej Górze przyszedł czas na star­ty w Cot­tbus. W zawodach z bard­zo dobrej strony pokaza­li się nasi uczniowie. Szy­mon Mac w bie­gach sprint­er­s­kich na 60 m. popraw­ił swo­je życiów­ki i wygrał finałowy bieg w Cot­tbus z wynikiem 7,58 s.

Mój przyjaciel Malmi

Choć śniegu za oknem nie widać, bohaterem wczo­ra­jszego spotka­nia pt. “Mój przy­ja­ciel Mal­mi” w ramach Dyskusyjnego Klubu Książ­ki w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach był bałwanek. Uczniowie klasy 1b roz­maw­iali o porach roku, odgady­wali tajem­niczą postać z wier­sza Han­ny Ożo­gowskiej “Kto to?” oraz uczest­niczyli w quizie. Następ­nie zapoz­nali się z utworem Ger­da Hah­na pt. “Mój przy­ja­ciel Mal­mi”.

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Apel z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia swo­ją obec­noś­cią zaszczy­ciła Pani Edy­ta Gaj­da, rad­na miejs­ka dzi­ała­ją­ca w sto­warzysze­niu Tobie i Mias­tu, która podz­iękowała naszym uczniom za serce i zaan­gażowanie na rzecz idei wolon­tariatu. Wesołych Świąt!!!

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim Pra­cown­ikom Naszej Szkoły, a także Uczniom i ich Rodz­i­com
składamy serdeczne życzenia zdrowych, rados­nych i pogod­nych Świąt Bożego Nar­o­dzenia.

Życzmy również wszelkiej pomyśl­ności w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2020 Roku.

Wypożycz książkę w prezencie!

📚Tłumy w bib­liotece niczym w sklepach pod­czas przedświątecznej gorącz­ki, każdy chci­ał książkę w prezen­cie!!! 🎁 👏👏👏 Dzięku­je­my za tak liczne przy­by­cie i udzi­ał w akacji “Wypoży­cz książkę w prezen­cie!” Bib­liote­ka życzy wszys­tkim Czytel­nikom Wesołych Świąt! 🎄🎄🎄