Samorząd szkolny na rok 2023/2024

Przed­staw­iamy skład Samorzą­du Szkol­nego w roku szkol­nym 2023/2024: prze­wod­niczą­cy Fil­ip Rewaj, klasa 7a; zastęp­ca prze­wod­niczącego Mar­ty­na Budzianows­ka, klasa 7a; członkowie — Wik­to­ria Panek, klasa 5b, Mile­na Kubat, klasa 5a, Nadia Wanat, klasa 6b.  Grat­u­lu­je­my!! Całą społeczność uczniowską zaprasza­my do współpra­cy.

Żarska Piątka Pamięta

Szkolne Koło PCK dzięku­je wszys­tkim, którzy przyłączyli się do akcji zapale­nia zniczy na opuszc­zonych grobach. Przynie­sione przez Was znicze zapłoną 1 listopa­da na żarskim cmen­tarzu. Dzięku­je­my!

Szkoła pamięta

Włącza­jąc się do akcji „ Szkoła Pamię­ta ” nasi uczniowie przy­wołali pamięć bohaterów lokalnych, którzy wal­czyli za naszą wol­ność. Zor­ga­ni­zowal­iśmy zbiórkę zniczy, które zapłonęły przy Pom­niku Sybi­raków i Pom­niku 1000 lecia. Wykon­al­iśmy również prace plas­ty­czne związaneze Świętem Wszys­t­kich Świę­tych oraz dniem zadusznym, które moż­na zobaczyć na wys­taw­ie szkol­nej.

Przerwa na czytanie 2023

Po raz trze­ci wzięliśmy udzi­ał IV MIĘDZYNARODOWEJ EDYCJI VIII OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJIPRZERWA NA CZYTANIEBICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”, której celem  jest pro­moc­ja czytel­nict­wa wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie uczniom, że czy­tanie jest fajne, może być zabawą i spraw­iać przy­jem­ność. Akc­ja real­i­zowana jest w ramach Między­nar­o­dowego Miesią­ca Bib­liotek Szkol­nych oraz kam­panii społecznej „Cała Pol­s­ka czy­ta dzieciom”.

Inauguracja spotkań z muzyką z różnych stron świata

Klasy 1–8 rozpoczęły cykl spotkań z muzyką z różnych stron świa­ta. Pod­czas pier­wszego uczniowie mili okazję posłuchać muzy­ki cel­ty­ck­iej, która wybrzmi­ała z dud, fle­tu i puzonu.

Spotkanie autorskie z Agnieszką Kulbat, autorką książek dla młodzieży

25 październi­ka 2023 r. w sali wid­owiskowej LUNA odbyło się spotkanie z panią Agniesz­ka Kul­bat — pro­fil autors­ki — autorką powieś­ci dla młodzieży pt. „Buj­da”, cyk­lu fan­ta­sy pt. „Mojra” i współau­torką antologii opowiadań pt. „Kwiat papro­ci i inne leg­endy słowiańskie”. Wzięli w nim udzi­ał uczniowie klas 6b oraz 7a. Orga­ni­za­tor wydarzenia — Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Żarach we współpra­cy z Żarskim Domem Kul­tu­ry.

Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej

20 październi­ka 2023r. miała miejsce niezwyk­le waż­na dla życia szkoły uroczys­tość ślubowa­nia i pasowa­nia uczniów klasy pier­wszej. To emocjonu­jące wydarze­nie jest piękną, szkol­ną trady­cją kul­ty­wowaną od lat. Pier­ws­zok­lasiś­ci przy­go­towywali się do tego dnia wytr­wale i staran­nie. Były tańce, śpiew, prezen­tac­ja, test ślubowa­nia na pier­wsza­ka. Ter­az są dum­ny­mi ucz­ni­a­mi naszej szkoły. Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towanie tej ważnej uroczys­toś­ci.

Dzień Patrona

W czwartek 19 październi­ka w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Patrona — Pol­s­kich Noblistów. Uczniowie przy­bliżyli koleżankom i kole­gom syl­wet­ki wiel­kich Polaków. Kończąc spotkanie społeczność uczniows­ka przyrzekła mierzyć wysoko, rozwi­jać swo­je pas­je, dbać o szerze­nie dobra.

Szkoła pamięta

Szanowni Państ­wo,

nasza szkoła została zgłos­zona do udzi­ału w akcji Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki „Szkoła pamię­ta”. Upamięt­nimy ważne rocznice, wydarzenia i postaci his­to­ryczne. Będziemy dzielili się w medi­ach społecznoś­ciowych infor­ma­c­ja­mi o zre­al­i­zowanych przed­sięwz­ię­ci­ach z oznacze­niem #Szkoła­Pamię­ta. Pokażmy, że pamię­tamy!

W wtorek idziemy na rekord!