Srebro dziewcząt w minikoszykówce

27.11.2018r. odbyły się roz­gry­wki dziew­cząt w minikoszykówce w ramach Żars­kich Igrzysk Dzieci. Nasze dziew­częta zajęły drugie miejsce i awan­sowały do zawodów powiatowych.

Jak liść

Nasza szkoła po raz drugi uczest­niczyła w kam­panii społecznej „Jak liść” orga­ni­zowanej przez fun­dację hos­picyjną „Dajmy nadzieję”. W dni­ach 5.11.2018 r. – 21.11.2018 r. uczniowie – wolon­tar­iusze rozprowadzali na tere­nie szkoły listki ze sklejki.

Lekcja biblioterapii — promocja nowości czytelniczych

Złość mi szkodzi” — lekcja bib­lioter­apii w klasie IVa. Pro­mocja nowości czytel­niczych. Zapraszamy do bib­lioteki szkol­nej, każdy z Was zna­jdzie tutaj coś dla siebie. Czy­tanie to dobry sposób na złość i jesi­enne smutki.

Wystawa Klubu Hobbystów

Kibicu­jąc swoim młod­szym kolegom-hobbystom, uczniowie z klasy IVA i IVB także postanow­ili pochwalić się swoimi zbio­rami. 21 listopada 2018r., w świ­etl­icy szkol­nej, odbyła się wys­tawa hobbystów.

Dzień Pluszowego Misia

W poniedzi­ałek, 26.11.2018r., w bib­liotece szkol­nej będziemy obchodzili Dzień Plus­zowego Misia. Tego dnia, wszys­t­kich chęt­nych uczniów, prosimy o przyjś­cie do szkoły z plus­zowym miśkiem. W bib­liotece będziemy też poszuki­wać tych plus­zowych przy­jaciół…
WSZYSTKICH UCZNIÓW ZAPRASZAMY DO ZABAWY!
Niek­tóre misie już są gotowe do odwiedzin!!!!

Wizyta młodych czytelników

16 listopada 2018r. goś­cil­iśmy w naszej bib­liotece szkol­nej grupę 11 „Nutki” z Państ­wowego Przed­szkola nr 10 z Żar. Zapoz­nal­iśmy dzieci z pracą bib­liotekarza oraz posi­adanym księ­gozbiorem. Opowiedzieliśmy, jak funkcjonuje bib­lioteka szkolna.

Energetyczny autobus

14 listopada dwie klasy z naszej szkoły odwiedz­iły auto­bus ener­gety­czny, czyli mobilne cen­trum edukacyjno-informacyjne prze­ci­wdzi­ała­nia zmi­anom kli­matu. Auto­bus wyposażony był w środki eduka­cyjne doty­czące odnaw­ial­nych źródeł energii, ener­gooszczęd­nego oświ­etle­nia, efek­ty­wności ener­gety­cznej i ochrony środowiska.

Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka-Kraków 2018

W dni­ach 10–11 listopada 2018 roku odbył się finał XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosenki Jana Woj­daka”. Na sce­nie nowohuck­iego Cen­trum Kul­tury zaprezen­towało się około 120 najlep­szych młodych artys­tów wyło­nionych z elim­i­nacji, które odby­wały w ośrod­kach kul­tury się na tere­nie kraju.

100-lecie odzyskania niepodległości

9 listopada ucz­cil­iśmy setną rocznicę odzyska­nia niepodległości. Najpierw obe­jrzeliśmy przy­go­towane przez nasze koleżanki i kolegów przed­staw­ie­nie, następ­nie o godzinie 11.11 wspól­nie odśpiewal­iśmy hymn państ­wowy. Przys­tąpil­iśmy także do akcji Czy­tanie dla Niepodległej.

Drugie miejsce w badmintonie

Drużyna chłopców naszej szkoły w składzie: Daniel Białonoga, Marcin Jung i Piotr Świdz­iński zajęła drugie miejsce w mis­tr­zost­wach powiatu w bad­mintonie. Gratulujemy!