Wesołych Świąt!

W Wielka­noc­ny dzień do domu
przyszły białe bazie w goś­ci,
by pisankom po kryjo­mu
kolorów zaz­droś­cić.

(Jerzy Ficows­ki)

Kolorowych i słonecznych, zdrowych, bez­piecznych i rados­nych Świąt, pełnych miłoś­ci i nadziei na lep­sze jutro!!! Do życzeń dołącza­ją się Uczniowie, którzy przy­go­towali wyjątkowe kart­ki z życzeni­ami w języku ang­iel­skim. Wykon­ali je pod kierunk­iem Pani Jolan­ty Bujak.

Rekrutacja 2020/2021 — lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Prezen­tu­je­my Państ­wu listę uczniów przyję­tych do klasy pier­wszej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. Lista dostęp­na pod linkiem.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodz­ice proszę wypełnić i pod­pisać oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziec­ka do szkoły do dnia 23 mar­ca 2020r. (kliknij, żeby pobrać) i  przesłać skan pis­ma drogą email-ową na adres: sp5zary@wp.pl lub wysłać pis­mo pocztą (zwykły list ) na adres szkoły: Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów ul. Okrzei 10 68–200 Żary.

Lista dzieci zak­wal­i­fikowanych do klasy I do Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na rok szkol­ny 2020/2021

Oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziec­ka do szkoły do dnia 23 mar­ca 2020r.

Sukces z języka niemieckiego

Dami­an Foł­tyn, uczeń klasy 8b Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach został Lau­re­atem Wojew­ódzkiego Konkur­su z Języ­ka Niemieck­iego. Orga­ni­za­torem Konkur­su był Lubus­ki Kura­tor Oświaty, opiekunem Pani Doro­ta Góral­czyk-Urban. Przy­tacza­jąc słowa filo­zo­fa Lud­wiga Wittgen­steina „Granice naszego języ­ka oznacza­ją granice naszego świa­ta” grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.

Laureat z języka angielskiego

Michał Cza­ińs­ki z klasy 8a zdobył tytuł Lau­re­a­ta Wojew­ódzkiego Konkur­su Języ­ka Ang­iel­skiego na etapie wojew­ódzkim. Michała przy­go­towywała i wspier­ała Pani Jolan­ta Bujak. Grat­u­lu­je­my!

Komunikat!

Basketmania

W ubiegłym tygod­niu uczniowie naszej szkoły uczest­niczyli w zawodach “Żarskiej Bas­ket­mani”. Zarówno dziew­czę­ta jak i chłop­cy zaprezen­towali swo­je koszykarskie umiejęt­noś­ci, zdoby­wa­jąc medale oraz wiele indy­wid­u­al­nych wyróżnień. Było wiele pozy­ty­wnych emocji, dużo walecznoś­ci i ambicji, ale przede wszys­tkim ogrom­na ilość dobrej zabawy. Grat­u­lac­je!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone

Szanowni Państ­wo,
Od 12 do 25 mar­ca br., ze wzglę­du na bez­pieczeńst­wo zdrowotne Państ­wa oraz dzieci, zaję­cia dydak­ty­czno-wychowaw­cze w naszej szkole zostaną zaw­ies­zone. 12 i 13 mar­ca 2020r.  świ­etli­ca szkol­na będzie czyn­na dla tych dzieci, których Rodz­ice nie są w w stanie zapewnić im opie­ki. O zmieni­a­jącej się sytu­acji będziemy Państ­wa infor­mować, poprzez dzi­en­nik elek­tron­iczny.