Sukcesy w XVIII Międzyszkolnym Turnieju Pięknego Czytania Czyt*AS

Grat­u­lu­je­my Nadii Wanat I miejs­ca (kat­e­go­ria kl. V‑VI), II miejs­ca Toli Duzi­ak (kat­e­go­ria kl. III-IV) i wyróżnienia Mar­tynie Budzianowskiej (kat­e­go­ria kl. VII-VIII), które reprezen­towały naszą szkołę w XVIII Międzyszkol­nym Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS 📖📖📖 Orga­ni­za­torem turnieju była MBP w Żarach. 👏👏👏

II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK

W mal­own­iczej scener­ii, nad Jeziorem Sławskim, Bar­tosz Bochoń i Jonatan Pop­ko wywal­czyli II miejsce w Wojew­ódz­kich Mis­tr­zost­wach Pier­wszej Pomo­cy PCK, które odbyły się 23 maja br. w Sław­ie.

Żary w literaturze i malarstwie

W sobotę 11 maja b.r. w Salonie Wys­taw Artysty­cznych otwarto wys­tawę „Żary w lit­er­aturze i malarst­wie”. Na wernisażu zaprezen­towano obrazy lokalnych artys­tów oraz wybrane prace plas­ty­czne przed­staw­ia­jące nasze mias­to widziane ocza­mi uczniów żars­kich szkół pod­sta­wowych — uchodźców z Ukrainy.

Konkurs Pięknego Czytania

W Dniu Bib­liotekarza i Bib­liotek, który przy­pa­da na 8 maja, odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego Czy­ta­nia. Spośród licznie reprezen­tu­ją­cych trzy grupy wiekowe uczniów jury wyłoniło tro­je Lau­re­atów Konkur­su, którzy reprezen­tować będą naszą szkołę w w XVIII Międzyszkol­nym Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS. Odbędzie się on w MBP w Żarach 24 maja br. I tak kat­e­gorię wiekową kl. IV‑V reprezen­tować będzie Tola Duzi­ak, kat­e­gorię kl. V‑VI Nadia Wanat, a kat­e­gorię kl. VII-VIII Mar­ty­na Budzianows­ka. Wszys­tkim uczest­nikom eta­pu szkol­nego dzięku­je­my za liczny udzi­ał, a Lau­re­atom grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia w elim­i­nac­jach międzyszkol­nych!

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie klasy 4a przy­go­towali uroczys­tą akademię z okazji roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Pro­gram artysty­czny zaprezen­towali dwa razy- przed ucz­ni­a­mi klas 1–3 i dru­gi raz, dla uczniów klas 4–8. Dzieci przed­staw­iły his­torię pow­sta­nia kon­sty­tucji oraz jej najważniejsze treś­ci. Wys­tęp uświet­niła Łuc­ja Głowac­ka, która zagrała na skrzyp­cach melodię piosen­ki Witaj, majowa jutrzenko, Tola Duzi­ak recy­towała wier­sz Wisławy Szym­borskiej O miłoś­ci zie­mi ojczys­tej. Wszyscy uczniowie bard­zo się starali, aby akademia się podobała. I osiągnęli zamier­zony cel.

Święto Matematyki

W piątek 19 kwiet­nia nasi reprezen­tan­ci uczest­niczyli w Świę­cie Matem­aty­ki, które zor­ga­ni­zowała Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Żarach. Wzięli w nim udzi­ał siód­mo i ósmok­lasiś­ci szkół pod­sta­wowych naszego mias­ta. Miło nam poin­for­mować, że w konkur­sie indy­wid­u­al­nym II miejsce zajął Igor Sze­jdewik z klasy 7a.

PRO-ARTE 2024 LUBUSKA GALA TEATRALNA

Region­alne Cen­trum Ani­macji Kul­tu­ry w Zielonej Górze zaprasza do udzi­ału w jed­noetapowym wydarze­niu konkur­sowym LUBUSKIEJ GALI TEATRALNEJ, które odbędzie się 23 maja 2024 r. w Cen­trum Kreaty­wnej Kul­tu­ry w Zielonej Górze, przy ul. Sienkiewicza 11 (doty­czy real­iza­cji trady­cyjnej). Do konkur­su Lubuskiej Gali Teatral­nej mogą być zgłos­zone Spek­tak­le, które odpowiada­ją następu­ją­cym warunk­om:

Pomaganie mają we krwi!

Miło nam ogłosić, że nasi dwaj młodzi dziel­ni Ratown­i­cy z klasy 4a — Bar­tosz Bochoń i Jonatan Pop­ko zwyciężyli w rejonowych Mis­tr­zost­wach Pier­wszej Pomo­cy PCK, które odbyły się 23 kwiet­nia br. w Żarach. Pokon­ali sześć innych drużyn, zma­ga­jąc się na pozorowanych stac­jach z różny­mi uraza­mi poszkodowanych. Chłop­cy musieli m.in. wykon­ać RKO, opa­trzyć rany pow­stałe w wyniku oparzenia wap­nem i na skutek wypad­ku z udzi­ałem row­erzysty, wezwać służ­by medy­czne czy “zająć” się osobą pod wpły­wem alko­holu. Grat­u­lu­je­my! Już za miesiąc Bartek i Jonatan będą reprezen­tować naszą szkołę w etapie okrę­gowym! Trzy­mamy kciu­ki!

Tytuł Finalisty dla Estery Mierzejewskiej klasy VI b

W dniu 9 kwiet­nia 2024 r. w sali kon­fer­en­cyjnej parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze odbył się VII Finał Diecez­jal­nego Konkur­su Wiedzy Bib­li­jnej. Orga­ni­za­tora­mi wydarzenia byli mgr inż. Wio­let­ta Pilec­ka i ks. dr Andrzej Maciejew­s­ki. W uroczys­toś­ci zakończenia Konkur­su brali udzi­ał ks. bp Paweł Socha i przed­staw­iciel Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty Andrzej Woj­nakows­ki — dyrek­tor Del­e­gatu­ry Kura­to­ri­um Oświaty w Zielonej Górze.
Opiekunem Estery była Pani Ane­ta Auguś­cik.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych

W Lipinkach odbyły się Powia­towe Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w drużynowych i indy­wid­u­al­nych bie­gach przeła­jowych, w których bard­zo dobrze zaprezen­towała się druży­na chłopców z klas 7 i 8. Bie­gacze z dość dużą przewagą zwyciężyli w klasy­fikacji drużynowej. Skład drużyny: Oli­wier Gór­ni­ak, Marcin Maciejew­s­ki, Mateusz Bartkowiak, Fil­ip Rewaj, Ilia Vasylchenko, Fil­ip Franczuk i rez­er­wowy Igor Sze­jdewik.