Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państ­wo,
rozpoczęliśmy już rekru­tację do klasy pier­wszej na rok szkol­ny 2023/2024. Wnios­ki moż­na pobrać bezpośred­nio w szkole lub ze strony inter­ne­towej szkoły – zakład­ka REKRUTACJA. Ter­min składa­nia wniosków do 12 mar­ca 2023r. do godziny 15:00. Wnios­ki należy składać oso­biś­cie w sekre­taria­cie szkoły (czyn­ny od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 7:00 do 15:00) lub skanem na adres e‑mail: sp5zary@wp.pl. Proszę również zapoz­nać się z har­mono­gramem ter­minów postępowa­nia rekru­ta­cyjnego i postępowa­nia uzu­peł­ni­a­jącego, który zna­j­du­je się w zakład­ce REKRUTACJA. Infor­mu­je­my, że pier­wsze spotkanie przyszłych uczniów wraz z rodzi­ca­mi odbędzie się 28 lutego 2023r. o godzinie 16:00 w naszej szkole. ZAPRASZAMY!!!

Doku­men­ty doty­czące rekru­tacji do pobra­nia poniżej:

 Zarządze­nie Bur­mistrza Mias­ta Żary w spraw­ie naboru do szkół pod­sta­wowych kliknij
 Har­mono­gram rekru­tacji kliknij
 Wniosek o przyję­cie do szkoły z obwodu kliknij
 Wniosek o przyję­cie do szkoły spoza obwodu kliknij

Ter­min składa­nia wniosków do 12 mar­ca 2023r. do godziny 15:00.Wnioski należy składać oso­biś­cie
w sekre­taria­cie szkoły (czyn­ny od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 7:00 do 15:00) lub
skanem na adres e‑mail: sp5zary@wp.pl