Category Archives: NASZE PASJE

Najaktywniejsza Czytelniczka

Czy­tanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” W. Szym­bors­ka

Uczen­ni­ca naszej szkoły, Katarzy­na Woj­cińs­ka z klasy 4b, w roku szkol­nym 2020/2021 zdobyła tytuł Najak­ty­wniejszego Czytel­ni­ka wśród dzieci do lat 15. Konkurs orga­ni­zowała MBP w Żarach.

Grat­u­lu­je­my Kasiu!

Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek

W sobotę 11 grud­nia 2021 roku w sali wid­owiskowej Żarskiego Domu Kul­tu­ry odbył się Miejs­ki Fes­ti­w­al Kolęd i Pas­torałek. Na sce­nie zaprezen­towali się uczest­ni­cy w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych — mogliśmy posłuchać wykon­ań kolęd i pas­torałek przed­szko­laków oraz uczniów klas I‑III, IV-VI oraz VII-VIII. Naszą szkołę reprezen­towały: Pola Paczkows­ka z klasy II b oraz Maja Gontar­czyk z klasy VII b. Pola za wyko­nanie kolędy „Zaśnij dzie­ci­no” i Maja za wyko­nanie pas­torał­ki „Tylko jed­na jest taka noc” otrzy­mały tytuł LAUREATA w swoich kat­e­go­ri­ach wiekowych. Grat­u­lu­je­my i życzymy kole­jnych sukcesów w Nowym Roku 2022.

Mała Książka — Wielki Człowiek

Co to jest książ­ka? To taki zbiór literek… To obraz­ki, wierszyki…Książka rozwi­ja wyobraźnię, dzię­ki niej sta­je­my się mądrze­jsi… To tylko nieliczne odpowiedzi pier­ws­zok­la­sistów, którzy odwiedzili bib­liotekę szkol­ną w ramach pro­jek­tu “Mała Książ­ka — Wiel­ki Człowiek”. #małaksiążkawielkiczłowiek
Roz­maw­ial­iśmy o książce i bib­liotece, oglą­dal­iśmy filmi­ki na ten tem­at, baw­iliśmy się i robil­iśmy zdję­cia. Nagral­iśmy też krót­ki filmik 😉 Pola wie doskonale, co to jest książ­ka, ale zjadła ją trema! Kogo z dorosłych nie zja­da?

Baśniowa rodzina w obiektywie — zdjęcie Jakuba nagrodzone I miejscem!

Dwo­je uczniów naszej szkoły: Łuc­ja Głowac­ka z kl. IIa i Jakub Bidi­ak z kl. Ib, brało udzi­ał w ogólnopol­skim konkur­sie artysty­cznym pt. “Baśniowa rodz­i­na w obiek­ty­wie”. Miło nam poin­for­mować, że Jakub Bidi­ak zajął w nim I miejsce. W konkur­sie zwycięskie zdję­cie przed­staw­iało scenę z baj­ki pt. “Dziew­czyn­ka z zapałka­mi”. GRATULUJEMY!!! Prezen­tu­je­my obie prace.

Wszystkie Kolory Świata — Projekt UNICEF

W jaki sposób szma­ciana lalecz­ka może ura­tować życie dziec­ka? Ile kolorów ma świat? Jak wiele radoś­ci doświad­cza­my poma­ga­jąc najbardziej potrze­bu­ją­cym?

Zaprasza­my do udzi­ału w jed­nym z najpop­u­larniejszych pro­jek­tów eduka­cyjno-pomo­cowych UNICEF — akcji WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. To już szós­ta pol­s­ka edy­c­ja świa­towego pro­jek­tu, którego począt­ki się­ga­ją 1999 roku. Zaprasza­my do niesamowitej przy­gody.

Pro­jekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Maj­ka Jeżows­ka.

Koor­dy­na­torem pro­jek­tu w naszej szkole jest p. Mał­gorza­ta Malews­ka.

Kontynuujemy. PixBlocks jest OK

Jedziemy do Krakowa

Za nami przesłucha­nia elim­i­na­cyjne do XXII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Piosen­ki Jana Woj­da­ka” Kraków 2021. 7 listopa­da w elim­i­nac­jach naszą szkołę reprezen­towała Maja Gontar­czyk z piosenką „Kole­jowy sen”. Rada artysty­cz­na pod prze­wod­nictwem Jana Woj­da­ka postanow­iła do finału nomi­nować naszą młodą wokalistkę.

Srebrny medal naszych piłkarek!

Finał Wojew­ódz­ki Igrzysk Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej dziew­cząt zakończył się dużym sukce­sem naszych dziew­cząt, które zajęły 2 miejsce. Sre­brne medale zdobyły: Kor­nelia Gawlak, Wik­to­ria Popows­ka, Amelia Pawlic­ka, Wik­to­ria Dondz­iło, Zuzan­na Lip­ińs­ka i Patryc­ja Catewicz. GRATULUJEMY!!! Dzięku­je­my San­drze Sojce, która brała udzi­ał w turnie­jach elim­i­na­cyjnych do finału roz­gry­wek. Nie mogła w nim jed­nak wziąć udzi­ał ze wzglę­du na kon­tuzję.

Biedroneczki są w kropeczki

Biedronecz­ki są w kropecz­ki.… O tym wiedzą doskonale najlep­si czytel­ni­cy w szkole!!! 👏👏👏 Bib­liote­ka szkol­na także ucz­ciła świę­to “Krop­ki”, było mal­owanie i czy­tanie. Moty­wów lit­er­ac­kich związanych z krop­ką w księ­gozbiorze bib­liote­ki, do której zaprasza­my, zna­jdziecie wiele. 📖📖📖

Dzień Kropki

15 wrześ­nia br. w naszej szkole królowała “Krop­ka”. Z okazji jej świę­ta w każdej klasie moż­na było znaleźć jakieś ele­men­ty z nią związane. Tego dnia odby­wały się różne zabawy i konkursy, każ­da z klas ozdo­biła swój gabi­net gazetką. W ubiorze uczniów, a także niek­tórych nauczy­cieli, moż­na było zaob­ser­wować krop­kowe akcen­ty.