Category Archives: PRZEDMIOTY

Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży Jana Wojdaka w Krakowie

W dni­ach 9–10 listopa­da br. uczen­ni­ca naszej szkoły, Maja Gontar­czyk, brała udzi­ał w przesłucha­ni­ach finałowych i Kon­cer­cie Galowym XX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży Piosen­ki Jana Woj­da­ka w Krakowie. Maja otrzy­mała wyróżnie­nie – grat­u­lu­je­my!

101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

8 listopa­da ucz­cil­iśmy uroczyś­cie 101. rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci. Z tej okazji odbył się w naszej szkole apel, który rozpoczęło, o sym­bol­icznej godzinie 11.11, odśpiewanie czterech zwrotek hym­nu nar­o­dowego.

Jedziemy do Krakowa!

Za nami przesłucha­nia elim­i­na­cyjne do XX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Piosen­ki Jana Woj­da­ka” Kraków 2019. 12 październi­ka br., w elim­i­nac­jach, naszą szkołę reprezen­towali: Alek­sander Kalem­ba z piosenką “Kukury­dza dis­co” oraz Maja Gontar­czyk z piosenką “Dieta warzy­w­na”.

Wycieczka śladami początków państwowości polskiej

Uczest­nika­mi pier­wszej wyciecz­ki do Led­ni­cy, Gniez­na i Biskupina (8.10.19r.) byli uczniowie, którzy zwyciężyli w zor­ga­ni­zowanym w szkole konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Moja akty­wność oby­wa­tel­s­ka” oraz uczest­ni­cy debaty na tem­at akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej młodych ludzi.

Kodujemy!

Lekc­ja kodowa­nia pod­czas edukacji infor­maty­cznej w klasie 3a. Pro­gramowanie nie musi być trudne, z uży­ciem kom­put­era… Kodowanie, pro­gramowanie czy myśle­nie kom­puta­cy­je to tylko poważnie brzmiące nazwy, pod­stawy algo­ryt­micznego myśle­nia moż­na opanować poprzez zabawę!

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 4 październi­ka br., odbyła się w naszej szkole IX edy­c­ja Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia (ŚDTM) (ang. World Mul­ti­pli­ca­tion Table Day). Jest to bezpłat­na akc­ja eduka­cyj­na, która odby­wa się każdego roku w pier­wszy piątek październi­ka. Celem imprezy jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia-uczenia się matem­aty­ki. Każ­da szkoła przy­go­towu­je Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia u siebie według włas­nego sce­nar­iusza.

Twój pomysł na aktywność obywatelską — prace plastyczne

Oto prace, które wygrały konkurs pt.“Twój pomysł na akty­wność oby­wa­tel­ską”. Serdecznie grat­u­lu­je­my zwycięz­com, którzy w nagrodę pojadą na wycieczkę Led­ni­ca-Gniezno-Biskupin 08.10.2019r.

Twój pomysł na aktywność obywatelską

Uczniowie klas 5, 6 i 7 naszej szkoły brali udzi­ał w konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Twój pomysł na akty­wność oby­wa­tel­ską”. W klasie 8b odbyła się deba­ta na tem­at “Oby­wa­tele to my, co może­my”. Uczniowie najbardziej akty­wni w deba­cie i autorzy najlep­szych prac plas­ty­cznych pojadą w nagrodę na jednod­niową wycieczkę.

Festiwal Piosenki Sława 2019

Za nami finał XIX Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosen­ki „Śpiewać może każdy” orga­ni­zowanego przez Sławskie Cen­trum Kul­tu­ry i Wypoczynku. 22 czer­w­ca 2019 roku na plen­erowej sce­nie nad sławskim jeziorem zaprezen­towali się młodzi wokaliś­ci z Wielkopol­s­ki, Dol­nego Śląs­ka i wojew­ództ­wa lubuskiego w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Rok Matematyki

Sen­at RP ustanow­ił rok 2019 Rok­iem Matem­aty­ki. W ramach tych obchodów klasy gim­naz­jalne: 3a, 3c i 3d wykaza­ły się kreaty­wnoś­cią na lekc­jach przed­mio­tu. Tworzyły mozai­ki geom­e­tryczne – parki­etaże oraz pod­jęły się trudu „mal­owa­nia liczba­mi”, korzys­ta­jąc z gotowych wzorów, ale także tworząc własne.