Category Archives: PRZEDMIOTY

Konkurs Biblijny

Nasz Final­ista Konkur­su Bib­li­jnego 💙📖 Hubert Tokar­czuk 🎩 uczeń kl.8c. Jesteśmy dum­ni 💓 zwłaszcza opiekun: mgr Rena­ta Koz­ińs­ka 💗 Naszą szkołę reprezen­towali także uczniowie: Jakub Pop­ko kl. 8b oraz Alek­sander Bartkowiak kl. 8d. GRATULUJEMY 🌹

Ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy

Jak wykon­ać tem­blak? Sztukę tę opanowali uczniowie klas ósmych pod­czas lekcji edb z pier­wszej pomo­cy. Ułańs­ka fan­taz­ja poniosła niejed­nych, chus­ta trójkąt­na może być wszak stosowana nie tylko do unieruchami­a­nia kończyn 😀

Czy będą z Was inżynierowie?

Pro­gramiś­ci, pro­jek­tan­ci, a może przys­zli inżynierowie? Nau­ka poprzez zabawę z klock­a­mi Lego Spike zaku­pi­ony­mi w ramach pro­gra­mu Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci wciąż trwa na lekc­jach infor­maty­ki i wciąż ciekawi i pasjonu­je.  I niech tak pozostanie!!! #Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Czy ten helikotpter odleci?

Projektowy angielski

Prezentacja sprzętu Laboratoria Przyszłości cz. II

Przy­pom­ni­jmy, że w ramach rzą­dowego pro­gra­mu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, którego celem jest doposaże­nie pra­cowni w szkołach pod­sta­wowych zgod­nie z tzw. kierunk­iem STEAM: nau­ka, tech­nolo­gia, inżynieria, sztu­ka i matem­aty­ka, dotarł do naszej placów­ki zamówiony przez nas sprzęt. Prezen­tu­je­my kole­jną część zdjęć wyposaże­nia pra­cowni naszej szkoły, z którego już korzys­ta­ją nasi uczniowie.

#Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Prawa i obowiązki osób uczących się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich?

Gru­pa uczniów z klasy 8c real­izu­je w ramach lekcji wos‑u zada­nia 2. eta­pu Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucz­nia. Dziew­czyny, Hania Kopala i Emil­ka Wieczyńs­ka nagrały filmi­ki na tem­at: „Prawa i obow­iąz­ki osób uczą­cych się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich? Zaprasza­my do obe­jrzenia.

Święto matematyki

W sobotę 10.12.2022r. w SP 1 odbył się Konkurs Matem­aty­czny ŚWIĘTO MATEMATYKI dla szkół pod­sta­wowych. Nasi uczniowie z klas ósmych odnieśli dwa sukcesy w konkur­sie indy­wid­u­al­nym Hubert Tokar­czuk zajął I miejsce, nato­mi­ast w konkur­sie zespołowym nasi chłop­cy w składzie: Hubert Mazur, Hubert Tokar­czuk, Kamil Tomaszews­ki i Michał Gni­az­dows­ki również zdobyli I miejsce. Opiekunka­mi uczniów były panie Ali­na Tkacz i Iwona Walkowiak.

Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce

Przez ostat­nie 2 tygod­nie uczniowie klasy ósmych pra­cow­ali na lekc­jach wos‑u nad pro­jek­tem eduka­cyjnym Mniejs­zoś­ci etniczne i nar­o­dowe w Polsce. Przy­go­towywali prace na tem­at Łemków, Romów, Karaimów oraz Tatarów. Młodzież ukraińs­ka oczy­wiś­cie na tem­at swo­jego nar­o­du. Zaprasza­my do obe­jrzenia naszej galerii w gab. 43.

Kolejką wygodniej i szybciej, tak budujemy z Lego Spike

Film do obe­jrzenia

#Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci