Category Archives: Z ŻYCIA SZKOŁY

Mamy złoto!!!

W Fes­ti­walu sztafet, który odbył się na sta­dion­ie Syre­na w Żarach, druży­na SP 5 zdobyła zło­ty medal w finale powiatu Igrzysk Dzieci w kat­e­gorii 4x100 metrów. Szkołę reprezen­towali: Kacper Twardy 7b, Jakub Pop­ko 7b, Szy­mon Maty­jasek 7b, Remigiusz Kliszczak 7d i Fil­ip Piotrows­ki  7d. Druży­na zwyciężyła również w kat­e­gorii sztafe­ta szwedz­ka 400–300-200–100 metrów, ale w tym biegu wys­tar­towała bez możli­woś­ci klasy­fikacji. GRATULACJE!!!

Szaleństwa wycieczkowe 3b i Dolina Szyszyny

Spaceru­jąc ścieżka­mi leśny­mi, brzegiem Szyszyny, widzieliśmy paśnik dla zwierząt, karm­ni­ki dla ptaków oraz łap­ki na szkod­ni­ki. Zwiedzanie his­to­rycznych budowli oraz szukanie skar­bów zostaw­iliśmy sobie na koniec. To był udany dzień. Dobrze być razem.

Lubuski Festiwal Piosenki

W dni­ach 10 – 11.05 2022 roku odbył się finał wojew­ódz­ki Lubuskiego Fes­ti­walu Piosen­ki – sce­na dziecię­ca i młodzieżowa. Na sce­nach w Zielonej Górze i Przy­tocznej zaprezen­towało się pon­ad 80 wokalistów i 8 zespołów wyło­nionych z elim­i­nacji w poszczegól­nych powiat­ach. W najmłod­szej kat­e­gorii wiekowej w bajkowej scener­ii Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Przy­tocznej zaśpiewała Pola Paczkows­ka uczen­ni­ca klasy 2b. Pola za wyko­nanie piosen­ki “Baj­ka nieza­pom­i­na­j­ka” otrzy­mała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my.

7c na wycieczce

Wycieczka do stolicy

Uczniowie klas ósmych w dni­ach 25–27.04.2022r. odwiedzili Warsza­wę. Pier­wszego dnia udali się z wiz­ytą do Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego, zobaczyli Sta­dion Nar­o­dowy oraz wjechali windą na 30 piętro Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki, z którego podzi­wiali piękną panoramę mias­ta. Tego dnia mieli też okazję prze­jechać się metrem.

Finaliści z języka polskiego!

Kor­nelia Gawlak i Adam Durys z klasy 8c, Nina Gór­na z klasy 8b oraz Marceli­na Skier­s­ka z klasy 8a to nasi Final­iś­ci Wojew­ódzkiego Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego. Grat­u­lu­je­my! Uczniowie przy­go­towywali się pod troskli­wą opieką p. Mał­gorzaty Ostrowskiej oraz p. Mał­gorzaty Matkowskiej.

W naszej szkole możliwe są i takie przyjaźnie ;)

Laboratoria Przyszłości

W ramach rzą­dowego pro­gra­mu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, którego celem jest doposaże­nie pra­cowni w szkołach pod­sta­wowych zgod­nie z tzw. kierunk­iem STEAM: nau­ka, tech­nolo­gia, inżynieria, sztu­ka i matem­aty­ka, dociera do naszej placów­ki zamówiony przez nas sprzęt. Są to drukar­ka 3D Skri­Lab i fil­a­men­ty potrzeb­ne do druku, BeCreo — zestawy z mikrokon­trol­erem, stac­ja lutown­icza HOT AIR, statyw do aparatu i kamery MANFROTTO, mikro­port Sara­mon­ic Blink 500 B1, mikro­fon kierunk­owy Sara­mon­ic Vmic-Mini, gim­bal do aparatu fotograficznego i kamery, aparat fotograficzny Sony ZV‑1 do wideoblogów, zestawy LEGO Edu­ca­tion SPIKE Essen­tial oraz Photony, zestaw PRO oraz Robo­ty Pho­ton EDU — paki­et rozsz­er­zony.

Nasze lekc­je będą jeszcze ciekawsze!!!

Życzenia świąteczne!

Życzymy wesołych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych Pracownikom Naszej Szkoły oraz Wszystkim Jej sympatykom, Uczniom i Ich Rodzicom.

Jesteśmy Szkołą Roku!

8 kwiet­nia, w Sule­chowskim Domu Kul­tu­ry, zostały wręc­zone nagrody i wyróżnienia dla najpop­u­larniejszych Nauczy­cieli, a także placówek eduka­cyjnych w Lubuskiem! Przy­pom­ni­jmy, że i my zostal­iśmy nagrodzeni i wyróżnieni. W wielkim Plebis­cy­cie Eduka­cyjnym w wojew­ództwie lubuskim otrzy­mal­iśmy zaszczyt­ny tytuł Szkoła Roku i I miejsce w powiecie żarskim oraz III miejsce w wojew­ództwie! Zaprasza­my do obe­jrzenia fil­mu z uroczys­toś­ci wręcza­nia nagród oraz obsz­ernej fotorelacji! Mate­ri­ał pod linkiem