Category Archives: Z ŻYCIA SZKOŁY

Jubileusz 60-lecia naszej szkoły

Lubię wracać tam, gdzie byłem już .…..
Przy wid­owni pełnej znakomi­tych gości oraz w cud­ownym nas­troju przeżyliśmy ten dzień… dzień 60-lecia Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. Było pod­niośle, radośnie, artysty­cznie, sportowo, tanecznie, refleksyjnie… Jed­nym słowem kreaty­wność i pro­fesjon­al­izm na najwyższym poziomie!

Dzień Nauczyciela

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Nar­o­dowej odbyła się w naszej szkole już w piątek.  Uczniowie przy­go­towali pro­gram artysty­czny, w którym objaw­iło się wiele ich tal­en­tów. Wiedzieliśmy, że dzieci umieją śpiewać, ale ten kabaret! Brawo za wprowadze­nie pra­cown­ików SP5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach w dobry humor tuż przed weekendem!

My nie gryziemy!

W dni­ach 11– 12.10.2018r. nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopol­skiej akcji eduka­cyjnej „My nie gryziemy!” zor­ga­ni­zowanej przez fun­dację Ewy Naworol, która zaj­muje się pro­fi­lak­tyką pogryzień przez psy dzieci oraz kom­plek­sową edukacją w zakre­sie odpowiedzial­nej opieki nad tymi zwierzętami.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Zdrowia Psy­chicznego. Również w tym roku nasi uczniowie zaan­gażowali się w orga­ni­zowane w Żarach wydarzenia. Klasa 7a uczest­niczyła w sean­sie porusza­jącego filmu pt. “Cud­owny chłopak”.

Miejskie obchody inauguracji roku szkolnego 2018/2019

W naszej szkole odbyła się uroczys­tość miejskiej inau­gu­racji roku szkol­nego 2018/2019. Wśród zapros­zonych gości znaleźli się m.in. Bur­mistrz Żar Danuta Madej, wice­bur­mistrz Olaf Napiórkowski, ksiądz pro­boszcz Tadeusz Masłowski, naczel­nik wydzi­ału Oświaty Kul­tury i Sportu Elż­bi­eta Maj, kom­bat­anci, radni miejscy i dyrek­torzy żars­kich placówek oświatowych.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste obchody rozpoczę­cia nowego roku szkol­nego 2018/2019 odbędą się w poniedzi­ałek, 3 wrześ­nia 2018 roku o godzinie 11.00, na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Okrzei 19.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Ognisko klasy 2b na zakończenie szkoły

Wycieczka, kl. 2b, 4–6.06.2018 — Kołatka

SOS-na ratunek-kurs pier­wszej pomocy.
Nauka, relaks i zasłużony odpoczynek=ŚWIETNA ZABAWA

Wycieczka do biblioteki

Grupa uczniów z klas I – III 12.06.2018r. uczest­niczyła w wycieczce do Bib­lioteki Miejskiej w Żarach. Dzieci zwiedz­iły budynek bib­lioteki oraz dowiedzi­ały się, jakie możli­wości daje im ta insty­tucja. Poza wypoży­czaniem książek i czy­taniem ich na miejscu w bib­liotece można bowiem bezpłat­nie sko­rzys­tać z kom­put­era, wziąć udział w ciekawych zaję­ci­ach, np. w cza­sie wakacji i ferii, a nawet zaprezen­tować swój tal­ent na włas­nej wystawie.