Category Archives: Z ŻYCIA SZKOŁY

Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych 2019/2020

18 październi­ka br. odbyła się uroczys­tość pasowa­nia na ucz­nia naszej szkoły. Pod­czas apelu dzieci z klasy Ia (wychowaw­ca: Pani Marzena Polit) i Ib (wychowaw­ca: Pani Agniesz­ka Wołodźko-Marcini­ak)  zaprezen­towały pro­gram artysty­czny, pod­czas którego wykaza­ły się m.in. zna­jo­moś­cią  patronów naszej szkoły, znaków dro­gowych oraz zasad bez­pieczeńst­wa.

Dyskusyjny Klub Książki — spotkanie drugie

9.10.2019r. w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach po raz dru­gi odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książ­ki, do którego należą  uczniowie klasy 1b. Tym razem poz­nali oni przy­gody „Błys­ka – najpiękniejszej ryb­ki w oceanie” Mar­cusa Pfis­tera.  Po wysłucha­niu utworu dysku­towali na tem­at przygód Błys­ka i koleżeńst­wa, wzięli udzi­ał w zabawach ruchowych, zaję­ci­ach plas­ty­cznych i rozwiązy­wali quiz.

Dyskusyjny Klub Książki

Uczniowie klasy 1B w ramach współpra­cy bib­liote­ki naszej szkoły z Miejską Bib­lioteką Pub­liczną w Żarach zostali zaproszeni do Dyskusyjnego Klubu Książ­ki. 25.09.2019r. odbyło się pier­wsze spotkanie, pod­czas którego dzieci wysłuchały utworu Wacława Wejn­era pt. „Miki w opałach”. Potem wzięli udzi­ał w dyskusji na tem­at opowiada­nia.

Ostry dyżur literacki

Uczniowie klas drugich odwiedzili Odd­zi­ał dla Dzieci Miejskiej Bib­liote­ki Pub­licznej w Żarach, gdzie  uczest­niczyli w warsz­tat­ach pod hasłem „Ostry dyżur lit­er­ac­ki”. Spotkanie miało charak­ter hap­peningu, a prowadzą­ca go “pani dok­tor” była wyposażona w recep­ty, piguł­ki mądroś­ci i zestawy pier­wszej pomo­cy, czyli zale­cane lek­tu­ry do przeczy­ta­nia.

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 od Burmistrza Miasta Żary, p. Danuty Madej

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Uroczysty apel w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na uli­cy Okrzei 19 rozpoczął nowy rok szkol­ny 2019/2020. Wszys­tkim Uczniom, ich Rodz­i­com, Nauczy­cielom oraz Pra­cown­ikom SP5 życzymy spoko­ju i wytr­wałoś­ci, sukcesów i wielu powodów do uśmiechów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Wakacje uważamy za rozpoczęte!

Happening związany z 15 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej

Dnia 1. czer­w­ca, pod­czas fes­tynu z okazji Dnia Dziec­ka, odbył się hap­pen­ing związany z 15 rocznicą wejś­cia Pol­s­ki do Unii Europe­jskiej. Wydarze­nie było związane z real­iza­cją miejskiego pro­jek­tu “GO ON — Bądź Akty­wny”.

Wystawa plakatów

W ramach real­iza­cji miejskiego pro­jek­tu “GO ON — Bądź Akty­wny” ogłos­zony został konkurs na plakat upamięt­ni­a­ją­cy 15 rocznicę wejś­cia Pol­s­ki do Unii Europe­jskiej. Zadanie przez­nac­zone dla klas 4–8 szkoły pod­sta­wowej oraz 3 klasy gim­naz­jal­nej cieszyło się bard­zo dużym zain­tere­sowaniem. Pośród wszys­t­kich przy­go­towanych prac 35 zostało wyek­sponowanych w formie wys­tawy zdo­biącej szkolne kory­tarze. Naj­ciekawsze i najs­taran­niejsze prace zostaną nagrod­zone upominka­mi.