Category Archives: Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Dzień Pluszowego Misia

– Kubu­siu, jak się pisze MIŁOŚĆ?
– Prosi­aczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czu­je.

Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie

W Między­nar­o­dowym Miesiącu Bib­liotek Szkol­nych, jakim jest październik, przys­tąpil­iśmy do akcji bicia reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie – II Między­nar­o­dowej edy­cji VI Ogólnopol­skiej akcji „Prz­er­wa na czy­tanie – bicie reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie”. W ubiegłym roku wzięło w niej udzi­ał 149 851 osób z całego świa­ta, m.in. z Litwy, Kazach­stanu, Por­tu­galii i Francji.

Każdy znalazł coś dla siebie…

Kole­j­na wiz­y­ta wiernych przy­jaciół bib­liote­ki. Każdy z uczniów klasy 2a znalazł jakąś książkę dla siebie. Łuc­ja wypoży­czyła m.in. “Monia ratu­je faraona” i “Kto ura­tował jed­no życie…”, Kaja “Niedźwiad­ka polarnego”, a Tola “Na tropie”. Dzięku­je­my za odwiedziny i zaprasza­my ponown­ie.

Październik miesiącem bibliotek szkolnych

Październik to Między­nar­o­dowy Miesiąc Bib­liotek Szkol­nych. Świę­to pow­stało z inic­jaty­wy Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Bib­liotekarzy Szkol­nych w 1999 roku. Lena, Prze­mek, Grac­jan i inni uczniowie z klasy IIIb udowad­ni­a­ją swo­ją obec­noś­cią, że ist­nie­nie miejsc do czy­ta­nia w szkole ma sens 😉 Zaprasza­my!

Czytanie fajne jest! Wizyta klasy 2a

Wizyta w bibliotece — klasa 1a

Wczo­raj bib­liotekę szkol­ną odwiedzili uczniowie z klasy 1a z wychowaw­czynią, p. Ireną Flit­tą. Pier­ws­zok­lasiś­ci zapoz­nali się z księ­gozbiorem bib­liote­ki oraz zasada­mi wypoży­cza­nia i zwraca­nia książek. Pier­wsze baj­ki i bajecz­ki powędrowały w ręce uczniów. Dzięku­je­my za odwiedziny i zaprasza­my ponown­ie!

Idziemy na rekord! Przerwa na czytanie!!!

Pierwszoklasiści już czytają

Pier­ws­zok­lasiś­ci już czy­ta­ją 😉 Bib­liotekę szkol­ną odwiedz­iła klasa 1b z wychowaw­cą, p. Anitą Krzyża­ni­ak. Nowi uczniowie zapoz­nali się z księ­gozbiorem oraz zasada­mi wypoży­cza­nia i zwro­tu książek. Dzięku­je­my 😀

Pierwsze odwiedziny w szkolnej bibliotece…

Powoli bib­liote­ka szkol­na wypeł­nia się gwarem uczniów spragnionych książek. W czwartek bib­liotekę odwiedzili uczniowie klasy 2a. Dzięku­je­my i życzymy miłej lek­tu­ry!

Biedroneczki są w kropeczki

Biedronecz­ki są w kropecz­ki.… O tym wiedzą doskonale najlep­si czytel­ni­cy w szkole!!! 👏👏👏 Bib­liote­ka szkol­na także ucz­ciła świę­to “Krop­ki”, było mal­owanie i czy­tanie. Moty­wów lit­er­ac­kich związanych z krop­ką w księ­gozbiorze bib­liote­ki, do której zaprasza­my, zna­jdziecie wiele. 📖📖📖