Category Archives: LEKKOATLETYKA

Powiatowa Olimpiada Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych

5 kwiet­nia, przy pięknej słonecznej pogodzie, w Żarach, odbyła się Powia­towa Olimpia­da Młodzieży w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych. Bard­zo dobry wys­tęp zan­otowały sztafe­ty z naszej szkoły. W grupie dzieci starszych (2005 i młod­sze) dziew­czę­ta zajęły pier­wsze miejsce, a chłop­cy upla­sowali się na piątej pozy­cji, nato­mi­ast w roczniku 2002 – 2004, zarówno chłop­cy jak i dziew­czyny, wygrały swo­je bie­gi.

Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny w Cottbus

Z udzi­ałem zawod­ników ze sportowych klas lekkoatle­ty­cznych odbył się w Cot­tbus (Niem­cy) Między­nar­o­dowy Mityng Lekkoatle­ty­czny. W zawodach wys­tar­towało pon­ad 600 uczest­ników z 21 pol­s­kich, 26 niemiec­kich jak również z czes­kich klubów. Żarscy lekkoatle­ci, w tych bard­zo sil­nie obsad­zonych zawodach, zdobyli 7 medali, w tym 3 złote.

Finał Ogólnopolskich halowych zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”

Uczniowie lekkoatle­ty­cznych klas sportowych wzięli udzi­ał w halowych zawodach ogólnopol­s­kich „Lekkoatle­ty­ki dla każdego”, które odbyły się w Toruniu. Złote medale w zawodach zdobyli Fil­ip Radz­im­s­ki w biegu na 60 m. przez płot­ki z cza­sem 9,24 s. i Marcin Jung w biegu na 60 m. – 7,68 s.

Lubuska Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych

W Kali­nowych Polach k. Świebodz­i­na odbył się finał wojew­ódz­ki w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach przeła­jowych.
Rewela­cyjnie zaprezen­towali się zawod­ni­cy z naszej szkoły. Indy­wid­u­al­nie, zło­ty medal w roczniku 2002/04 wywal­czyła, będą­ca w rewela­cyjnej formie, Natalia Bielak, która bieg wygrała ze znaczną przewagą.  

Mateusz Murias Mistrzem Polski młodzików

W Białej Pod­lask­iej zakończyły się Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki w lekkoatle­tyce, w których bard­zo dobrze zaprezen­towali się zawod­ni­cy z klas sportowych.

Finał wojewódzki w drużynowej lidze lekkoatletycznej — Szprotawa

W Szprotaw­ie odbył się finał LOM w drużynowej lidze lekkoatle­ty­cznej. Drużyny chłopców i dziew­cząt ze sportowych klas w Gim­nazjum nr 3 w Żarach upla­sowały się na drugich miejs­cach, Dziew­czę­ta wys­tąpiły w składzie: Oli­wia Zakrzews­ka, Natalia Kędzier­s­ka, Amelia Blimel, Mar­ty­na Gra­j­car, Emil­ia Żelazek, Katarzy­na Tychows­ka,

Testy sprawnościowe do lekkoatletycznej klasy sportowej

Testy sprawnoś­ciowe do lekkoatle­ty­cznej klasy sportowej już w poniedzi­ałek 12 czer­w­ca 2017 r.
W hali Gim­nazjum nr 3 w Żarach przy uli­cy Okrzei 19 odbędą się kwal­i­fika­cyjne testy sprawnoś­ciowe dla kandy­datów do sportowej klasy lekkoatle­ty­cznej, która pow­stanie przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach. W tes­tach mogą brać udzi­ał uczniowie klas szóstych (rocznik 2004 lub 2005), którzy mają wypełnione i pod­pisane przez rodz­iców podanie (moż­na je znaleźć na stron­ie SP 5: http://www.sp5.zary.prv.pl/ )
Zaprasza­my !!!

Złoto Miłosza i sztafety

Bard­zo udanie zakończył się start naszych zawod­ników w Mis­tr­zost­wach Wojew­ództ­wa w lekkoatle­tyce, które odbyły się 25 maja w Zielonej Górze. Nasi uczniowie zdobyli 5 medali w tym 2 złote. Na najwyższym stop­niu podi­um stanęli: Miłosz Bielak w biegu na 1500 m. uzyskał 4,21,89 s., i sztafe­ta 4x100 m. juniorów młod­szych bieg­ną­ca w składzie: Michał Marek, Daniel Szwarc, Maciej Zabawa i Kamil Mańkiewicz – 46,29 s.

Złote dziewczyny !!!

W Babi­moś­cie 25 kwiet­nia odbył się finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Sztafe­towych  Bie­gach Przeła­jowych. Bard­zo dobrze zaprezen­towali się uczniowie z klas sportowych w Gim­nazjum nr 3 zdoby­wa­jąc dwa medale. Trze­ci rok z rzę­du na najwyższym stop­niu podi­um stanęły dziew­czę­ta, które pobiegły w składzie: Zuzia Mis­toń, Natalia Czech, Ania Śred­ni­awa, Natalia Kędzier­s­ka, Ada Kwiatkows­ka, Kasia Tychows­ka, Mar­ty­na Bardel, Emil­ka Żelazek, Ania Caruk i Natalia Bielak rez­er­wową była Amel­ka Blimel.

Trzy medale naszych dziewczyn na „Orlen Warsaw Games”

Tysiące uczest­ników z całej Pol­s­ki spragnionych sportu, muzy­ki i dobrej zabawy przy­ciągnęła impreza ORLEN War­saw Games, której pier­wsza edy­c­ja odbyła się w sobotę w warsza­wskim parku Agryko­la. W zawodach lekkoatle­ty­cznych wys­tar­towała 36 osobowa reprezen­tac­ja wojew­ództ­wa lubuskiego uczest­niczą­ca w pro­gramie „Lekkoatle­ty­ka dla każdego” w tej grupie znalazło się pięt­nas­tu zawod­ników z Żar.