Category Archives: NASZE PASJE

Sejmik Krajoznawczy

Klasa 8b uczest­niczyła w IX Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym „Mija­jące Kra­jo­brazy”. Uczniowie zapoz­nali się z filmem doku­men­tal­nym „Kresy” oraz his­torią znacz­ka turysty­cznego. Na koniec nagrod­zono uczest­ników konkur­su OMKK „Poz­na­je­my Ojcow­iz­nę”.

Zachowuję w pamięci — wystawa fotograficzna Pauliny Pajdzik

Piękne zdję­cia! Nieza­pom­ni­ane przeży­cia! Pauli­na, jakiej nie znamy! Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Żarach we współpra­cy ze Szkołą Pod­sta­wową nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów zaprasza Uczniów, Rodz­iców, Nauczy­cieli, Pra­cown­ików Szkoły oraz wszys­t­kich zain­tere­sowanych na wys­tawę fotograficzną pt. “Zachowu­ję w pamię­ci” uczen­ni­cy klasy IIIa gim­nazjum, Pauliny Pajdzik, . Wys­tawa czyn­na od 1.04.2019 do 15.06.2019 w godz­i­nach otwar­cia MBP w Żarach. SERDECZNE ZAPRASZAMY!!!!

Wystawy Hobbystów — nasi uczniowie żyją pasjami!

27.03.2019r. przy uli­cy Częs­to­chowskiej odbyła się wys­tawa Hob­bystów i tam swo­je zbio­ry prezen­towali uczniowie klasy 3A: Kor­nelia Matrunionek, Niko­la Zubryc­ka, Michał Sław­ińs­ki i Bar­tosz Kołat .

Moja Ojcowizna — praca Julii Woźnicy doceniona

Julia Woźni­ca z klasy III b gim­naz­jal­nej zajęła III miejsce w konkur­sie powia­towym “Moja Ojcow­iz­na”, którego orga­ni­za­torem był Odzi­ał PTTK Powiatu Żarskiego. Pra­ca Julii poświę­cona była Kre­som Wschod­nim, z których pochodz­iła jej prabab­cia. Grat­u­lu­je­my!!!

Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki “Pro Arte”

Zakończyły się elim­i­nac­je powia­towe Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosen­ki “PRO ARTE”- 2019. W bieżą­cym roku elim­i­nac­je odbyły się w Lub­skim Domu Kul­tu­ry dla grupy młodzieżowej oraz w Żarskim Domu Kul­tu­ry dla grupy dziecięcej. 5 mar­ca 2019 roku, w Lub­skim Domu Kul­tu­ry, odbyły się elim­i­nac­je powia­towe Lubuskiego Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosen­ki “PRO ARTE”. Na sce­nie wys­tąpiło 27 wykon­aw­ców w kat­e­gorii 13–15 lat oraz szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Naszą szkołę reprezen­tował Jakub Gontar­czyk, który za wyko­nanie piosen­ki “Choć nie znam pana ani pani” otrzy­mał jed­no z nielicznych wyróżnień. Grat­u­lu­je­my Kubie i życzymy kole­jnych sukcesów.

Jasełka 2018

12.12.2018r. gru­pa teatral­na Mikrusy, pod opieką pani Anny Jagas, wprowadz­iła uczniów klas I — III i pra­cown­ików szkoły w świąteczny nas­trój, prezen­tu­jąc jaseł­ka pt. “Dro­ga do Betle­jem”. Wid­zowie nagrodzili aktorów brawa­mi, a pani wicedyrek­tor Mag­dale­na Płaza wręczyła zespołowi słod­kie upomin­ki.

Wystawa Klubu Hobbystów

Kibicu­jąc swoim młod­szym kole­gom-hob­bystom, uczniowie z klasy IVA i IVB także postanow­ili pochwal­ić się swoi­mi zbio­ra­mi. 21 listopa­da 2018r., w świ­etl­i­cy szkol­nej, odbyła się wys­tawa hob­bystów.

Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka-Kraków 2018

W dni­ach 10–11 listopa­da 2018 roku odbył się finał XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosen­ki Jana Woj­da­ka”. Na sce­nie nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry zaprezen­towało się około 120 najlep­szych młodych artys­tów wyło­nionych z elim­i­nacji, które odby­wały w ośrod­kach kul­tu­ry się na tere­nie kra­ju.

Kuba wyśpiewał finał w Krakowie

27 październi­ka 2018 roku w Bieruńskim Ośrod­ku Kul­tu­ry odbyły się śląskie elim­i­nac­je do XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży “Tęc­zowe Piosen­ki” Jana Woj­da­ka – Kraków 2018. Celem konkur­su jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia bari­er. Twór­cą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”.

Klub Hobbystów

Klub Hob­bystów wznaw­ia dzi­ałal­ność. W miesiącu październiku swo­je zbio­ry zaprezen­towali uczniowie klasy 2a. Paweł pochwal­ił się kolekcją świeżaków, Fil­ip kar­ta­mi z posta­ci­a­mi sławnych piłkarzy, Zuzia pokaza­ła kolekcję bran­so­letek z gumek recep­turek. Tosi pasją jest węd­karst­wo i mogliśmy obe­jrzeć jej puchary, dyplomy, zdję­cia, albumy zdoby­wane pod­czas zawodów węd­kars­kich.