Category Archives: NASZE PASJE

Rozśpiewane Nutki 2019

06 kwiet­nia 2019 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrod­ka Kul­tury Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się XVII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosen­ki „Rozśpiewane nut­ki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 70 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kra­ju. Każdy z wykon­aw­ców musi­ał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku pol­skim.

Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

3 kwiet­nia 2019 roku, w LO im. B. Prusa oraz na sta­dion­ie Syre­na, odbyły się elim­i­nac­je wojew­ódzkie Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Turnieju Turysty­czno-Kra­joz­naw­czego. Naszą szkołę reprezen­towały trzy drużyny: „Nobel­ki”- Alek­san­dra Jobczyk-Kli­mas, Mile­na Tom­czyk i Joan­na Bąkows­ka, „Nobliś­ci” – Hubert Jurec, Karoli­na Żurawska, Zuzan­na Pilas oraz „Gim­busy” – Oli­wier Wojnic­ki, Kacper Flor­czyk, Michał Lechoc­ki (uczniowie klas gim­naz­jal­nych).

Sejmik Krajoznawczy

Klasa 8b uczest­niczyła w IX Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym „Mija­jące Kra­jo­brazy”. Uczniowie zapoz­nali się z filmem doku­men­tal­nym „Kresy” oraz his­torią znacz­ka turysty­cznego. Na koniec nagrod­zono uczest­ników konkur­su OMKK „Poz­na­je­my Ojcow­iz­nę”.

Zachowuję w pamięci — wystawa fotograficzna Pauliny Pajdzik

Piękne zdję­cia! Nieza­pom­ni­ane przeży­cia! Pauli­na, jakiej nie znamy! Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Żarach we współpra­cy ze Szkołą Pod­sta­wową nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów zaprasza Uczniów, Rodz­iców, Nauczy­cieli, Pra­cown­ików Szkoły oraz wszys­t­kich zain­tere­sowanych na wys­tawę fotograficzną pt. “Zachowu­ję w pamię­ci” uczen­ni­cy klasy IIIa gim­nazjum, Pauliny Pajdzik, . Wys­tawa czyn­na od 1.04.2019 do 15.06.2019 w godz­i­nach otwar­cia MBP w Żarach. SERDECZNE ZAPRASZAMY!!!!

Wystawy Hobbystów — nasi uczniowie żyją pasjami!

27.03.2019r. przy uli­cy Częs­to­chowskiej odbyła się wys­tawa Hob­bystów i tam swo­je zbio­ry prezen­towali uczniowie klasy 3A: Kor­nelia Matrunionek, Niko­la Zubryc­ka, Michał Sław­ińs­ki i Bar­tosz Kołat .

Moja Ojcowizna — praca Julii Woźnicy doceniona

Julia Woźni­ca z klasy III b gim­naz­jal­nej zajęła III miejsce w konkur­sie powia­towym “Moja Ojcow­iz­na”, którego orga­ni­za­torem był Odzi­ał PTTK Powiatu Żarskiego. Pra­ca Julii poświę­cona była Kre­som Wschod­nim, z których pochodz­iła jej prabab­cia. Grat­u­lu­je­my!!!

Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki “Pro Arte”

Zakończyły się elim­i­nac­je powia­towe Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosen­ki “PRO ARTE”- 2019. W bieżą­cym roku elim­i­nac­je odbyły się w Lub­skim Domu Kul­tu­ry dla grupy młodzieżowej oraz w Żarskim Domu Kul­tu­ry dla grupy dziecięcej. 5 mar­ca 2019 roku, w Lub­skim Domu Kul­tu­ry, odbyły się elim­i­nac­je powia­towe Lubuskiego Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosen­ki “PRO ARTE”. Na sce­nie wys­tąpiło 27 wykon­aw­ców w kat­e­gorii 13–15 lat oraz szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Naszą szkołę reprezen­tował Jakub Gontar­czyk, który za wyko­nanie piosen­ki “Choć nie znam pana ani pani” otrzy­mał jed­no z nielicznych wyróżnień. Grat­u­lu­je­my Kubie i życzymy kole­jnych sukcesów.

Jasełka 2018

12.12.2018r. gru­pa teatral­na Mikrusy, pod opieką pani Anny Jagas, wprowadz­iła uczniów klas I — III i pra­cown­ików szkoły w świąteczny nas­trój, prezen­tu­jąc jaseł­ka pt. “Dro­ga do Betle­jem”. Wid­zowie nagrodzili aktorów brawa­mi, a pani wicedyrek­tor Mag­dale­na Płaza wręczyła zespołowi słod­kie upomin­ki.

Wystawa Klubu Hobbystów

Kibicu­jąc swoim młod­szym kole­gom-hob­bystom, uczniowie z klasy IVA i IVB także postanow­ili pochwal­ić się swoi­mi zbio­ra­mi. 21 listopa­da 2018r., w świ­etl­i­cy szkol­nej, odbyła się wys­tawa hob­bystów.

Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka-Kraków 2018

W dni­ach 10–11 listopa­da 2018 roku odbył się finał XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosen­ki Jana Woj­da­ka”. Na sce­nie nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry zaprezen­towało się około 120 najlep­szych młodych artys­tów wyło­nionych z elim­i­nacji, które odby­wały w ośrod­kach kul­tu­ry się na tere­nie kra­ju.