Category Archives: NASZE PASJE

Klub Hobbystów

Klub Hob­bystów wznaw­ia dzi­ałal­ność. W miesiącu październiku swo­je zbio­ry zaprezen­towali uczniowie klasy 2a. Paweł pochwal­ił się kolekcją świeżaków, Fil­ip kar­ta­mi z posta­ci­a­mi sławnych piłkarzy, Zuzia pokaza­ła kolekcję bran­so­letek z gumek recep­turek. Tosi pasją jest węd­karst­wo i mogliśmy obe­jrzeć jej puchary, dyplomy, zdję­cia, albumy zdoby­wane pod­czas zawodów węd­kars­kich.

Podziękowanie dla redakcji szkolnej gazetki

Happening “Aktywny Ja — wolny od uzależnień”

Nasza szkoła czyn­nie włącza się we wszelkie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne prowad­zone przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach. 06.06.2018r. klasa 4c brała udzi­ał w hap­peningu pt. „Akty­wny Ja – wol­ny od uza­leżnień”. Uczniowie przy­go­towali hasła propagu­jące między inny­mi umi­arkowane uży­wanie tele­fonów komórkowych oraz kom­put­erów.

Julia Rabiega Laureatką

15 maja w Sali Kolum­nowej Urzę­du Marsza­łkowskiego w Zielonej Górze odbyło się pod­sumowanie wojew­ódzkiego finału Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Konkur­su Kra­joz­naw­czego Poz­na­je­my Ojcow­iz­nę. Konkurs zachę­ca młodzież do poz­nawa­nia wartoś­ci przy­rod­niczych i kul­tur­owych Zie­mi Ojczys­tej. Julia Rab­ie­ga z klasy VII została jego lau­re­atką. Nagrodę przyz­nano za pracę o walo­rach środowiskowych i region­al­nych Małej Ojczyzny pt. “Niez­nane wcześniej przeze mnie Kunice”. Grat­u­lac­je!

Mikrusy z wyróżnieniem — Balladyna 2018

11.05.2018 r. gru­pa teatral­na Mikrusy reprezen­towała naszą szkołę w Powia­towym Przeglądzie Teatrów Dziecię­cych Bal­la­dy­na 2018, który odbył się w sali wid­owiskowej Luna. Za swój spek­takl pt. “Zamieszanie w krainie bajek” zespół otrzy­mał wyróżnie­nie.

Sukces naszych uczennic

Uczen­nice naszej szkoły (Oli­wia Polańs­ka z 5a, Han­na Paw­likiewicz z kl. 5b i Zuzan­na Lip­ińs­ka z kl. 4c) uczest­niczyły w Pol­sko-Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca, pod­czas którego zajęły I miejsce w kat­e­gorii For­ma­c­ja Hip Hop — “Just Dens”. Grat­u­lu­je­my!

Nasza gazetka już w bibliotece!

Dwa numery naszej szkol­nej gazet­ki, “Przy­bij Piątkę!”, od dziś dostęp­ne w bib­liotekach na uli­cy Okrzei i Częs­to­chowskiej. Zaprasza­my do lek­tu­ry!

Śpiewają dalej

Zakończyły się elim­i­nac­je wstęp­ne XXIII Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzes­ki Dom Kul­tu­ry oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach około 50 ośrod­ków kul­tu­ry w całym kra­ju zaprezen­towało się blisko 2000 uczest­ników. Do kole­jnego eta­pu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udzi­ał w elim­i­nac­jach. Na sce­nie nie mogło zabraknąć naszych młodych wykon­aw­ców.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy- etap wojewódzki

24 kwiet­nia 2018r. odbył się wojew­ódz­ki etap XLVI Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Turnieju Turysty­czno-Kra­joz­naw­czego. Szkołę Pod­sta­wową nr 5 w Żarach reprezen­towały trzy drużyny: „Borowi­ki” w składzie: Zuzan­na Pilas, Hubert Jurec, Dami­an Foł­tyn (opiekun: pan Mirosław Kucz­ma), „Biedron­ki” — Joan­na Bączkows­ka, Alek­san­dra Jobczyk-Kli­mas i Mile­na Tom­czyk (opiekun: pani Kami­la Krzemińs­ka-Bielak) i „Trój­ka” (klasy gim­naz­jalne) w składzie: Niko­la Dziery­bko, Olivi­er Wojnic­ki i Michał Lechoc­ki (opiekun: pani Mał­gorza­ta Róży­c­ka).

Wyśpiewali Finał

WYŚPIEWALI FINAŁ
Zakończył się pier­wszy etap XII Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sos­nę” – Drez­denko 2018. Każdy z uczest­ników musi­ał przy­go­tować i nagrać dwie piosen­ki w języku pol­skim. Komis­ja kwal­i­fika­cyj­na po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­cer­tu finałowego zak­wal­i­fikować 86 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.