Category Archives: BOŻE NARODZENIE

Wigilie klasowe

Infor­mu­jemy, że 21 grud­nia, w godz. 900 — 1200 odbędą się “Wig­ilie kla­sowe”. Nauczy­ciele, którzy nie mają wychowaw­stw, w tym dniu, pełnią dyżury wg har­mono­gramu.
Prz­erwa świąteczna trwa od 24 do 31 grud­nia 2012r.