Category Archives: WOLONTARIAT

Pomaganie jest fajne!

Szkol­ny Klub Wolon­tariatu zor­ga­ni­zował konkurs plas­ty­czny dla klas I – III. Zadanie pole­gało na stworze­niu plakatu pro­mu­jącego ideę poma­gania innym. W swoich pra­cach uczest­ni­cy pokaza­li, że poma­gać moż­na na wiele sposobów, np. wyprowadza­jąc psy ze schro­niska, poma­ga­jąc w zaku­pach starszym osobom czy tłu­macząc koledze niezrozu­mi­ały dla niego tem­at.

Wielkanocny koszyczek

Uczniowie naszej szkoły stara­ją się poma­gać innym i dzielić tym, co mają. Również w tym roku członkowie PCK oraz Szkol­nego Klubu Wolon­tariatu zor­ga­ni­zowali akcję pod tytułem „Wielka­noc­ny koszy­czek”. Uczniowie zbier­ali różnorodne słody­cze dla dzieci z Domu Samot­nej Mat­ki. Duża pacz­ka smakołyków na pewno sprawi ogrom­ną radość malu­chom, a nam pozostanie równie wiel­ka satys­fakc­ja.