Category Archives: SPORT

Strzelali jak Piątek!

W pier­wszy dzień wios­ny roze­gra­no Żarskie Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej. Druży­na SP5 wygrała wszys­tkie mecze i awan­sowała do elim­i­nacji powia­towych. Zespół składał się z chłopców z klasy 3c gim­naz­jal­nej o pro­filu pił­ka noż­na.

Żarska Basketmania dla Piątki!!!

19 mar­ca odbyła się XI edy­c­ja Bas­ket­manii. W turnieju wys­tąpiło sześć szkół. Bezkonkuren­cyjni okaza­li się zawod­ni­cy SP 5, którzy wygrali wszys­tkie mecze i zdobyli pier­wsze miejsce. Naszą szkołę reprezen­towali: Drzewińs­ki Kryspin, Gawlak Fil­ip, Robaszews­ki Dominik, Kacz­marek Karol, Jurec Maciej, Owczarek Jakub, Ivanov Mis­za, Gni­az­dows­ki Michał. 

Mistrz olimpijski, Tomasz Kucharski, odwiedził naszą szkołę

Naszą szkołę odwiedz­ił Tomasz Kuchars­ki — pol­s­ki wioślarz, dwukrot­ny mis­trz olimpi­js­ki oraz pię­ciokrot­ny medal­ista mis­tr­zostw świa­ta. Opowiadał o swo­jej pasji, sportowych wzlotach i upad­kach, ale przede wszys­tkim o tym, że nie moż­na się pod­dawać i warto wal­czyć do koń­ca o swo­je marzenia.

Świetny występ lekkoatletów

W Zielonej Górze odbył się Halowy Mityng Noworoczny, w którym wys­tar­towali lekkoatle­ci z naszej szkoły. Uczniowie „Piąt­ki” aż 11 razy pla­sowali się w pier­wszych trójkach i aż sied­miokrot­nie wygry­wali swo­je konkurenc­je.

Mikołajkowe halowe zawody lekkoatletyczne

Uczniowie naszej szkoły, którzy biorą udzi­ał w pro­gramie „Lekkoatle­ty­ka dla Każdego” wys­tąpili w Mikoła­jkowych Halowych Zawodach Lekkoatle­ty­cznych w Zielonej Górze, gdzie rywal­i­zowali z zawod­nika­mi z Niemiec i Zielonej Góry w bie­gach na 40 i 60 m, w skoku w dal, skoku wzwyż i w sztafe­cie wahadłowej.

Brąz w powiecie w minikoszykówce

4 grud­nia 2018r. druży­na dziew­cząt brała udzi­ał w Powia­towej Olimpiadzie Młodzieży Igrzysk Dzieci w minikoszyków­ce. Dziew­czę­ta roze­grały bard­zo ciężkie mecze z SP 2 Żary, SP 2 Lub­sko i SP Jasień. W każdym meczu wal­czyły dziel­nie do ostat­niego gwiz­d­ka. Ostate­cznie zdobyły brą­zowe medale. Wielkie grat­u­lac­je dziew­czyny!!!!!

Baw się razem z nami

29.11.2018r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach odbyła się XX już edy­c­ja turnieju sportowo-rekrea­cyjnego „Baw się razem z nami”. Wzięły w nim udzi­ał drużyny reprezen­tu­jące żarskie szkoły pod­sta­wowe. Uczniowie rywal­i­zowali ze sobą na zasadzie wyś­cigów rzędów w pięt­nas­tu konkurenc­jach, każ­da z nich nagradzana była niespodzianka­mi-łako­ci­a­mi.

Srebro dziewcząt w minikoszykówce

27.11.2018r. odbyły się roz­gry­w­ki dziew­cząt w minikoszyków­ce w ramach Żars­kich Igrzysk Dzieci. Nasze dziew­czę­ta zajęły drugie miejsce i awan­sowały do zawodów powia­towych.

Drugie miejsce w badmintonie

Druży­na chłopców naszej szkoły w składzie: Daniel Białono­ga, Marcin Jung i Piotr Świdz­ińs­ki zajęła drugie miejsce w mis­tr­zost­wach powiatu w bad­mintonie. Grat­u­lu­je­my!

Zawody powiatowe w unihokeja

W Szkole Pod­sta­wowej nr 10 w Żarach odbył się turniej w uni­hoke­ja dziew­cząt i chłopców. Były to mis­tr­zost­wa szkół pod­sta­wowych w kat­e­gorii dzieci starszych. Nasze drużyny zajęły drugie miejsce, tuż za ekipa­mi z “Dziesiąt­ki”. Grat­u­lu­je­my!