Category Archives: Klasy I – III

Turniej Szachowy — Edukacja przez szachy w szkole

24 maja br. w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach odbył się Turniej Sza­chowy w ramach pro­jektu „Edukacja przez szachy w szkole” dla uczniów z klas I-III uczęszcza­ją­cych na lekcje nauki gry w szachy. Objęty był patronatem Bur­mistrza Miasta Żary, a zor­ga­ni­zowany został przez SP5 i Urząd Miasta Żary.

Kolejna wystawa Hobbystów

23 maja 2019r. odbyła się po raz kole­jny wys­tawa Hob­bystów i tam swoje zbiory prezen­towali najmłodsi uczniowie z klasy 1A: Maja Kap­tur, Nela Tor­chała, Karolina Zielonka-Kupczak i Julia Żygadło. Serdecznie dziękujemy.

Kangur Matematyczny

21 marca 2019 r. po raz dwudzi­esty piąty w regionie zielonogórskim odbył się między­nar­o­dowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Orga­ni­za­torem był Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli w Zielonej Górze, który współpracuje z Towarzys­t­wem Upowszech­ni­a­nia Wiedzy i Nauk Matem­aty­cznych oraz Uni­w­er­sytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Witaj wiosno!

21 marca 2019 roku Świ­etliczaki wyruszyły przy­witać wiosnę. Uczniowie próbowali okrzykami oraz grą na instru­men­tach prze­go­nić zimę. Wszyscy zauważyli, że wiosna budzi ziemię z zimowego snu. Do zobaczenia zimo za rok!

Jasełka 2018

12.12.2018r. grupa teatralna Mikrusy, pod opieką pani Anny Jagas, wprowadz­iła uczniów klas I — III i pra­cown­ików szkoły w świąteczny nas­trój, prezen­tu­jąc jasełka pt. “Droga do Betle­jem”. Wid­zowie nagrodzili aktorów brawami, a pani wicedyrek­tor Mag­dalena Płaza wręczyła zespołowi słod­kie upominki.

Dzień Pluszowego Misia

26 listopada w naszej szkole swoje święto obchodz­iła ulu­biona zabawka wszys­t­kich dzieci, ich najlep­szy przy­ja­ciel miś. Tego dnia świ­etlica i bib­lioteka szkolna zor­ga­ni­zowały Dzień Plus­zowego Misia. Uczniowie przynieśli do szkoły swoje ukochane pluszaki, z zain­tere­sowaniem oglą­dały gazetkę, wys­tawę maskotek i książek o misiach.

Kuba wyśpiewał finał w Krakowie

27 października 2018 roku w Bieruńskim Ośrodku Kul­tury odbyły się śląskie elim­i­nacje do XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży “Tęc­zowe Piosenki” Jana Woj­daka – Kraków 2018. Celem konkursu jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia barier. Twórcą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”.

Klub Hobbystów

Klub Hob­bystów wznawia dzi­ałal­ność. W miesiącu październiku swoje zbiory zaprezen­towali uczniowie klasy 2a. Paweł pochwalił się kolekcją świeżaków, Filip kar­tami z posta­ci­ami sławnych piłkarzy, Zuzia pokazała kolekcję bran­so­letek z gumek recep­turek. Tosi pasją jest węd­karstwo i mogliśmy obe­jrzeć jej puchary, dyplomy, zdję­cia, albumy zdoby­wane pod­czas zawodów wędkarskich.

Pasowanie na ucznia

11 października br. w hali Promienia, w pod­niosłej atmos­ferze, odbyła się uroczys­tość pasowa­nia na ucz­nia naszej szkoły. Pod­czas apelu dzieci z klasy Ia i Ib zaprezen­towały pro­gramy artysty­czne – śpiewały, recy­towały i tańczyły. Po ode­bra­niu przyrzeczenia przez Panią Dyrek­tor Mał­gorzatę Sto­dul­ską żak pasował dzieci na uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, a starsi koledzy wręczyli im pamiątkowe tarcze.

Wycieczka do biblioteki

Grupa uczniów z klas I – III 12.06.2018r. uczest­niczyła w wycieczce do Bib­lioteki Miejskiej w Żarach. Dzieci zwiedz­iły budynek bib­lioteki oraz dowiedzi­ały się, jakie możli­wości daje im ta insty­tucja. Poza wypoży­czaniem książek i czy­taniem ich na miejscu w bib­liotece można bowiem bezpłat­nie sko­rzys­tać z kom­put­era, wziąć udział w ciekawych zaję­ci­ach, np. w cza­sie wakacji i ferii, a nawet zaprezen­tować swój tal­ent na włas­nej wystawie.