Category Archives: Klasy I - III

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I SP5 Żary

Konkurs recytatorski — eliminacje szkolne

15.03.2022 r. odbyły się szkolne elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego. W elim­i­nac­jach miejs­kich szkołę reprezen­tować będą: II kat­e­go­ria wiekowa (klasy IV-VI szkoły pod­sta­wowej) — Alek­sander Kalem­ba, Nadia Wanat, Maja Kap­tur i Zuzan­na Kun­sz­tow­icz. III kat­e­go­ria wiekowa (klasy VII-VIII szkoły pod­sta­wowej) — Amelia Kowzan, Han­na Kopala, Igor Burzyńs­ki i Alek­sander Bartkowiak Elim­i­nac­je miejskie odbędą się  1 kwiet­nia 2022r. Powodzenia!

Klasa w punkt” — podsumowanie

Rozstrzyg­nię­to szkol­ny konkurs “Klasa w punkt”, w którym klasa I a zdobyła 1 miejsce! Uczniowie otrzy­mali grat­u­lac­je od dyrekcji naszej szkoły oraz prezen­ty i słody­cze. Postaramy się zawsze god­nie reprezen­tować nasza klasę i ponown­ie zyskać zaszczytne miano “Klasy w punkt” — mówią uczniowie.

Bal karnawałowy w 3b

Z zapartym tchem czekaliśmy na bal kar­nawałowy w naszej klasie. Kolorowe stro­je, poczęs­tunek i zabawy przy muzyce spraw­iły, że był to czas radoś­ci i wielu uśmiechów. Na koniec kar­nawałowego sza­leńst­wa Wszys­tkim życzymy udanej zabawy! Klasa 3b z wychowaw­cą 😉

Koty oczami klasy 3a

Bezpieczny internet oczami klasy trzeciej

Walentynki w 3b

Z okazji walen­tynek uczniowie przy­go­towali zdrowe drugie śni­adanie. Na stole pojaw­iły się sałat­ki owocowe i kanap­ki w ksz­tał­cie ser­dusz­ka. Uczniowie klasy 3b życzą wszys­tkim dużo miłoś­ci i serdecznoś­ci nie tylko w walen­tyn­ki 😉

3b rozpoczyna przygotowania karnawałowe 😀

Młody Ekolog na podium!!!

Ekolo­gia to nau­ka o naszym wspól­nym domu, w którym żyje­my, czyli środowisku”. Pier­wsze wzorce, jak dbać o wspól­ny dom, wynosimy z domu rodzin­nego. Michał Ganczar, uczeń kl. 1a wykon­ał pracę związaną z tem­atyką ochrony środowiska, za którą zajął I miejsce w XIV Ogólnopol­skim Konkur­sie “Ekolo­gia w moim domu”. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

W galerii prezen­tu­je­my wszys­tkie prace, które wzięły udzi­ał w konkur­sie.

Mała Książka — Wielki Człowiek