Category Archives: Klasy I - III

Kodujemy!

Lekc­ja kodowa­nia pod­czas edukacji infor­maty­cznej w klasie 3a. Pro­gramowanie nie musi być trudne, z uży­ciem kom­put­era… Kodowanie, pro­gramowanie czy myśle­nie kom­puta­cy­je to tylko poważnie brzmiące nazwy, pod­stawy algo­ryt­micznego myśle­nia moż­na opanować poprzez zabawę!

Dyskusyjny Klub Książki

Uczniowie klasy 1B w ramach współpra­cy bib­liote­ki naszej szkoły z Miejską Bib­lioteką Pub­liczną w Żarach zostali zaproszeni do Dyskusyjnego Klubu Książ­ki. 25.09.2019r. odbyło się pier­wsze spotkanie, pod­czas którego dzieci wysłuchały utworu Wacława Wejn­era pt. „Miki w opałach”. Potem wzięli udzi­ał w dyskusji na tem­at opowiada­nia.

Ostry dyżur literacki

Uczniowie klas drugich odwiedzili Odd­zi­ał dla Dzieci Miejskiej Bib­liote­ki Pub­licznej w Żarach, gdzie  uczest­niczyli w warsz­tat­ach pod hasłem „Ostry dyżur lit­er­ac­ki”. Spotkanie miało charak­ter hap­peningu, a prowadzą­ca go “pani dok­tor” była wyposażona w recep­ty, piguł­ki mądroś­ci i zestawy pier­wszej pomo­cy, czyli zale­cane lek­tu­ry do przeczy­ta­nia.

Turniej Szachowy — Edukacja przez szachy w szkole

24 maja br. w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach odbył się Turniej Sza­chowy w ramach pro­jek­tu „Edukac­ja przez szachy w szkole” dla uczniów z klas I‑III uczęszcza­ją­cych na lekc­je nau­ki gry w szachy. Obję­ty był patronatem Bur­mistrza Mias­ta Żary, a zor­ga­ni­zowany został przez SP5 i Urząd Mias­ta Żary.

Kolejna wystawa Hobbystów

23 maja 2019r. odbyła się po raz kole­jny wys­tawa Hob­bystów i tam swo­je zbio­ry prezen­towali najmłod­si uczniowie z klasy 1A: Maja Kap­tur, Nela Tor­chała, Karoli­na Zielon­ka-Kupczak i Julia Żygadło. Serdecznie dzięku­je­my.

Kangur Matematyczny

21 mar­ca 2019 r. po raz dwudzi­esty pią­ty w region­ie zielonogórskim odbył się między­nar­o­dowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Orga­ni­za­torem był Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli w Zielonej Górze, który współpracu­je z Towarzys­t­wem Upowszech­ni­a­nia Wiedzy i Nauk Matem­aty­cznych oraz Uni­w­er­sytetem im. Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Witaj wiosno!

21 mar­ca 2019 roku Świ­etlicza­ki wyruszyły przy­witać wios­nę. Uczniowie próbowali okrzyka­mi oraz grą na instru­men­tach prze­go­nić zimę. Wszyscy zauważyli, że wios­na budzi ziemię z zimowego snu. Do zobaczenia zimo za rok!

Jasełka 2018

12.12.2018r. gru­pa teatral­na Mikrusy, pod opieką pani Anny Jagas, wprowadz­iła uczniów klas I — III i pra­cown­ików szkoły w świąteczny nas­trój, prezen­tu­jąc jaseł­ka pt. “Dro­ga do Betle­jem”. Wid­zowie nagrodzili aktorów brawa­mi, a pani wicedyrek­tor Mag­dale­na Płaza wręczyła zespołowi słod­kie upomin­ki.

Dzień Pluszowego Misia

26 listopa­da w naszej szkole swo­je świę­to obchodz­iła ulu­biona zabawka wszys­t­kich dzieci, ich najlep­szy przy­ja­ciel miś. Tego dnia świ­etli­ca i bib­liote­ka szkol­na zor­ga­ni­zowały Dzień Plus­zowego Misia. Uczniowie przynieśli do szkoły swo­je ukochane plusza­ki, z zain­tere­sowaniem oglą­dały gazetkę, wys­tawę maskotek i książek o misi­ach.

Kuba wyśpiewał finał w Krakowie

27 październi­ka 2018 roku w Bieruńskim Ośrod­ku Kul­tu­ry odbyły się śląskie elim­i­nac­je do XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży “Tęc­zowe Piosen­ki” Jana Woj­da­ka – Kraków 2018. Celem konkur­su jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia bari­er. Twór­cą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”.