Category Archives: SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Nabór do Samorządu Uczniowskiego

Uwa­ga!!! Nabór do Samorzą­du Uczniowskiego
Uczniowie chcą­cy zasil­ić szere­gi Samorzą­du Uczniowskiego proszeni są o zgłaszanie się do bib­liote­ki szkol­nej  do dnia 20 wrześ­nia 2014 roku.

Pon­ad­to infor­mu­je­my, iż w tym samym ter­minie przyj­mowane będą kandy­datu­ry  na prze­wod­niczącego SU.

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich chęt­nych.

Tłusty czwartek

Dnia 27 lutego (czwartek) od godziny  8:45  w bib­liotece szkol­nej star­tu­je kaw­iaren­ka tłus­toczwartkowa .  Samorząd Uczniows­ki  zaprasza  na pącz­ki i domowe cias­to. 

Mikołajki

Szóstego grud­nia  w naszej szkole z okazji  mikoła­jek, Samorząd Uczniows­ki zor­ga­ni­zował Loter­ię Mikoła­jkową. Nagrodę główną  — MISIA  PRZYTULAKA  wylosował  uczeń klasy 2A — Wojtek Jędrze­jczak .  Grat­u­lu­je­my!!!

Wybrano nowy Samorząd Uczniowski

Drodzy nauczy­ciele i uczniowie, prag­niemy poin­for­mować, że dnia 07.10.2013 r.  ostate­cznie zatwierd­zony został skład Samorzą­du Uczniowskiego na rok szkol­ny 2013/14.

Nabór do Samorządu Uczniowskiego

Gim­naz­jal­is­to, jeśli chcesz wstąpić  do SU, zaprasza­my do pier­wszego eta­pu rekru­tacji.
Ter­min składa­nia prac mija 27 wrześ­nia 2013 r. (piątek).
Prezen­tac­je należy złożyć w bib­liotece szkol­nej.

Uczniowie wybrali nowego rzecznika

W naszym Gim­nazjum powołany został nowy Szkol­ny Rzecznik Praw Ucz­nia.
Uczniowie w tajnym głosowa­niu zde­cy­dowali, że funkcję tę w roku szkol­nym 2012/2013 będzie pełniła Pani Joan­na Issel – nauczy­ciel his­torii.

Samorząd uczniowski 2012/2013

Samorząd uczniows­ki to jeden z organów szkoły, orga­ni­za­c­ja uczniów danej szkoły, obe­j­mu­ją­ca całą społeczność uczniowską, nieza­leż­na od admin­is­tracji oświa­towej i jakiejkol­wiek par­tii oraz ugrupowań poli­ty­cznych.