Category Archives: DLA KANDYDATÓW (Rekrutacja 2022/2023)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 — rekrutacja uzupełniająca

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022

Prezen­tu­je­my Państ­wu Listę kandy­datów przyję­tych do klasy I w roku szkol­nym 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022 — lista przyjętych uczniów do klasy pierwszej oraz oświadczenie woli rodzica

Szanowni Rodz­ice, prezen­tu­je­my poniżej listę dzieci zak­wal­i­fikowanych do klasy I Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. Prosimy także dostar­czyć do dnia 24 mar­ca 2021r. do godziny 15:00 “Oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziec­ka do szkoły ” (kliknij, żeby pobrać). Wypełnione i pod­pisane oświad­cze­nie prosimy dostar­czyć oso­biś­cie do siedz­i­by szkoły lub wysłać pocztą (zwykły list) na adres: Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów ul. Okrzei 10 68–200 Żary.

Lista dzieci zak­wal­i­fikowanych do klasy I do Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na rok szkol­ny 2021/2022

 

Zapraszamy do Piątki!

Zapraszamy do naszej szkoły!

Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państ­wo, zaprasza­my do naszej szkoły! Wszys­tkie doku­men­ty zna­jdziecie Państ­wo w zakład­ce DLA KANDYDATÓW (REKRUTACJA 2021/2022).

Dokumenty dotyczące rekrutacji 2021/2022

Zarządzenie-NR-WA.0050.29.2021-Burmistrza-Miasta-Żary

Har­mono­gram rekru­tacji na rok szkol­ny 2021–2022

Wniosek rodz­i­ca o przyję­cie do szkoły — (dzieci z obwodu szkoły)

Wniosek rodz­i­ca o przyję­cie do szkoły — dzieci spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyj­cie do klasy o rozsz­er­zonej iloś­ci godzin z wychowa­nia fizy­cznego z obwodu i spoza obwodu szkoły klasy IV

Wykaz ulic należą­cych do obwodu SP 5 Żary

Zaproszenie na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 oraz lista uczniów klas pierwszych

Informacja dla uczniów klas pierwszych

Szanowni Państ­wo, Rodz­ice przyszłych Pier­ws­zok­la­sistów,
przekazu­je­my Państ­wu infor­ma­c­je o nauce w klasie pier­wszej oraz listę potrzeb­nych narzędzi i mate­ri­ałów,  która pomoże w przy­go­towa­ni­ach wyposaże­nia ucz­nia.
Chęt­nie odpowiemy na Państ­wa pyta­nia, które proszę kierować na adres sp5zary@wp.pl
                                                                                Mał­gorza­ta Sto­dul­s­ka