Category Archives: DLA KANDYDATÓW (Rekrutacja 2021/2022)

Dokumenty dotyczące rekrutacji 2021/2022

Zarządzenie-NR-WA.0050.29.2021-Burmistrza-Miasta-Żary

Har­mono­gram rekru­tacji na rok szkol­ny 2021–2022

Wniosek rodz­i­ca o przyję­cie do szkoły — (dzieci z obwodu szkoły)

Wniosek rodz­i­ca o przyję­cie do szkoły — dzieci spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyj­cie do klasy o rozsz­er­zonej iloś­ci godzin z wychowa­nia fizy­cznego z obwodu i spoza obwodu szkoły klasy IV

Wykaz ulic należą­cych do obwodu SP 5 Żary

Zaproszenie na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 oraz lista uczniów klas pierwszych

Informacja dla uczniów klas pierwszych

Szanowni Państ­wo, Rodz­ice przyszłych Pier­ws­zok­la­sistów,
przekazu­je­my Państ­wu infor­ma­c­je o nauce w klasie pier­wszej oraz listę potrzeb­nych narzędzi i mate­ri­ałów,  która pomoże w przy­go­towa­ni­ach wyposaże­nia ucz­nia.
Chęt­nie odpowiemy na Państ­wa pyta­nia, które proszę kierować na adres sp5zary@wp.pl
                                                                                Mał­gorza­ta Sto­dul­s­ka

Rekrutacja 2020/2021 — lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Prezen­tu­je­my Państ­wu listę uczniów przyję­tych do klasy pier­wszej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. Lista dostęp­na pod linkiem.

Ogłoszenie

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodz­ice proszę wypełnić i pod­pisać oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziec­ka do szkoły do dnia 23 mar­ca 2020r. (kliknij, żeby pobrać) i  przesłać skan pis­ma drogą email-ową na adres: sp5zary@wp.pl lub wysłać pis­mo pocztą (zwykły list ) na adres szkoły: Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów ul. Okrzei 10 68–200 Żary.

Lista dzieci zak­wal­i­fikowanych do klasy I do Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na rok szkol­ny 2020/2021

Oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziec­ka do szkoły do dnia 23 mar­ca 2020r.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Poniżej zamieszcza­my aktu­alny wykaz podręczników na rok szkol­ny 2019/2020

Wykaz

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państ­wo,

zaprasza­my przyszłych Uczniów i Rodz­iców do naszej szkoły!

Spotkanie z Przedszkolakami i Ich Rodzicami

16 maja kole­jny raz odwiedz­iły nas przed­szko­la­ki wraz z rodzi­ca­mi. Przys­zli uczniowie klas pier­wszych brali udzi­ał w zaję­ci­ach wokalno — tanecznych. Dzieci pod­czas zabaw ćwiczyły emisję gło­su i grę na instru­men­tach perkusyjnych. Nauczyły się frag­men­tu piosen­ki pt. “Zaczarowany fortepi­an” w połącze­niu z ukła­dem tanecznym. Spotkanie zakończyło się prezen­tacją dla rodz­iców.

Spotkanie z przedszkolakami i ich rodzicami

10.04.2018 r. spotkaliśmy się po raz kole­jny z przed­szko­laka­mi i ich rodzi­ca­mi. Dzieci uczest­niczyły w zaję­ci­ach muzy­czno-ruchowych. Wspól­nie ze starszy­mi kolega­mi z klas trze­ci­ch, pod okiem pani Izabeli Par­ty­ki, poz­nały układy taneczne cheer­lead­erek. Przy­go­towały krót­ki układ taneczny, który zaprezen­towały swoim rodz­i­com na zakończe­nie spotka­nia.