Category Archives: DLA KANDYDATÓW (Rekrutacja 2024/2025)

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państ­wo,

Drodzy Rodz­ice, przyszłych uczniów klasy I

rozpoczął się już nabór do klasy I w naszej szkole. Prosimy o uważne zapoz­nanie się z infor­ma­c­ja­mi doty­czą­cy­mi zasad, ter­minów i kry­ter­iów obow­iązu­ją­cych przy naborze do klasy pier­wszej w nowym roku szkol­nym 2022/2023.

Wniosek moż­na pobrać z naszej strony inter­ne­towej albo oso­biś­cie w sekre­taria­cie szkoły.

Poniżej załącza­my:

  1. Zarządze­nie Bur­mistrza Mias­ta Żary (pobierz)
  2. Ter­miny rekru­tacji (pobierz)
  3. Załącznik nr 1- wniosek o przyję­cie dziec­ka do klasy I z obwodu szkoły (pobierz)
  4. Załącznik nr 2- wniosek o przyję­cie dziec­ka do klasy I spoza obwodu szkoły (pobierz)
  5. Wykaz ulic z obwodu naszej szkoły (pobierz)
  6. Potwierdze­nie woli przyję­cia (pobierz)
  7. Infor­ma­c­ja o dziecku (wypeł­ni­a­ją rodz­ice dziec­ka, które jest z obwodu szkoły, a obow­iązek szkol­ny będzie real­i­zowało w innej szkole) (pobierz)
  8. Oświadczenie–wypełniają rodz­ice dzieci spoza obwodu szkoły (pobierz)
  9. Oświad­cze­nie o miejs­cu zamieszka­nia wypeł­ni­a­ją rodz­ice dzieci nieza­mel­dowanych w obwodzie szkoły, ale zamieszkałych w obwodzie szkoły (pobierz)

Doku­men­ty- wniosek o przyję­cie dziec­ka do klasy I prosimy składać w sekre­taria­cie oso­biś­cie lub przesłać pocz­ta trady­cyjną w ter­minie do 11 mar­ca 2022r. do godziny 15:00.

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że dni­ach 21, 28 luty 2022r. (poniedzi­ałek) oraz 9, 10 mar­ca 2022 (śro­da, czwartek ) sekre­tari­at szkoły będzie czyn­ny od godziny 7:00 – 16:30.

Wszelkie infor­ma­c­je dostęp­ne pod tele­fonem Tel: 68 470 45 77

Spotkanie wychowawców klas pierwszych z Rodzicami uczniów

Listy uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Informacja dla rodziców Uczniów klas pierwszych

SZANOWNI RODZICE!

1 wrześ­nia Wasze dziecko przekroczy próg Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach  i rozpocznie naukę w klasie pier­wszej. Prosimy o zapoz­nanie się z infor­ma­c­ja­mi zamies­zony­mi pod linka­mi.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 — rekrutacja uzupełniająca

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022

Prezen­tu­je­my Państ­wu Listę kandy­datów przyję­tych do klasy I w roku szkol­nym 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022 — lista przyjętych uczniów do klasy pierwszej oraz oświadczenie woli rodzica

Szanowni Rodz­ice, prezen­tu­je­my poniżej listę dzieci zak­wal­i­fikowanych do klasy I Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. Prosimy także dostar­czyć do dnia 24 mar­ca 2021r. do godziny 15:00 “Oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziec­ka do szkoły ” (kliknij, żeby pobrać). Wypełnione i pod­pisane oświad­cze­nie prosimy dostar­czyć oso­biś­cie do siedz­i­by szkoły lub wysłać pocztą (zwykły list) na adres: Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów ul. Okrzei 10 68–200 Żary.

Lista dzieci zak­wal­i­fikowanych do klasy I do Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na rok szkol­ny 2021/2022

 

Zapraszamy do Piątki!

Zapraszamy do naszej szkoły!