Category Archives: DLA KANDYDATÓW (Rekrutacja 2022/2023)

Ogłoszenie

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodz­ice proszę wypełnić i pod­pisać oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziec­ka do szkoły do dnia 23 mar­ca 2020r. (kliknij, żeby pobrać) i  przesłać skan pis­ma drogą email-ową na adres: sp5zary@wp.pl lub wysłać pis­mo pocztą (zwykły list ) na adres szkoły: Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów ul. Okrzei 10 68–200 Żary.

Lista dzieci zak­wal­i­fikowanych do klasy I do Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na rok szkol­ny 2020/2021

Oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziec­ka do szkoły do dnia 23 mar­ca 2020r.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Poniżej zamieszcza­my aktu­alny wykaz podręczników na rok szkol­ny 2019/2020

Wykaz

 

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państ­wo,

zaprasza­my przyszłych Uczniów i Rodz­iców do naszej szkoły!

Spotkanie z Przedszkolakami i Ich Rodzicami

16 maja kole­jny raz odwiedz­iły nas przed­szko­la­ki wraz z rodzi­ca­mi. Przys­zli uczniowie klas pier­wszych brali udzi­ał w zaję­ci­ach wokalno — tanecznych. Dzieci pod­czas zabaw ćwiczyły emisję gło­su i grę na instru­men­tach perkusyjnych. Nauczyły się frag­men­tu piosen­ki pt. “Zaczarowany fortepi­an” w połącze­niu z ukła­dem tanecznym. Spotkanie zakończyło się prezen­tacją dla rodz­iców.

Spotkanie z przedszkolakami i ich rodzicami

10.04.2018 r. spotkaliśmy się po raz kole­jny z przed­szko­laka­mi i ich rodzi­ca­mi. Dzieci uczest­niczyły w zaję­ci­ach muzy­czno-ruchowych. Wspól­nie ze starszy­mi kolega­mi z klas trze­ci­ch, pod okiem pani Izabeli Par­ty­ki, poz­nały układy taneczne cheer­lead­erek. Przy­go­towały krót­ki układ taneczny, który zaprezen­towały swoim rodz­i­com na zakończe­nie spotka­nia.

Oswajamy ze szkołą

22 mar­ca br. odbyło się, w ramach cyk­lu „OSWAJAMY ZE SZKOŁĄ”, drugie spotkanie z rodzi­ca­mi dzieci, które od 1 wrześ­nia będą uczęszcza­ły do naszej szkoły. Jego kon­cepcją było uświadomie­nie rodz­i­com, że szkoła NIE TYLKO UCZY, ale rozwi­ja małe i duże tal­en­ty dzieci.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 — zmiana terminu

Szanowni Państ­wo,

zmi­ana ter­minu składa­nia wniosków o przyję­cie dziec­ka do szkoły!

Nowy ter­min przyj­mowa­nia wniosków wydłużony zosta­je do 11 kwiet­nia 2018 roku do godz. 15:00.

Oswajanie ze szkołą

15 i 16 mar­ca br. odwiedz­iły naszą szkołę przys­zli pier­ws­zok­lasiś­ci z Miejskiego Przed­szko­la nr 10 i Miejskiego Przed­szko­la nr 8 Misia Usza­t­ka. W ten sposób rozpoczął się cykl spotkań pt. „Oswa­janie ze szkołą”. W ramach cyk­lu przewidziane są spotka­nia z dzieć­mi oraz ich rodzi­ca­mi.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państ­wo,

zaprasza­my przyszłych Uczniów i Rodz­iców do naszej szkoły. Zapisy już trwa­ją. Przyj­mu­je­my dzieci do:

  • klasy pier­wszej szkoły pod­sta­wowej,
  • do klasy IV, która będzie obję­ta autorskim pro­gramem rozwi­ja­ją­cym różne akty­wnoś­ci ruchowe,
  • do klasy VII sportowej o pro­filu lekkoatle­ty­cznym.

Tu zna­jdziecie Państ­wo infor­ma­c­je związane z rekru­tacją: