Category Archives: OGŁOSZENIA

Październik miesiącem dobroci dla zwierząt

25 październi­ka świę­tu­je­my Dzień Kun­del­ka, w związku z tym:  Pomóżmy Żarskiemu Schro­nisku!
Zbier­amy kar­mę w puszkach, zabaw­ki, smy­cze, obroże, a także wszys­tko to, co może służyć za posłanie: koce, pledy, dywani­ki oraz kapy. Kołdry i podusz­ki są niebez­pieczne – zwierzę­ta zjada­ją ich wypełnie­nie.

Nabór do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Drodzy Uczniowie, od dnia 9 październi­ka (poniedzi­ałek) w naszej szkole rozpocznie się kam­pa­nia wybor­cza kandy­datów do Samorzą­du Szkol­nego. Następst­wem kam­panii będą ‑demokraty­czne, tajne wybo­ry Zarzą­du Samorzą­du Szkol­nego . Wszys­tkie infor­ma­c­je doty­czące kandy­datów oraz ich pro­gramów wybor­czych — na plakat­ach. Prosimy dokład­nie zapoz­nać się z ofer­ta­mi kandy­datów.
Opiekunowie Samorzą­du Szkol­nego

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczę­cie nowego roku szkol­nego 2017/2018 odbędzie się w poniedzi­ałek, 4 wrześ­nia 2017 roku o godzinie 9.00 na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Częstochowska.

Testy sprawnościowe do lekkoatletycznej klasy sportowej

Testy sprawnoś­ciowe do lekkoatle­ty­cznej klasy sportowej już w poniedzi­ałek 12 czer­w­ca 2017 r.
W hali Gim­nazjum nr 3 w Żarach przy uli­cy Okrzei 19 odbędą się kwal­i­fika­cyjne testy sprawnoś­ciowe dla kandy­datów do sportowej klasy lekkoatle­ty­cznej, która pow­stanie przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach. W tes­tach mogą brać udzi­ał uczniowie klas szóstych (rocznik 2004 lub 2005), którzy mają wypełnione i pod­pisane przez rodz­iców podanie (moż­na je znaleźć na stron­ie SP 5: http://www.sp5.zary.prv.pl/ )
Zaprasza­my !!!

Podsumowanie całorocznego konkursu „Savoir – vivre na co dzień” w roku szk. 2016/17

Prezen­tu­je­my ofic­jalne wyni­ki całorocznego konkurs „Savoir – vivre” w roku szk. 2016/17

 I miejsce – klasa 2b (wychowaw­ca: Danu­ta Paciorek)
II miejsce – klasa 3e (wychowaw­ca: Jolan­ta Zabawa)
III miejsce – klasa 1e (wychowaw­ca: Anna Grom­nic­ka)
Zwycięz­com grat­u­lu­je­my !!!

Festiwal Tańca 2017 — program festiwalu

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z pro­gramem 8 Fes­ti­walu Tań­ca 2017.

FESTIWAL TAŃCA 2017 — PROGRAM

Festiwal Tańca 2017 — rejestracja zespołów (koniec rejestracji)

Serdecznie zaprasza­my zespoły taneczne z Pol­ski i Niemiec, prag­nące wys­tąpić w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca Dzieci i Młodzieży, do rejes­tracji poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Licz­ba miejsc ogranic­zona.

PO DOKONANEJ REJESTRACJI PROSZĘ ZACHOWAĆ LINK SWOJEGO FORMULARZA W CELU DOKONYWANIA EWENTUALNYCH POPRAWEK. KAŻDE ZGŁOSZENIE GENERUJE INNY LINK.

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem fes­ti­walu.

4. Halowy Mityng Lekkoatletyczny pod Patronatem Burmistrza Miasta

Gim­nazjum nr 3 serdecznie zaprasza wszys­t­kich uczniów Szkół Pod­sta­wowych oraz nauczy­cieli na IV Halowy Mityng Lekkoatle­ty­czny pod Patronatem Bur­mistrza Mias­ta Żary w ramach pro­gra­mu „Lekkoatle­ty­ka dla każdego”.

Komunikat. Uwaga ważne!

Dyrek­tor Gim­nazjum infor­mu­je, iż od dnia 24 listopa­da 2016 roku rozpoczną się prace remon­towe (prze­bu­dowa sys­te­mu wenty­lacji mechan­icznej naw­iewno-wywiewnej hali gim­nasty­cznej w Gim­nazjum nr 3 przy ul. Okrzei 19 w Żarach).

Proszę o zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Zebrania z rodzicami

Infor­mu­je­my, że 15 listopa­da odbędą się zebra­nia z rodzi­ca­mi oraz posiedze­nie rady ped­a­gog­icznej.
— godz. 15:30 — rada ped­a­gog­icz­na,
— godz. 16:30 — 18:30 — kon­sul­tac­je wszys­t­kich nauczy­cieli,
— godz. 17:00 — 17:30 — zebra­nia wychowaw­ców z rodzi­ca­mi.