Category Archives: JĘZYK POLSKI

Julia Rabiega laureatką po raz drugi!

Julia Rab­ie­ga z klasy 8a została lau­re­atką III edy­cji Lubuskiego Konkur­su Lit­er­ack­iego. W tym roku uczniowie zmierzyli się z tem­atem Fan­tasty­czni bohaterowie w fan­tasty­cznych świat­ach. Uroczyste wręcze­nie nagród odbyło się 18.09.2018r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Jul­ka powtórzyła sukces z ubiegłego roku, kiedy to również ode­brała nagrodę za napisane przez siebie opowiadanie.

Mistrzyni Pięknego Czytania

W dni­ach od 16.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w Wojew­ódzkiej i Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej im. C. Nor­wi­da w Zielonej Górze w odd­ziale dla dzieci Bib­liote­ka Pana Klek­sa trwały przesłucha­nia uczest­ników XIX KONKURSU MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA  “BAŚNIOWO? FANTASTYCZNIE!”.

Nasza gazetka już w bibliotece!

Dwa numery naszej szkol­nej gazet­ki, “Przy­bij Piątkę!”, od dziś dostęp­ne w bib­liotekach na uli­cy Okrzei i Częs­to­chowskiej. Zaprasza­my do lek­tu­ry!

Międzyszkolny Turniej Pięknego Czytania

27 kwiet­nia br., w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach, odbył się XIII Międzyszkol­ny Turniej Pięknego Czy­ta­nia. Naszą szkołę reprezen­towali: Natalia Gbyl (klasy IIIII), Jan Woj­ciechows­ki (klasy IVVII) oraz Maja Kowal­s­ka (klasy gim­naz­jalne).

Konkurs Pięknego Czytania

16 kwiet­nia 2018 r. w Naszej Szkole odbyła się kole­j­na, szes­nas­ta już edy­c­ja Konkur­su „Pięknego Czy­ta­nia”. O godzinie 8:10, w budynku przy uli­cy Częs­to­chowskiej , w udeko­rowanej na tę okazję sali nr 46, zebrało się jury w składzie: pani wicedyrek­tor Mag­dale­na Płaza, pani Iwona Adami­ak, nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skiego i his­torii oraz pani bib­liotekar­ka, Urszu­la Świd­kiewicz.

Mamy Laureatkę!

Miło nam poin­for­mować, że Emil­ia Żelazek została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Języ­ka Pol­skiego dla uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2016/2017 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty.

Podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

14 kwiet­nia, w Fil­har­monii Gor­zowskiej w Gor­zowie Wielkopol­skim, odbyło się uroczyste pod­sumowanie konkursów przed­miotowych dla uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2015/2016 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. Uczest­niczyli w niej: Oli­wia Derez­ińs­ka z klasy III B – lau­re­at­ka Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego i pan Andrzej Siwik – nauczy­ciel przed­mio­tu.

Mamy laureatkę!

Oli­wia Derez­ińs­ka została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Języ­ka Pol­skiego. Uczen­ni­ca klasy III b prze­brnęła wcześniej przez trzy etapy pisemne rywal­iza­cji, pod­czas których musi­ała napisać wypra­cow­anie oraz wykazać się zna­jo­moś­cią moty­wów lit­er­ac­kich i lit­er­atu­ry spoza pod­stawy pro­gramowej. 

Miejskie eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 1 mar­ca 2016 r. w Sali Wid­owiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kul­tu­ry odbyły się miejskie elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego. Naszą szkołę reprezen­towały cztery uczen­nice: Maria Gru­biz­na kl. 2e, Julia Nietre­bi­ak kl. 2e, Oli­wia Derez­ińs­ka kl. 3b i Wik­to­ria Macie­jak kl. 3d.

Szkolne eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 18 lutego 2016 r. w świ­etl­i­cy szkol­nej odbyły się szkolne elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego.