Category Archives: MUZYKA

Lista wokalistów zakwalifikowanych do konkursu Piosenkobranie 2017

Już za trzy tygod­nie (24.06) odbędzie się w Opolu jubileuszowy 25. Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki PIOSENKOBRANIE 2017. Oto peł­na lista wokalistów zak­wal­i­fikowanych do konkur­su.

Piosenkobranie, Opole 2017

Zakończył się pier­wszy etap XXV Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Piosen­ki „Piosenko­branie” — Opole 2017. Już za trzy tygod­nie 24 czer­w­ca odbędzie się jubileuszowy XXV Fes­ti­w­al Piosen­ki w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych. Przesłucha­nia konkur­sowe odbędą się  w Opol­skim Teatrze Lal­ki i Akto­ra /mała scena/ nato­mi­ast kon­cert lau­re­atów w opol­skim Amfiteatrze.

DZIECIDZIECIOM

W niedzielę 4 czer­w­ca w Żarach odbyły się miejskie obchody „Dnia Dziec­ka”. Wokół żarskiego Ratusza na dzieci czekało mnóst­wo atrakcji i niespodzianek przy­go­towanych przez orga­ni­za­torów. Na sce­nie zaprezen­towała się sekc­ja wokalna „Duo” naszego gim­nazjum oraz młodzi artyś­ci ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5.

Wygraj Sukces 2017

Zakończył się II etap, elim­i­nac­je region­alne /międzywojewódzkie/ XXII Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces” — Tarnobrzeg 2017. Na sce­nie Miejskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­gowie zaprezen­towało się pon­ad czter­dzi­es­tu młodych wokalistów z wojew­ództw wielkopol­skiego, dol­nośląskiego i lubuskiego wyło­nionych z elim­i­nacji wstępnych/wojewódzkich/. Sekcję wokalną „Duo” reprezen­towały trzy wokalist­ki: Maja Kowal­s­ka, Jul­ka Marcin­iszyn oraz najmłod­sza Maja Gontar­czyk z SP nr 5. Dziew­czę­ta w swoim reper­tu­arze /każdy wykon­aw­ca prezen­tował dwa utwory/ zaprezen­towały  się bard­zo dobrze — Maja i Jul­ka otrzy­mały wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my.

Zaśpiewają w finale

Za nami pier­wszy etap XI Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sos­nę” – Drez­denko 2017. Każdy z uczest­ników musi­ał przy­go­tować i nagrać dwie piosen­ki w języku pol­skim. Komis­ja kwal­i­fika­cyj­na po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­cer­tu finałowego zak­wal­i­fikować 56 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

22 Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”

Zakończyły się elim­i­nac­je wstęp­ne XXII Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzes­ki Dom Kul­tu­ry oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach 54 ośrod­ków kul­tu­ry w całym kra­ju zaprezen­towało się 2346 uczest­ników — reko­r­dowa ilość w całej his­torii konkur­su. Do kole­jnego eta­pu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udzi­ał w elim­i­nac­jach.

Rozśpiewane nutki

1 kwiet­nia 2017 roku w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry, Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie odbył się XV Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki „Rozśpiewane nut­ki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 80 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tu­ry dzi­ała­ją­cych na tere­nie kra­ju.

4. Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej

15 mar­ca 2017 roku w Lub­skim Domu Kul­tu­ry odbył się IV Powia­towy Fes­ti­w­al Piosen­ki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Orga­ni­za­torem Fes­ti­walu był Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Eko­nom­icznych w Lub­sku oraz Lub­s­ki Dom Kul­tu­ry. Patronat nad Fes­ti­walem objęło Starost­wo Powia­towe w Żarach, Bur­mistrz Lub­s­ka oraz Lubus­ki Kura­tor Oświaty.

Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka

Zakończył się XVII Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al „Tęc­zowe Piosen­ki Jana Woj­da­ka” Kraków2016. Na sce­nie Nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry zaprezen­towało się 116 final­istów wyło­nionych spośród tysią­ca młodych wykon­aw­ców biorą­cych udzi­ał w elim­i­nac­jach region­al­nych, które odby­wały się na tere­nie kra­ju.

Maja w finale XVII Ogólnopolskiego Festiwalu „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” Kraków 2016

5 listopa­da 2016 roku w Bieruńskim Ośrod­ku Kul­tu­ry odbyły się śląskie elim­i­nac­je do XVII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosen­ki” Jana Woj­da­ka – Kraków 2016. Celem fes­ti­walu jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do  śpiewa­nia, przełamy­wa­nia bari­er. Twór­cą fes­ti­walu jest pan Jan Woj­dak, wokalista, kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”, który goś­cił pod­czas elim­i­nacji które odbyły się w Bieruniu.