Category Archives: PRZEDMIOTY

Podsumowanie konkursów przedmiotowych

Nasz pod­wójny Lau­re­at, Hubert Tokar­czuk z klasy VII­Ic, wziął wczo­raj udzi­ał w Żagańskim Pałacu Kul­tu­ry w pod­sumowa­niu konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. W spotka­niu udzi­ał wzięli wszyscy lau­reaci ze szkół pod­sta­wowych, nauczy­ciele pracu­ją­cy z najlep­szy­mi ucz­ni­a­mi w wojew­ództwie oraz ich rodz­ice.

Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży

Mamy to! Cztery drużyny z naszej szkoły jadą do Warsza­wy na obrady Sej­mu Dzieci i Młodzieży. 1. czer­w­ca zasiądą w ławach posel­s­kich!! Przed­staw­iamy przyszłych posłów XXIX sesji Sej­mu Dzieci i Młodzieży. Julia Sał­dan i Han­na Kopala, Emil­ia Wieczyńs­ka i Lau­ra Sokals­ka, Julia Stodol­s­ka i Hubert Mazur, Hubert Tokar­czuk i Michał Gni­az­dows­ki. Wielkie grat­u­lac­je!!!

Szkolny etap Konkursu Pięknego Czytania

Dn. 9.05.2023 r. odbył się szkol­ny etap Konkur­su Pięknego Czy­ta­nia. Uczest­nika­mi byli uczniowie kl. IIIVIII. W elim­i­nac­jach międzyszkol­nych, które odbędą się 26.05.2023 r. w Odd­ziale dla Dzieci MBP w Żarach, naszą szkołę będą reprezen­tować: N. Kap­tur kl. III b, M. Budzianows­ka kl. VI a i  H. Kopala kl. VIII c. Grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia!

Uroczysty apel upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3‑go Maja

Uroczysty apel upamięt­ni­a­ją­cy rocznicę uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3‑go Maja przy­go­towali uczniowie klasy Va. Dzię­ki tej wspani­ałej lekcji his­torii dowiedzieliśmy się, czym jest Kon­sty­tuc­ja oraz poz­nal­iśmy wydarzenia his­to­ryczne i okolicznoś­ci jej ustanowienia. Pod­czas uroczys­toś­ci nie zabrakło odświęt­nych stro­jów i sym­boli nar­o­dowych, a także naszego tań­ca nar­o­dowego — poloneza. Dzięku­je­my uczniom klasy Va pod kierunk­iem p. W. Łab­ul, p. M. Róży­ck­iej, p. I Walkowiak i B. Masłowskiej.

Upamiętniliśmy rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwiet­nia obchodzil­iśmy 80. rocznicę wybuchu pow­sta­nia w get­cie warsza­wskim. Gru­pa naszych ósmok­la­sistów upamięt­niła to wydarze­nie, biorąc udzi­ał w Sejmie Dzieci i Młodzieży, który w tym roku jest poświę­cony pow­sta­niu. Przy­go­towal­iśmy strony inter­ne­towe, słu­chowiska radiowe i filmy związane z pow­staniem. Co praw­da wyni­ki konkur­su Sejm RP dopiero ogłosi, ale my już ter­az zaprasza­my do obe­jrzenia prac.

Fizyk na 100%! Hubert Laureatem z Fizyki!!!

Hubert Tokar­czuk z klasy VII­Ic został Lau­re­atem Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Fizy­ki orga­ni­zowanego w roku szkol­nym 2022/2023 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. Uczeń prze­brnął przez trzy etapy Konkur­su (szkol­ny, rejonowy i wojew­ódz­ki) i w ostat­nim otrzy­mał 100% punk­tów. Grat­u­lac­je i wielkie brawa, tym więk­sze, że fizy­ka, jak wiado­mo, do łatwych nie należy! Ucz­nia do Konkur­su przy­go­towywała Pani Joan­na Bog­danow­icz, której także grat­u­lu­je­my! Huber­towi życzymy dal­szych sukcesów naukowych.

Finalistka Hania

Uczen­ni­ca klasy 8c, Hania Kopala, uzyskała tytuł final­isty w etapie ogólnopol­skim Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucz­nia. Dodatkowo otrzy­mała upomin­ki fun­dowane przez Rzeczni­ka Praw Oby­wa­tel­s­kich, Sejm RP oraz Komisję Europe­jską. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!!

O prądzie wiedzą wszystko!

Klasy 8 o prądzie wiedzą już wszys­tko. Tym razem meto­da pro­jek­tów ukaza­ła obwody elek­tryczne.

Konkurs Biblijny

Nasz Final­ista Konkur­su Bib­li­jnego 💙📖 Hubert Tokar­czuk 🎩 uczeń kl.8c. Jesteśmy dum­ni 💓 zwłaszcza opiekun: mgr Rena­ta Koz­ińs­ka 💗 Naszą szkołę reprezen­towali także uczniowie: Jakub Pop­ko kl. 8b oraz Alek­sander Bartkowiak kl. 8d. GRATULUJEMY 🌹

Ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy

Jak wykon­ać tem­blak? Sztukę tę opanowali uczniowie klas ósmych pod­czas lekcji edb z pier­wszej pomo­cy. Ułańs­ka fan­taz­ja poniosła niejed­nych, chus­ta trójkąt­na może być wszak stosowana nie tylko do unieruchami­a­nia kończyn 😀