Category Archives: TANIEC

Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka w Żarach

Z uwa­gi na aurę Wojew­ódzką Inau­gu­rację Dni Olimpi­jczy­ka prze­nie­siono ze sta­dionu Promienia do hali sportowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach.  Pod­czas uroczys­toś­ci zaprezen­towali się zawod­ni­cy osiem­nas­tu żars­kich klubów.

4 Miejsce w województwie

14 listopa­da 2013 r. w Urzędzie Marsza­łkowskim w Zielonej Gorze odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nict­wa dzieci i młodzieży  wojew­ództ­wa lubuskiego za rok szkol­ny 2012/2013.

Rewanż wyróżnieniony w Skarżysku Kamiennej

W sobotę 25 maja 2013r. w Miejskim Cen­trum Kul­tu­ry w Skarżysku-Kami­en­nej odbył się XII Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Zespołów Tanecznych Skarżysko 2013. Na sce­nie mogliśmy zobaczyć praw­ie 70 prezen­tacji zespołów tanecznych — w sum­ie praw­ie 1 500 młodych tancerzy, a wśród nich zespół Rewanż z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, który pod opieką Pani Kamili Olczyk zdobył wyróżnie­nie w kat­e­gorii “Taniec współczes­ny”.

Sukces na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Sulechowie

11 maja 2013 roku w Sule­chowie odbył się Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Tań­ca o puchar Bur­mistrza Sule­chowa Zespół „Wid­mo” z naszego Gim­nazjum zajęło pier­wsze miejsce w kat­e­gorii etiu­da oraz II w kat­e­gorii Insc­eniza­c­ja.