Category Archives: Klasy IV - VIII

W rejonie okazali się najlepsi!

W Szkole Pod­sta­wowej nr 1 odbył się rejonowy etap konkur­su Wiedzy Bib­li­jnej, Bib­lista Junior.
Alek­sander Kalem­ba zajął I miejsce, a Estera Mierze­jew­s­ka zajęła III miejsce. Naszą szkołę reprezen­towała też Nadia Wanat. Wszyscy uczniowie z klasy IV B. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

Życzenia Świąteczne

Społecznoś­ci Małej i Dużej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach oraz wszys­tkim naszym Sym­pa­tykom i Kibi­com życzymy zdrowych, rados­nych i pogod­nych Świąt Bożego Nar­o­dzenia oraz wszelkiej pomyśl­noś­ci w życiu zawodowym i oso­bistym w nad­chodzą­cym Nowym 2022 Roku.

Kartkę wykon­ała uczen­ni­ca klasy Va, Hania Puchacz. Dzięku­je­my!!!

Najaktywniejsza Czytelniczka

Czy­tanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” W. Szym­bors­ka

Uczen­ni­ca naszej szkoły, Katarzy­na Woj­cińs­ka z klasy 4b, w roku szkol­nym 2020/2021 zdobyła tytuł Najak­ty­wniejszego Czytel­ni­ka wśród dzieci do lat 15. Konkurs orga­ni­zowała MBP w Żarach.

Grat­u­lu­je­my Kasiu!

Przegląd Teatrów Profilaktycznych

Uczniowie klas ósmych — Jan Cendry, Oli­wier Grzelak,Remigiusz Saw­ic­ki, Bar­tosz Dziok, Patryc­ja Catewicz oraz Marceli­na Skier­s­ka reprezen­towali naszą szkołę w XV Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych. Młodzi aktorzy nie tylko współpra­cow­ali przy tworze­niu sce­nar­iusza, ale również doskonale ode­grali swo­je role, nagrali i zmon­towali filmik, który przekaza­li komisji konkur­sowej. W nagrodę otrzy­mali mikro­fon bezprze­wodowy oraz ple­ca­ki, które z pewnoś­cią zostaną wyko­rzys­tane.

Matematyka z Mikołajem

Datę 6 grud­nia kocha­ją i młod­si, i star­si. Dzisiejsze lekc­je matem­aty­ki w naszej szkole zaczarował Mikołaj. Zobacz­cie, co robil­iśmy.

W oczekiwaniu na Mikołaja

Klasa 7a w oczeki­wa­niu na Mikoła­ja zajęła się deko­rowaniem gabi­ne­tu 32. Chinkę i bom­b­ki przyniósł Igor. Ubier­al­iśmy ją wszyscy. Miło zro­bić coś fajnego razem.

Andrzejki klasy 7a

 

Dzień Pluszowego Misia

– Kubu­siu, jak się pisze MIŁOŚĆ?
– Prosi­aczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czu­je.

Jedziemy do Krakowa

Za nami przesłucha­nia elim­i­na­cyjne do XXII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Piosen­ki Jana Woj­da­ka” Kraków 2021. 7 listopa­da w elim­i­nac­jach naszą szkołę reprezen­towała Maja Gontar­czyk z piosenką „Kole­jowy sen”. Rada artysty­cz­na pod prze­wod­nictwem Jana Woj­da­ka postanow­iła do finału nomi­nować naszą młodą wokalistkę.

Dziewczyny na medal!

W Żars­kich Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej w koszyków­ce 3×3 dziew­cząt nasza reprezen­tac­ja zajęła 1 miejsce!  Skład zespołu: Kor­nelia Gawlak, Wik­to­ria Popows­ka, Amelia Pawlic­ka, Wik­to­ria Dondz­iło i Zuzan­na Lip­ińs­ka. Opiekunem drużyny jest Euge­niusz Gabas. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.