Category Archives: Klasy IV - VIII

Twój pomysł na aktywność obywatelską

Uczniowie klas 5, 6 i 7 naszej szkoły brali udzi­ał w konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Twój pomysł na akty­wność oby­wa­tel­ską”. W klasie 8b odbyła się deba­ta na tem­at “Oby­wa­tele to my, co może­my”. Uczniowie najbardziej akty­wni w deba­cie i autorzy najlep­szych prac plas­ty­cznych pojadą w nagrodę na jednod­niową wycieczkę.

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Uczniowie klas 7a i 7b w bieżą­cym roku szkol­nym na zaję­ci­ach z doradzt­wa zawodowego określali swo­je zain­tere­sowa­nia, umiejęt­noś­ci i kom­pe­tenc­je. W ten sposób przy­go­towywali się do wyboru szkoły pon­ad­pod­sta­wowej i przyszłego zawodu. Decyzję tę pode­jmą w przyszłym roku szkol­nym. Aby poz­nać kwal­i­fikac­je i kom­pe­tenc­je obow­iązu­jące w różnych zawodach zaprosili do szkoły ratown­i­ka medy­cznego, p. Emil­ię Pień, odbyli 2 wiz­y­ty studyjne w miejs­cu pra­cy polic­jan­ta, p. Syl­wii Try­burskiej, i kos­me­ty­cz­ki, p. Syl­wii Macie­jak.

Absolwenci podejmują decyzje…

Uczniowie klas 8 szkoły pod­sta­wowej i 3 gim­nazjum żeg­na­ją się z naszą szkołą i składa­ją wnios­ki o przyję­cie do szkół pon­ad­pod­sta­wowych. Przed pod­ję­ciem decyzji odwiedzili żarskie placów­ki.  Spotkali się z nauczy­ciela­mi zawodu, poz­nali zasady nau­ki w liceum i tech­nikum. Mamy nadzieję, że wszys­tkie te dzi­ała­nia pomogą im w pod­ję­ciu właś­ci­wej decyzji. Życzymy im sukcesów w dal­szej edukacji.

Srebro dziewcząt w piłce nożnej!

Świetne spisały się uczen­nice SP5 w Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej, zdoby­wa­jąc sre­brne medale w finale wojew­ódzkim, który odbył się 13.06 br. w Ciborzu. W skład drużyny wchodzą: Gołąb Kor­nelia, Gór­ni­ak Oli­wia, Gra­jkows­ka Alek­san­dra, Hej­manows­ka Lau­ra, Kędzier­s­ka Natalia, Kloc Kor­nelia, Rab­ie­ga Julia i Zakrzews­ka Oli­wia. Trenerem drużyny jest Robert Czepińs­ki.

Sukcesy w królowej sportu

12 czer­w­ca br. na odnowionym sta­dion­ie lekkoatle­ty­cznym w Międzyrzeczu odbyły się mis­tr­zost­wa wojew­ództ­wa w lekkiej atle­tyce w kat­e­gorii dzieci starszych. Naszą szkołę reprezen­towali: Alek­san­dra Łab­ul, Amelia Pawlic­ka (piłecz­ka palan­towa), Emil­ka Fabiszews­ka, Weroni­ka Ślusarz (600m), Szy­mon Pietrzak, Jakub Sza­koła, Bar­tosz Dziok (skok w dal), Alek­sander Albi­nows­ki (300m) oraz sztafe­ta 4x100m chłopców.

Czytamy przedszkolakom

Od 23 lutego do 29 maja 2019r. uczniowie kl. VI b w każdą środę czy­tali baśnie przed­szko­lakom z Przed­szko­la nr 10 Baj­ka. Przy­go­towali również tem­aty­czne krzyżów­ki oraz pyta­nia do każdego utworu. Na zakończe­nie otrzy­mali od młod­szych koleżanek i kolegów album z rysunka­mi do baśni.

Ósmoklasistki nagrodzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Uczen­nice klas ósmych: Julia Rab­ie­ga z 8a, Kor­nelia Cwynar z 8b oraz Amelia Dalkows­ka, Emil­ia Sza­tkows­ka, Marysia Świs­tek i Domini­ka Kubik z 8c, brały udzi­ał w konkur­sie zor­ga­ni­zowanym przez ZUS. Wykon­ały prace, które zak­wal­i­fikowały się do eta­pu region­al­nego konkur­su. Otrzy­mały nagrody i dyplomy.

Kuba zaśpiewa w Opolu!

Za nami pier­wszy etap 27 Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Piosen­ki „Piosenko­branie 2019” w Opolu. Rada Artysty­cz­na, na pod­staw­ie nadesłanych nagrań do finału, postanow­iła zaprosić 67 wykon­aw­ców z 11 wojew­ództw w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych. W trze­ciej kat­e­gorii wiekowej na sce­nie Muzeum Pol­skiej Piosen­ki w Opolu (amfiteatr) zaśpiewa Jakub Gontar­czyk, który uzyskał akcep­tację jury.

Maja zaśpiewa w finale!

Za nami kole­jny etap Konkur­su Piosen­ki „Wygraj Sukces”. 24 maja 2019 roku w Młodzieżowym Cen­trum Kul­tu­ry i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze odbyły się kwal­i­fikac­je region­alne (między­wo­jew­ódzkie) 24 Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces”. Na sce­nie zaprezen­towali się młodzi wykon­aw­cy wyłonieni z kwal­i­fikacji wstęp­nych w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Wycieczka klas szóstych do Międzyrzecza i Zielonej Góry

W piątek 17 maja wraz z opieku­na­mi odwiedzil­iśmy Międzyrzec­ki Rejon Umoc­niony. Pod czu­jnym okiem prze­wod­ni­ka przemierzyliśmy podziemne kory­tarze i poz­nal­iśmy his­torię tego terenu. Następ­nie udal­iśmy się do Zielonej Góry, gdzie spędzil­iśmy miłe i bard­zo akty­wne chwile na base­nie, w Focusie oraz plan­e­tar­i­um Wenus. Wyciecz­ka była jednod­niowa, ale bard­zo udana i peł­na atrakcji.