Category Archives: Klasy IV - VIII

Kangur Matematyczny

21 mar­ca 2019 r. po raz dwudzi­esty pią­ty w region­ie zielonogórskim odbył się między­nar­o­dowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Orga­ni­za­torem był Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli w Zielonej Górze, który współpracu­je z Towarzys­t­wem Upowszech­ni­a­nia Wiedzy i Nauk Matem­aty­cznych oraz Uni­w­er­sytetem im. Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Wycieczka klas: 4c i 5c

22 maja klasy 4c i 5c odbyły wycieczkę. Dzieci zwiedz­iły zamek w Czernej, płynęły statkiem po Odrze oraz łączyły naukę i zabawę w Parku Fizy­ki w Nowej Soli. Wycieczkę uzna­je­my za niezwyk­le udaną.

Walczymy z hejtem!!!

Klasa 8a dołączyła do akcji #jest­naswiecej prze­ci­wko hej­towi i za lep­szym inter­netem. Uczniowie na lekc­jach roz­maw­iali o tym, co robić z hejtem i jak mogą mu prze­ci­wdzi­ałać. Założyli pomarańc­zowe sznurów­ki, sym­bol akcji #jest­naswiecej.
Zachę­camy, zajrzyj­cie na stronę inter­ne­tową — jestnaswiecej.pl

Maja i Kuba wyśpiewali finał!

26 kwiet­nia 2019 roku odbyły sie pier­wsze elim­i­nac­je XIX Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosen­ki “Śpiewać może każdy” — Sława 2019. Na sce­nie zaprezen­towało się 37 solistów w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych z wojew­ództw: lubuskiego, dol­nośląskiego i wielkopol­skiego.

Maja w finale

W sali Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Przy­tocznej, 5 kwiet­nia br., odbyły się Pół­fi­nałowe przesłucha­nia Lubuskiego Fes­ti­walu Piosen­ki w ramach pro­gra­mu „PRO ARTE”. Na sce­nie zaprezen­towali się najlep­si przed­staw­iciele wyłonieni z elim­i­nacji powia­towych w dwóch najmłod­szych kat­e­gorii wiekowych. Kliknij, aby posłuchać.

Rozśpiewane Nutki 2019

06 kwiet­nia 2019 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrod­ka Kul­tury Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się XVII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosen­ki „Rozśpiewane nut­ki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 70 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kra­ju. Każdy z wykon­aw­ców musi­ał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku pol­skim.

Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki “Pro Arte”

Zakończyły się elim­i­nac­je powia­towe Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosen­ki “PRO ARTE”- 2019. W bieżą­cym roku elim­i­nac­je odbyły się w Lub­skim Domu Kul­tu­ry dla grupy młodzieżowej oraz w Żarskim Domu Kul­tu­ry dla grupy dziecięcej. 5 mar­ca 2019 roku, w Lub­skim Domu Kul­tu­ry, odbyły się elim­i­nac­je powia­towe Lubuskiego Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosen­ki “PRO ARTE”. Na sce­nie wys­tąpiło 27 wykon­aw­ców w kat­e­gorii 13–15 lat oraz szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Naszą szkołę reprezen­tował Jakub Gontar­czyk, który za wyko­nanie piosen­ki “Choć nie znam pana ani pani” otrzy­mał jed­no z nielicznych wyróżnień. Grat­u­lu­je­my Kubie i życzymy kole­jnych sukcesów.

Targi edukacyjne

Uczniowie z 3 klas gim­naz­jal­nych i 8 klas szkoły pod­sta­wowej wzięli udzi­ał w dni­ach otwartych orga­ni­zowanych w Zes­pole Szkół Eko­nom­icznych w Żarach. Młodzież z Ekonomi­ka pokaza­ła naszym uczniom swo­ją szkołę, wspól­nie zapro­jek­towali reklamę wody ogórkowej. Następ­nie uczniowie wzięli udzi­ał w Tar­gach Eduka­cyjnych Powiatu Żarskiego. Udzi­ał w nich poz­wolił uczniom na zapoz­nanie się z kierunk­a­mi ksz­tałce­nia w nad­chodzą­cym roku szkol­nym 2019/2020.

Konkurs na mam profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy rozstrzygnięty

W konkur­sie brali udzi­ał uczniowie klas VI-VIII szkół pod­sta­wowych woj. lubuskiego. I miejsce zajęła Domini­ka Kubik z klasy 8 c, która pra­cow­ała pod opieką pani Aliny Tkacz. Członkowie Komisji konkur­sowej składa­jącej się z funkcjonar­iuszy Policji Wydzi­ału Prewencji, Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego i Zespołu Pra­sowego KWP w Gor­zowie Wlkp. 6 mar­ca 2019 r. oce­nili 52 prace.

W magicznym świecie twórczości Jana Brzechwy

Klasa 4b pro­jekt czytel­niczy z wyko­rzys­taniem księ­gozbioru bib­liote­ki szkol­nej real­i­zowała na zaję­ci­ach języ­ka pol­skiego. Uczniowie czy­tali frag­men­ty książ­ki pt. “Akademia Pana Klek­sa”, oglą­dali film i odgry­wali scen­ki dramowe. Po omówie­niu prob­lematy­ki lek­tu­ry stworzyli krzyżów­ki i plakaty.