Orzeł Biały — nasza duma

9 kwiet­nia 2018 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła się Gala pod­sumowu­jąca etap okrę­gowy ogólnopol­skiego konkursu plas­ty­cznego „Orzeł Biały — nasza duma” orga­ni­zowanego przez Kance­larię Sen­atu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Na uroczystą Galę zapros­zono wszys­t­kich uczest­ników biorą­cych udział w konkur­sie. Naszą szkołę reprezen­towały: Julia Rab­iega w kat­e­gorii klas IV-VII oraz Ada Kwiatkowska i Zuzanna Kuczma w kat­e­gorii szkół ponadpodstawowych.

Wszyscy uczest­nicy konkursu otrzy­mali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.  Nagrodę spec­jalną ufun­dowaną przez Sen­a­tora Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Walde­mara Słu­gock­iego otrzy­mała Julka Rab­iega z klasy VIIa. Grat­u­lacje dla wszys­t­kich dziew­cząt za udział w konkur­sie i twór­cze inspiracje.

Gale­ria