Orzeł Biały — nasza duma

9 kwiet­nia 2018 roku w Muzeum Zie­mi Lubuskiej odbyła się Gala pod­sumowu­ją­ca etap okrę­gowy ogólnopol­skiego konkur­su plas­ty­cznego „Orzeł Biały — nasza duma” orga­ni­zowanego przez Kance­lar­ię Sen­atu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Na uroczys­tą Galę zapros­zono wszys­t­kich uczest­ników biorą­cych udzi­ał w konkur­sie. Naszą szkołę reprezen­towały: Julia Rab­ie­ga w kat­e­gorii klas IV-VII oraz Ada Kwiatkows­ka i Zuzan­na Kucz­ma w kat­e­gorii szkół pon­ad­pod­sta­wowych.

Wszyscy uczest­ni­cy konkur­su otrzy­mali pamiątkowe dyplomy oraz drob­ne upomin­ki.  Nagrodę spec­jal­ną ufun­dowaną przez Sen­a­to­ra Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Walde­mara Słu­gock­iego otrzy­mała Jul­ka Rab­ie­ga z klasy VIIa. Grat­u­lac­je dla wszys­t­kich dziew­cząt za udzi­ał w konkur­sie i twór­cze inspirac­je.

Gale­ria