Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek

W sobotę 11 grud­nia 2021 roku w sali wid­owiskowej Żarskiego Domu Kul­tu­ry odbył się Miejs­ki Fes­ti­w­al Kolęd i Pas­torałek. Na sce­nie zaprezen­towali się uczest­ni­cy w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych — mogliśmy posłuchać wykon­ań kolęd i pas­torałek przed­szko­laków oraz uczniów klas I‑III, IV-VI oraz VII-VIII. Naszą szkołę reprezen­towały: Pola Paczkows­ka z klasy II b oraz Maja Gontar­czyk z klasy VII b. Pola za wyko­nanie kolędy „Zaśnij dzie­ci­no” i Maja za wyko­nanie pas­torał­ki „Tylko jed­na jest taka noc” otrzy­mały tytuł LAUREATA w swoich kat­e­go­ri­ach wiekowych. Grat­u­lu­je­my i życzymy kole­jnych sukcesów w Nowym Roku 2022.