Aleksander z wyróżnieniem w konkursie recytatorskim!

Alek­sander Kalem­ba z klasy 5b w powia­towych elim­i­nac­jach Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego otrzy­mał wyróżnie­nie jury. Grat­u­lu­je­my!!! Wszyscy recy­ta­torzy elim­i­nacji powia­towych otrzy­mali pamiątkowe dyplomy uczest­nict­wa.