Category Archives: HISTORIA

Konkurs historyczny

Uczniowie klas ósmych: Oli­wia Gór­ni­ak, Aga­ta Lenkows­ka, Bar­tosz Kosińs­ki i Daw­id Rewaj uczest­niczyli w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej “Pol­skie Państ­wo Podziemne i władze na Uchodźst­wie 1939–1990”, który zor­ga­ni­zowało Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach.

Lekcja historii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

Uczniowie klasy IIIb gim­naz­jal­nej odwiedzili Miejską Bib­liotekę Pub­liczną w Żarach. Zwiedzili budynek insty­tucji i uczest­niczyli w ciekawej lekcji his­torii, którą poprowadz­iła dla nich Pani Joan­na Issel. Wykład doty­czył pol­skiej sym­bo­l­i­ki nar­o­dowej.

100-lecie odzyskania niepodległości

9 listopa­da ucz­cil­iśmy set­ną rocznicę odzyska­nia niepodległoś­ci. Najpierw obe­jrzeliśmy przy­go­towane przez nasze koleżan­ki i kolegów przed­staw­ie­nie, następ­nie o godzinie 11.11 wspól­nie odśpiewal­iśmy hymn państ­wowy. Przys­tąpil­iśmy także do akcji Czy­tanie dla Niepodległej.

Generał Józef Haller – szlak bojowy oraz zasługi dla państwa polskiego

25 październi­ka czworo uczniów naszej szkoły uczest­niczyło w Konkur­sie Wiedzy His­to­rycznej pt. „Gen­er­ał Józef Haller – szlak bojowy oraz zasłu­gi dla państ­wa pol­skiego” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łuży­ck­iego w Żarach. Byli to: Aga­ta Lenkows­ka, Oli­wia Gór­ni­ak, Daw­id Rewaj i Bar­tosz Kosińs­ki.

Historia I wojny światowej im nie straszna!

Czworo uczniów klas ósmych (Aga­ta Lenkows­ka z 8 b, Oli­wia Gór­ni­ak z 8a, Bar­tosz Kosińs­ki z 8 c i Szy­mon Gańczarczyk z 8 a) wzięło udzi­ał w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej “I woj­na świa­towa na ziemi­ach pol­s­kich” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach.

Konkurs wiedzy o żarskich zabytkach

Uczniowie klasy 4c: Michał Kozłows­ki, Szy­mon Kubat oraz Bar­tosz Kruczkiewicz brali udzi­ał w Konkur­sie wiedzy o żars­kich zabytkach, który odbył się 18.05. br. w Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego. Konkurenc­je miały for­mę zabawy.

Podsumowanie konkursu historycznego

10 maja w Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego odbyło się uroczyste pod­sumowanie całorocznego konkur­su his­to­rycznego, w którym udzi­ał brali uczniowie z całego powiatu.Wśród nagrod­zonych znalazł się Bar­tosz Kosińs­ki — uczeń klasy 7c, który zajął 2 miejsce w kat­e­gorii szkół pod­sta­wowych.

Konkurs historyczny

26 kwiet­nia 2018r. odbył się w naszej szkole konkurs his­to­ryczny z okazji 227 roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Tem­atem prze­wod­nim w związku z tym były „Cza­sy Sej­mu Wielkiego”. W konkur­sie brały udzi­ał 3‑osobowe drużyny reprezen­tu­jące klasy drugie. Uczniowie mieli do rozwiąza­nia krzyżów­ki, udzielali odpowiedzi na pyta­nia oraz rozpoz­nawali posta­cie i dzieła malarskie tego okre­su.

Dzień Niepodległości

9 listopa­da 2017r. ucz­cil­iśmy w naszej szkole 99 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci. W insc­eniza­cji, w której wzięli udzi­ał uczniowie kl. 2a i kl. 3a, wspom­i­nal­iśmy bohaterów pow­stań, zesłańców syberyjs­kich i legion­istów I wojny świa­towej. Odd­al­iśmy hołd tym wszys­tkim, dzię­ki którym może­my dziś żyć w niepodległej Polsce.

Szlakiem tradycji włókienniczych

Dnia 26 październi­ka 2016 r. ośmioro uczniów z klasy 2a pod opieką pani Edy­ty Lachowskiej wzięło udzi­ał w Kon­fer­encji „Szlakiem trady­cji włóki­en­niczych. Lubuskie tu jest zawsze po drodze”.