Category Archives: ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego

Zakończe­nie roku szkol­nego odbędzie się na placu apelowym naszej szkoły dnia 24 czer­w­ca o godzinie 9:00, na którym nastąpi wręcze­nie nagród spec­jal­nych i wyróżnień. Po apelu zaprasza­my klasy do swoich gabi­netów po odbiór świadectw.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

1 wrześ­nia o godzinie 9:00 zain­au­gurowal­iśmy nowy rok szkol­ny 2015/2016. Na apelu zamel­dowało się 359 uczniów. W klasach pier­wszych 127, drugich 113 i w trze­ci­ch 119 gim­naz­jal­istów. Zaprasza­my do galerii zdjęć.

[ZDJĘCIA Z ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016]

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Nowy rok szkol­ny 2014/2015 rozpoczęliśmy na placu apelowym naszego gim­nazjum o godz.9:00. Po apelu wszys­tkie klasy wraz z wychowaw­ca­mi udały się do swoich gabi­netów.

[ZDJĘCIA Z ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO]

WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH
klasa 1a — mgr Mał­gorza­ta Ostrows­ka
klasa 1b — mgr Andrzej Siwik
klasa 1c — mgr Marzen­na Tur­czyk
klasa 1d — mgr Kami­la Olczyk
klasa 1e — mgr Jolan­ta Zabawa

Bezpieczne wakacje 2014

Akc­ja “BEZPIECZNE WAKACJE 2014” rusza już 1 czer­w­ca i adresowana jest do dzieci i młodzieży szkol­nej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest pod­niesie­nie bez­pieczeńst­wa dzieci i młodzieży w cza­sie spędza­nia wol­nego cza­su, uświadomie­nie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem.

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

4,6 mil­iona uczniów i pon­ad 666 tys. nauczy­cieli rozpoczęło dziś nowy rok szkol­ny. Rok 2013/2014 będzie “Rok­iem szkoły w ruchu” — napisała min­is­ter edukacji Krysty­na Szu­mi­las w spec­jal­nym liś­cie do uczniów, nauczy­cieli i rodz­iców z okazji inau­gu­racji nowego roku szkol­nego. Potr­wa on do 27 czer­w­ca.

Nowy rok szkolny 2013/2014. Rok Szkoły w Ruchu.

Przed Wami nowy rok szkol­ny – czas wyzwań, zdoby­wa­nia wiedzy i umiejęt­noś­ci, rozwi­ja­nia pasji i real­i­zowa­nia planów. Pełni waka­cyjnych wrażeń wraca­cie do szkoły. Z cieka­woś­cią patrzy­cie w przyszłość i zas­tanaw­ia­cie się co was czeka w kole­jnym roku nau­ki. Wiele zależy od Was. Bądź­cie akty­wni, zadawa­j­cie pyta­nia, szuka­j­cie odpowiedzi, poma­ga­j­cie sobie i innym zrozu­mieć świat.

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

List Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej z okazji rozpoczę­cia roku szkol­nego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczy­ciele i Rodz­ice,
przed Wami kole­jny rok szkol­ny pełen nowych wyzwań, pra­cy i inten­sy­wnej nau­ki. To również czas real­i­zowa­nia pasji i zain­tere­sowań, rodzenia się przy­jaźni, zdoby­wa­nia umiejęt­noś­ci istot­nych dla Waszego roz­wo­ju i przyszłej dro­gi życiowej.