Category Archives: KOSZYKÓWKA

Ogromny sukces żarskiej szkoły

Ogrom­ny sukces żarskiej szkoły Nasi młodzi sportow­cy po raz kole­jny nie zaw­iedli. Szkol­ny Związek Sportowy ogłosił ofic­jalne wyni­ki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za rok szkol­ny 2013/14. W klasy­fikacji gim­nazjów najlep­sze okaza­ło się Gim­nazjum nr 3 z Żar.

1 miejsce w województwie. Gimnazjum nr 3 najlepsze w sporcie.

W punk­tacji Gen­er­al­nej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za rok szkol­ny 2013/2014 nasza szkoła okaza­ła się bezkonkuren­cyj­na zaj­mu­jąc 1 miejsce w wojew­ództwie.

TABELA KOŃCOWA (skró­cona):

1. miejsce — Gim­nazjum nr 3 Żary — 795 pkt.

2. miejsce — Gim­nazjum nr 1 Zielona Góra — 560 pkt.

3. miejsce — Zespół Szkół Sulechów — 550 pkt.

———————-

37. miejsce — Społeczne Gim­nazjum Żary 185 pkt.

50. miejsce — Gim­nazjum nr 1 Żary — 125 pkt.

62. miejsce — Gim­nazjum nr 4 Żary — 100 pkt.

100. miejsce — Gim­nazjum Katolick­ie Żary — 30 pkt.

103. miejsce — Gim­nazjum nr 2 Żary — 15 pkt.

PEŁNA PUNKTACJA GENERALNA LUBUSKIEJ OLIMPIADY 2013/2014

Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka w Żarach

Z uwa­gi na aurę Wojew­ódzką Inau­gu­rację Dni Olimpi­jczy­ka prze­nie­siono ze sta­dionu Promienia do hali sportowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach.  Pod­czas uroczys­toś­ci zaprezen­towali się zawod­ni­cy osiem­nas­tu żars­kich klubów.

Rejony w piłce koszykowej dla Gimnazjum nr 3

Dnia 26.02.2014 roku odbyły się zawody rejonowe w piłce koszykowej chłopców. W zawodach star­towały : Gim 3 Żary , Gim 1 Wschowa, Gim 2 Żagań , Gim Bytom Odrza­ńs­ki .

Zwycięstwo na powiatach w koszykówkę

Najlep­szą drużyną na zawodach powia­towych w piłce koszykowej okaza­ła się reprezen­tac­ja Gim­nazjum nr 3 w Żarach, która wygrała dwa spotka­nia.

Rozgrywki powiatowe w piłce koszykowej dziewcząt

Zde­cy­dowane zwycięst­wo koszykarek z Gim­nazjum nr 3 w Żarach na powia­towych zawodach w piłce koszykowej dziew­cząt. Zawody odbyły się 18 grud­nia 2013r.

4 Miejsce w województwie

14 listopa­da 2013 r. w Urzędzie Marsza­łkowskim w Zielonej Gorze odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nict­wa dzieci i młodzieży  wojew­ództ­wa lubuskiego za rok szkol­ny 2012/2013.

Złoto na Mistrzostwach Orlik Basketmania 2013

Uczniowie Gim­nazjum nr 3 Radosław Talarek, Daw­id Bielec­ki i Nor­bert Men­cel reprezen­tu­ją­cy Klub UKS CHROMIK — Żary, w dni­ach 27–29.09.2013 w Byd­goszczy, na Finale Mis­tr­zostw Pol­s­ki Orlik Bas­ket­ma­nia 2013 zdobyli zło­ty medal.

Głosujemy na Adriana!

Adri­an Knasi­ak, UKS Chromik Żary. Trze­ci strz­elec w dol­nośląskiej lidze kade­tów. W 16 spotka­ni­ach zdobył 360 punk­tów. Pół­fi­nal­ista mis­tr­zostw Pol­s­ki. Został wybrany MVP turnieju Orlik Bas­ket­ma­nia. Wielokrot­nie wybier­any do pier­wszych piątek ogólnopol­s­kich turniejów.
Adri­an Knasi­ak uczeń Gim­nazjum Nr 3 w Żarach klasy 2D taneczno-koszykars­ka.
Głosowanie na najlep­szego sportow­ca roku na Adri­ana
pod nr sms: 72051     hasło: gr.plebiscyt.086